Patrimoniul cultural callatian pus în valoare la Muzeul de Arheologie din Mangalia (FOTO)

0
294

Zilele Patrimoniului la Muzeul Callatis (2)

Sâm­bă­tă, 19 sep­tem­brie 2015, insti­tu­ți­i­le muze­a­le din Româ­nia au mar­cat Zile­le Euro­pe­ne ale Patri­mo­ni­u­lui, prin orga­ni­za­rea de eve­ni­men­te meni­te să pună în valoa­re patri­mo­ni­ul cul­tu­ral națio­nal.

Pen­tru a fi asi­gu­ra­tă și par­ti­ci­pa­rea tine­rei gene­ra­ții, la Muze­ul „Cal­la­tis”, din cadrul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral „Cal­la­tis” din loca­li­ta­te, a fost orga­ni­zat, încă de vineri, 18 sep­tem­brie, un eve­ni­ment la care au fost pre­zenți și ele­vii celor trei licee din Man­ga­lia, înso­țiți de: prof. Sil­via Cuseac — Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis”, prof. Ibo­lya Nego­i­ță — Cole­gi­u­lui Eco­no­mic și prof. Mari­an Nego­i­ță — Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”.

În des­chi­de­rea eve­ni­men­tu­lui, dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, șeful Muze­u­lui „Cal­la­tis”, din cadrul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral din Man­ga­lia, a vor­bit des­pre Zile­le Euro­pe­ne ale Patri­mo­ni­u­lui și le‑a mul­țu­mit direc­to­ri­lor lice­e­lor din loca­li­ta­te pen­tru cola­bo­ra­re: Lumi­ni­ța Pătrî­no­iu – Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis”, Simo­na Cio­bă­nel – Cole­gi­ul Eco­no­mic și Cori­na Miha­la­che – Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”. În con­ti­nu­a­re, a des­cris acti­vi­ta­tea orga­ni­za­tă la Muze­ul „Cal­la­tis”, după care i‑a pre­zen­tat pe par­ti­ci­pan­ții la eve­ni­ment și i‑a invi­tat să ia cuvân­tul.

Dr. Tatia­na Odo­bes­cu, direc­to­rul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral „Cal­la­tis” din Man­ga­lia, a sub­li­ni­at: „Cu pri­le­jul Zile­lor Euro­pe­ne ale Patri­mo­ni­u­lui, eve­ni­ment ajuns la cea de‑a XXIII‑a edi­ție, Muze­ul de Arhe­o­lo­gie, din cadrul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral „Cal­la­tis”, își des­chi­de por­ți­le pen­tru a rea­du­ce în actu­a­li­ta­te teh­no­lo­gii spe­ci­fi­ce unor comu­ni­tăți din vechi­me. Patri­mo­ni­ul cul­tu­ral con­sti­tu­ie un fac­tor impor­tant în păs­tra­rea iden­ti­tă­ții valo­ri­lor cul­tu­ra­le și națio­na­le, o moş­te­ni­re pe care tre­bu­ie să o meri­tăm. Aces­ta  este o resur­să limi­ta­tă și este ame­ninţat cu dete­ri­o­ra­rea sau pier­de­rea ire­me­di­a­bi­lă dato­ri­tă nu doar scur­ge­rii tim­pu­lui şi pro­gre­su­lui soci­e­tă­ţii, dar şi modi­fi­că­ri­lor rapi­de eco­no­mi­ce şi soci­a­le, din ulti­mii ani. Demer­sul spe­cia­liș­ti­lor de la Man­ga­lia, în cola­bo­ra­re cu cadre­le didac­ti­ce și ele­vii de liceu din muni­ci­piu, vine sa accen­tu­e­ze apro­pi­e­rea față de patri­mo­ni­ul cul­tu­ral cal­la­tian, asu­pra com­po­nen­tei sale teh­ni­ce și indus­tri­a­le.”

Invi­tat să vor­beas­că des­pre lucră­ri­le sale, cre­a­to­rul de artă popu­la­ră Marin Bălan a men­țio­nat: „Arta popu­la­ră își are ori­gi­ni­le oda­tă cu naș­te­rea popo­ru­lui român și tre­bu­ie să apre­ci­em ingi­ni­o­zi­ta­tea și cunoș­tin­țe­le meș­te­ri­lor popu­lari, care au cre­at dife­ri­te obiec­te din: cera­mi­că, lemn sau meta­le nece­sa­re în gos­po­dă­ria țăra­nu­lui român, care impli­că foar­te mul­te cunoș­tin­țe teh­ni­ce, dar și mate­ma­ti­ce, pen­tru că dacă nu știi să cal­cu­lezi anu­mi­te dimen­siuni sau rapor­turi între pie­se, nu poți rea­li­za obiec­te­le. Tra­di­ția și obi­ce­iu­ri­le popu­la­re ne dau nouă posi­bi­li­ta­tea să creăm, să stu­di­em și să con­ser­văm ceea ce au cre­at moșii și stră­mo­șii noș­tri. Eu asta am făcut: am colec­tat și am cer­ce­tat arta popu­la­ră româ­neas­că sub toa­te aspec­te­le ei: teh­ni­ce, modul de pre­lu­cra­re și mate­ri­a­le­le spe­ci­fi­ce pen­tru rea­li­za­rea obiec­te­lor. Doresc foar­te mult să putem trans­mi­te gene­ra­ți­i­lor vii­toa­re rea­li­ză­ri­le popo­ru­lui român și avem ca obli­ga­ție să‑i învă­țăm, pe cei care vin după noi, tot ce este legat de tra­di­ți­i­le popu­la­re.”

Octa­vian Manu, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei „Româ­nia – Dacia Casa Noas­tră” a venit împre­u­nă cu alte două tine­re, mem­bre din Aso­ci­a­ți­ei, care au con­fec­țio­nat, sub pri­vi­ri­le celor pre­zenți, câte­va vase din cera­mi­că și repre­zen­tări zoo­mor­fe. După ce a pre­zen­tat vase­le din cera­mi­că, obiec­te­le rea­li­za­te din lut și din pie­le, veș­min­te­le, opin­ci­le și arme­le de lup­tă geto-dace, Octa­vian Manu a con­clu­zio­nat: „Am învă­țat să ne facem sin­guri echi­pa­men­te­le, de nevo­ie, așa că am deve­nit și fie­rari și pie­lari și cera­miști și cro­i­tori. Ne aju­tă mult fap­tul că știm să le facem. Ne aju­tă când orga­ni­zăm ate­li­e­re­le de cre­a­ție cu par­ti­ci­pa­rea publi­cu­lui. Nu avem pre­ten­ția că sun­tem experți în ceea ce facem. Sun­tem oameni pasio­nați de isto­rie, de meș­te­șu­guri anti­ce și încer­căm să repro­du­cem cât mai fidel obiec­te­le din vre­mea res­pec­ti­vă”.

La fina­lul acti­vi­tă­ții, Lili­a­na Vio­iu, muze­o­graf la Muze­ul „Cal­la­tis” din Man­ga­lia, le‑a pre­zen­tat tutu­ror par­ti­ci­pan­ți­lor la eve­ni­ment patri­mo­ni­ul arhe­o­lo­gic al muze­u­lui cal­la­tian.  

GALERIE FOTO

Zilele Patrimoniului la Muzeul Callatis (1) Zilele Patrimoniului la Muzeul Callatis (3) Zilele Patrimoniului la Muzeul Callatis (4) Zilele Patrimoniului la Muzeul Callatis (5) Zilele Patrimoniului la Muzeul Callatis (6) Zilele Patrimoniului la Muzeul Callatis (7) Zilele Patrimoniului la Muzeul Callatis (8) Zilele Patrimoniului la Muzeul Callatis (9) Zilele Patrimoniului la Muzeul Callatis (10) Zilele Patrimoniului la Muzeul Callatis (11) Zilele Patrimoniului la Muzeul Callatis (12) Zilele Patrimoniului la Muzeul Callatis (13)


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 20 sep­tem­brie 2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele