La Mangalia, Zilele Recoltei vor avea loc în Portul Turistic, între 2 – 4 octomrie

0
230

14-zilele-recoltei-mangalia-2014

În zile­le de 2, 3 și 4 octom­brie, în Por­tul Turis­tic din Man­ga­lia se va desfă­şu­ra o nouă edi­ţie a Zile­lor Recol­tei. Pen­tru acest eve­ni­ment deve­nit tra­di­ţio­nal, auto­ri­tă­ţi­le publi­ce loca­le au pre­gă­tit un amplu pro­gram artis­tic ce va fi ofe­rit cetă­ţe­ni­lor în seri­le de vineri, sâm­bă­tă şi dumi­ni­că. Prin­tre alţi arti­şti, vor evo­lua pe sce­na din port Mat­teo, Meli­na, Mihai Trăs­ta­riu, tru­pa TWO. Spec­ta­co­le­le­le vor fi pre­zen­ta­te de Cătă­lin Măru­ţă.

Pe par­cur­sul mani­fes­tă­rii, de la pri­me­le ore ale dimi­neţii până sea­ra, locu­i­to­rii Man­ga­li­ei se vor putea delec­ta cu o cană de must proas­păt sau cu o frip­tu­ră la gră­tar. Pe lân­gă aces­te bună­tă­ţi de sezon, local­ni­cii vor avea oca­zia să se apro­vi­zio­ne­ze pen­tru sezo­nul rece cu legu­me, fruc­te, afu­mă­turi, palin­că, vin, mie­re de albi­ne, dul­ceţuri, şer­bet, sirop natu­ral şi mul­te alte pre­pa­ra­te de casă.

La tara­be­le ame­na­ja­te în port îşi vor vin­de măr­fu­ri­le atât comer­ci­anţi din zonă, cât şi din alte judeţe ale ţării, la preţuri ceva mai mici decât în pieţe­le noas­tre.

sur­sa: editiadesud.ro, 22.09.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply