Intră în activitate GARDA FORESTIERĂ. Unde este arondată Constanţa. Iată însemnele, numărul de posturi şi salariile

0
684

GARDA FORESTIERĂ

GARDA FORESTIERĂ. Guver­nul a apro­bat, la înce­pu­tul lunii iulie, printr‑o Ordo­nan­ță de Urgen­ță, înfi­in­ța­rea Găr­zi­lor Fores­ti­e­re, prin pre­lu­a­rea actu­a­le­lor comi­sa­ri­a­te de regim sil­vic și vână­toa­re, iar astăzi a fost publi­cat actul nor­ma­tiv prin care se sta­bi­leş­te efec­tiv modul de acţiu­ne al aces­tor struc­turi nou cre­a­te.

Actul nor­ma­tiv pre­ve­de cre­ş­te­rea numă­ru­lui de pos­turi, pre­cum şi pune­rea la dis­po­zi­ţia per­so­na­lu­lui noi­lor struc­turi a mij­loa­ce­lor nece­sa­re desfă­şu­ră­rii acti­vi­tă­ţi­lor de imple­men­ta­re, moni­to­ri­za­re şi con­trol al apli­că­rii regi­mu­lui sil­vic şi cin­e­ge­tic.

Exe­cu­ti­vul a decis înfi­inţa­rea a nouă gărzi fores­ti­e­re teri­to­ri­a­le prin reor­ga­ni­za­rea celor nouă comi­sa­ri­a­te de regim sil­vic şi cin­e­ge­tic.

Cele nouă Gărzi Fores­ti­e­re sunt: Bra­şov, Bucu­reşti, Cluj, Focşani, Plo­ieşti, Râm­ni­cu Vâl­cea, Sucea­va, Timi­şoa­ra.

Judeţul Con­stanţa este aron­dat Găr­zii Fores­ti­e­re Bucu­reşti ală­tu­ri de muni­ci­pi­ul Bucu­reşti, judeţe­le Călă­ra­şi, Ilfov, Giur­giu, Ialo­mi­ţa, Tele­or­man.

Mai mult, AICI. 22.09.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele