Două şcoli din Mangalia vor fi dotate cu săli de sport

0
260

scoli-mangalia-primar

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, a fost pre­zent, luni, la fes­ti­vi­tă­ți­le de des­chi­de­re a anu­lui șco­lar 2015–2016, orga­ni­za­te la insti­tu­ți­i­le de învă­țământ din loca­li­ta­te. Cu aceas­tă oca­zie, edi­lul a rea­min­tit pro­iec­te­le muni­ci­pa­li­tă­ții, cu impact pozi­tiv asu­pra șco­li­lor și lice­e­lor din oraș.

În pri­mul rând, vă urez tutu­ror mult suc­ces în noul an șco­lar și vă asi­gur de tot spri­ji­nul admi­nis­tra­ți­ei loca­le în buna des­fă­șu­ra­re a actu­lui didac­tic”, a afir­mat pri­ma­rul în fața ele­vi­lor, părin­ți­lor și pro­fe­so­ri­lor”. El a sub­li­ni­at că, “în aceas­tă toam­nă vor înce­pe lucră­ri­le la o sală de sport, care va fi con­stru­i­tă la Şcoa­la nr 2, urmând ca în pri­mă­va­ra anu­lui vii­tor să fie rea­li­zat un edi­fi­ciu simi­lar la Şcoa­la nr. 3 din Man­ga­lia”.

Vă infor­mez, de ase­me­nea, că Man­ga­lia a pri­mit de la Minis­te­rul Dezvol­tă­rii două micro­bu­ze şco­la­re, care vor fi folo­si­te exclu­siv pen­tru trans­por­tul ele­vi­lor”, a mai spus Radu Cris­ti­an.

microbuze-scolare-mangalia

Cu ace­ea­şi oca­zie, pri­ma­rul a decla­rat că “la nive­lul Pri­mă­ri­ei se lucrea­ză în pre­zent la docu­men­ta­ţia pen­tru atra­ge­rea unor fon­duri euro­pe­ne des­ti­na­te rea­bi­li­tă­rii tutu­ror uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ din loca­li­ta­te”.

În buge­tul UE pen­tru 2014 — 2020 sunt fon­duri spe­ci­a­le pen­tru reno­va­rea şco­li­lor. Am demon­strat până acum că ştim să atra­gem bani euro­peni în Man­ga­lia şi vă asi­gur că anul vii­tor vom dema­ra un amplu pro­gram de moder­ni­za­rea a clă­di­ri­lor uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ”, a mai spus pri­ma­rul, la des­chi­de­rea anu­lui şco­lar. Radu Cris­ti­an i‑a încu­ra­jat pe elevi să înveţe bine şi să obţi­nă medii mari, pen­tru a bene­fi­cia de tabe­re­le gra­tu­i­te ofe­ri­te de muni­ci­pa­li­ta­te copi­i­lor cu rezul­ta­te deo­se­bi­te la învă­ţă­tu­ră.

 Trans­mis de  Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia, luni, 14 sep­tem­brie 2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply