Discuţii aprinse pe tema refugiaţilor care ar urma să ajungă la Mangalia: referendum sau direct în cazarmă?

1
173

paul_foleanu_tema-refugiatilor

REPLICA: La cea mai recen­tă şedinţă a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia, s‑a dat citi­re unei adre­se a Minis­te­ru­lui de Inter­ne, în care se soli­ci­ta acor­da­rea unui teren, pen­tru ca auto­ri­tă­ţi­le să insta­le­ze cor­turi des­ti­na­te refu­gi­a­ţi­lor. Caza­rea aces­to­ra, rezul­ta­tă din anga­ja­men­tul bâj­bâit asu­mat de Româ­nia la nivel euro­pean, accep­tând într-un final cote­le obli­ga­to­rii, stâr­neş­te dis­cu­ţii la Man­ga­lia, loca­li­ta­te viza­tă de ampla­sa­rea unui număr de 500 de refu­gi­a­ţi.

Nu s‑a spus, nici un moment, că ar fi vre­un refu­gi­at pe drum spre Man­ga­lia. Vreau să lini­ş­tesc cetă­ţe­nii ora­şu­lui, că nu vine nici un siri­an să le ia casa, aşa cum, greşit, au afir­mat unii aleşi locali. Am făcut apel către poli­ti­cie­nii din Man­ga­lia să renu­nţe la into­xi­cări şi la remarci nega­ti­ve la adre­sa musul­ma­ni­lor. În Man­ga­lia exis­tă o mare comu­ni­ta­te musul­ma­nă, iar con­vi­eţu­i­rea inte­re­t­ni­că este un exem­plu pen­tru întrea­ga ţară”, a spus zile­le tre­cu­te pri­ma­rul de la Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu.

Între timp, politicienii locali se gândesc la soluţii.

Con­tra­can­di­da­tul lui Cris­ti­an Radu, în inte­ri­o­rul PNL, Dorel Toma, este de păre­re că un refe­ren­dum local ar putea tranşa pro­ble­ma. „Este un subiect amplu dis­cu­tat, nu doar la nivel local, ci la nivel naţio­nal, chiar euro­pean. Sigur că tre­bu­ie să fim pre­o­cu­pa­ţi şi de subiec­tul aces­ta. Nu ştim decât extrem de puţi­ne ele­men­te, de ace­ea solu­ţi­i­le nu pot fi foar­te clar iden­ti­fi­ca­te în momen­tul aces­ta. Cert este că, dacă se pune pro­ble­ma să vină aceşti imi­granţi în Man­ga­lia, este nevo­ie de o infor­ma­re foar­te bună a cetă­ţe­ni­lor, chiar o dez­ba­te­re în comu­ni­ta­te. Tre­bu­ie să ţinem cont de fap­tul că Man­ga­lia este un oraş turis­tic şi tre­bu­ie să avem mare gri­jă ca turis­mul să nu fie afec­tat prin veni­rea imi­granţi­lor.

Pe de altă par­te, tre­bu­ie să fim soli­dari. Cred în soli­da­ri­ta­tea euro­pea­nă, naţio­na­lă, mi se pare corect. În Dobro­gea, de pes­te o sută de ani con­vi­eţu­iesc foar­te bine şi turci şi tătari, români şi musul­mani deo­po­tri­vă. Noi avem expe­rienţă din punc­tul aces­ta de vede­re. (…) Poa­te să fie şi un refe­ren­dum, dar îna­in­te de refe­ren­dum oame­nii tre­bu­ie să ştie mult mai mul­te infor­ma­ţii. Până acum au apă­rut doar în pre­să, pe blo­guri, dar fie­ca­re îşi dă cu păre­rea, ce şi cum ar şti des­pre ce este vor­ba, dar nu e aşa”, a spus vice­preşe­din­te­le PNL Man­ga­lia, Dorel Toma, pen­tru „Repli­ca”.

De par­tea cea­lal­tă, con­si­li­e­rul local Paul Folea­nu (PSD) nici nu vrea să audă de cor­turi în oraş şi ara­tă cu dege­tul spre cazar­me­le mili­ta­re dez­a­fec­ta­te. „Sunt total împo­tri­va pune­rii la dis­po­zi­ţie a unui teren pen­tru orga­ni­za­rea unui cam­pus pen­tru 500 de imi­granţi pe teri­to­ri­ul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Con­si­der că Man­ga­lia este sta­ţiu­ne turis­ti­că de inte­res naţio­nal şi nu este locul ide­al pen­tru a ampla­sa un ast­fel de cam­pus. (…) Sunt sufi­cien­te uni­tă­ţi mili­ta­re dez­a­fec­ta­te unde pot fi caza­ţi în mod decent, adi­că într‑o clă­di­re, nu în cor­turi, că vine iar­na.

Con­ti­nu­a­rea, în replicaonline.ro, Mier­curi, 30 sept.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. D‑le Radu, d‑lor con­si­li­eri, d‑le Toma, can­di­dat la pos­tul de pri­mar pen­tru ale­ge­ri­le vii­toa­re, ce expe­rien­ta aveti dvs si sta­ff-ul dvs cu musul­ma­nii? Si nu ma refer la ai nos­tri ala­turi de care am cres­cut… Astia sunt cumin­ti… De unde sti­ti ca sunt toti musul­mani? Doar pen­tru ca sunt sirieni? Daca da, e buba mare… Mare par­te pot fi chiar cres­tini… Si hai sa mai vedem un aspect: ce soli­da­ri­ta­te are UE fata de Roma­nia de tre­bu­ie sa ras­pun­dem in ace­la­si ton? Ma scu­zati, am uitat… Soli­da­ri­ta­tea UE este ca ne amen­dea­za daca nu‑i pri­mim… Si nu in ulti­mul rand, o intre­ba­re pe care o adre­sez intre­gii cla­se poli­ti­ce actu­a­le sau vii­toa­re ale aces­tui oras, fie ea pro sau con­tra migran­ti: Din ce bani vor fi sus­ti­nuti pen­tru ca nu vor sta 2 zile… Cand intreb de bani ma refer la urma­toa­re­le: logis­ti­ca, salu­bri­ta­te, asis­ten­ta medi­ca­la, paza, even­tu­al inte­gra­re… La un cal­cul sim­plu, se ajun­ge unde­va la 1000 euro/persoana/luna in con­di­ti­i­le in care vor­bim de oameni sana­to­si… Asta pen­tru a asi­gu­ra un trai decent si nu la limi­ta sub­zis­ten­tei… Dar mai sunt si copii care vin cu pro­ble­me­le spe­ci­fi­ce var­stei si care vor con­trac­ta boli nespe­ci­fi­ce zonei din care vin, even­tu­al vii­toa­re nas­teri, etc… Asa, de dra­gul poli­ti­cii si pen­tru a ne bate cu caramida‑n piept, toti sun­tem ulti­mii sama­ri­te­ni.…. Mul­tu­mesc fru­mos… Inca mai cred ca va fi o dez­ba­te­re publi­ca cu usi­le des­chi­se…

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele