CtNews.ro: Litoralul bulgăresc e Mexicul României

0
265

Litoralul bulgăresc e Mexicul României-foto-Adrian-Boioglu

Edi­to­ri­al de Adri­an Boio­glu.

Mexi­cul e urât, e mur­dar, e sărac și are pla­je cal­ca­roa­se pe alo­curi. Ame­ri­ca­nii îl ado­ră. Aco­lo găsesc mân­ca­re iefti­nă și foar­te bună, soa­re mai tot tim­pul anu­lui și “cer­veza” (bere) la 50 de cenți.

În vara asta am făcut un info trip în Bul­ga­ria. Era a doua vizi­tă a mea la veci­nii din sud și nu pot să spun că eram entu­zi­as­mat de idee. Plim­ba­rea pre­ce­den­tă a însem­nat pen­tru mine un con­tact cu niș­te oameni care încer­cau să facă bani din aproa­pe ori­ce și niș­te pla­je ine­xis­ten­te. Recu­nosc că am stat doar o zi aco­lo și poa­te că asta a dus la o con­clu­zie pre­ma­tu­ră.

Ei bine, da. Bul­ga­ria e alt­fel decât îmi ima­gi­nam. În cele trei zile petre­cu­te în 2015 pe lito­ra­lul situ­at la sud de Vama Veche am găsit cu totul alt­ce­va. Am avut noro­cul să am ală­tu­ri un fost antre­nor de han­d­bal de ori­gi­ne bul­ga­ră, dar și un om de turism cu pres­tan­ță, direc­to­rul Icar Tours Con­stan­ța, Cris­ti­an Băr­hă­les­cu.

Nu vreau să poves­tesc în acest edi­to­ri­al toa­tă aven­tu­ra mea pe pământ bul­gă­resc, ci doar con­stat ase­mă­na­rea ace­lor locuri cu Mexi­cul. Româ­nii sunt pri­miți aco­lo cu bra­țe­le des­chi­se. Să fii ospi­ta­li­er când vine vor­ba de turism nu înseam­nă doar să știi să faci patul turis­tu­lui și să‑i dai “Bună ziua” la recep­ție. Am rămas sur­prins să văd oameni care vor­beau lim­ba româ­nă și maga­zi­ne care accep­tau lei. Pen­tru ei e mai impor­tant să te facă să te simți ca aca­să decât să găseas­că scu­ze că nu se poa­te.

Con­ti­nu­a­rea, AICI. 29.09.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply