Cristian Radu are concurenţă la Mangalia! Cine este colegul de partid care vrea să‑i ia locul la primărie

1
207

doreltoma

In foto: Dorel Toma.

Cur­sa inter­nă de par­tid de la PNL, deta­li­a­tă de orga­ne­le cen­tra­le ale par­ti­du­lui prin son­da­je­le des­pre care nu ştie nimeni nimic, se extin­de în toa­te loca­li­tă­ţi­le. Can­di­da­tu­ri­le depu­se la nivel local, judeţean sau naţio­nal au avut ca ter­men limi­tă 15 iulie a.c., cen­tra­li­za­rea la 1 august, iar son­da­je­le în aceas­tă lună.

Prin­tre aces­te can­di­da­turi se pare că la Man­ga­lia exis­tă şi una sur­pri­ză, care îl pri­veş­te pe actu­a­lul pri­mar, Cris­ti­an Radu. Este vor­ba des­pre Dorel Toma, libe­ra­lul care se cre­de mai apt decât Cris­ti­an Radu pen­tru a pre­lua frâie­le la Man­ga­lia!

Da, sigur, mă gân­desc de ceva vre­me la aceas­tă can­di­da­tu­ră. Am înce­put ceva dis­cu­ţii cu mem­bri din par­tid, cu mili­tanţi, cu sim­pa­ti­zanţi. Da, am intenţia aceas­ta. (…) Nu por­nesc de la ide­ea ce nu îmi pla­ce, con­si­der doar că deci­zia aceas­ta pre­su­pu­ne mul­tă res­pon­sa­bi­li­ta­te în acti­vi­ta­te. Nu este o ches­tiu­ne per­so­na­lă ce nu îmi pla­ce la Radu, can­di­da­tu­ra asta aju­tă par­ti­dul, aju­tă comu­ni­ta­tea.

Până la urmă, aces­ta este sco­pul, ce e mai bine pen­tru comu­ni­ta­tea noas­tră, o dez­ba­te­re, mai ales în inte­ri­o­ri­ul PNL e bine­ve­ni­tă. (…) Mai mul­te lucruri des­pre mine o să afla­ţi în 3–4 zile, când o să anu­nţ clar dacă voi can­di­da, ori nu. Am o boga­tă acti­vi­ta­te în Man­ga­lia, cunosc oame­nii din Man­ga­lia, sunt impli­cat în soci­e­ta­tea civi­lă de pes­te 15 ani în Man­ga­lia, aşa că le cunosc ofu­ri­le, pro­ble­me­le cu care se con­frun­tă.

Con­ti­nu­a­rea, AICI. Marți, 22 sept.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Degea­ba le cunos­ti of-uri­le daca nu ai sus­ti­ne­rea pen­tru rezol­va­rea lor… Degea­ba cunos­ti locu­i­to­rii daca nu le poti inde­plini dolean­te­le… Si nu va fi posi­bil pen­tru ca va tre­bui sa folo­ses­ti banul public ine­xis­tent si nu pro­prii bani din buzu­nar… Indi­fe­rent de par­tid, multi vin si plea­ca dar nici unul nu con­ti­nua un pro­iect ince­put de ante­ri­o­rul, nici unul nu pune in apli­ca­re o idee pro­pu­sa de ante­ri­o­rul pen­tru sim­plul motiv ca e “din opo­zi­tie”… Daca ai fon­duri pen­tru un pro­iect ince­put sub con­du­ce­rea unui edil, pai du‑l pana la capat chiar daca nu‑i impar­ta­ses­ti ide­o­lo­gia… Alt­fel pla­tes­ti din banii comu­ni­ta­tii pen­tru acel pro­iect neter­mi­nat si-ti vei atra­ge cri­ti­ca si opro­bi­ul public… Vrei sa con­duci un oras, de acord… Din paca­te, daca vei fi inves­tit cu func­tia la care aspiri, ince­pand de a doua zi vei afla pe viu ce inseam­na comen­ta­ri­i­le publi­ce pe site-uri­le de soci­a­li­za­re si te vor afec­ta ori­cat scu­ze vei cau­ta sa dai.… Vei afla, pro­ba­bil, mul­te dede­sub­turi pe care nu le vei putea face publi­ce ori­cat ai vrea pen­tru ca vei fi direct ras­pun­za­tor… Asta e rea­li­ta­tea… Iei func­tia cu tot ce atar­na de ea… Une­le lucruri sunt bune, alte­le.… Asta e rea­li­ta­tea func­ti­i­lor in tara asta… Mos­te­ne­s­ti si duci mai depar­te… Tot ce pot sa zic este suc­ces un ce ti-ai pro­pus. Adi­ca func­tia… Des­pre res­tul, ne vedem pe FB si alte ramuri de soci­a­li­za­re.…

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele