Cine fură dreptul la distincţia ‘Gheorghe Lazăr’? Profesorii din Mangalia se simt amăgiţi şi îşi cer drepturile cuvenite

0
386

CUGET LIBER: Chiar dacă zile­le aces­tea, Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei a trans­mis Inspec­to­ra­tu­lui Şco­lar Judeţean Con­stanţa lis­ta celor 318 cadre didac­ti­ce şi a per­so­na­lu­lui auxi­li­ar care va bene­fi­cia, timp de cinci ani, de gra­da­ţia de merit, un grup de das­căli din Man­ga­lia, în nume­le căro­ra ne‑a scris prof. Tra­ian Lupu, îşi stri­gă dis­pe­ra­rea de a fi fost amăgiţi.

Lansez un apel în nume­le cadre­lor didac­ti­ce din Man­ga­lia şi nu numai. Sunt pro­fe­so­rul Tra­ian Lupu şi vin cu rugă­min­tea de a lan­sa o cam­pa­nie de pre­să pen­tru acor­da­rea drep­tu­ri­lor cuve­ni­te celor care au obţi­nut Dis­tin­cţi­i­le «Ghe­or­ghe Lazăr» în învă­ţământ. Este un apel ce ar veni în spri­ji­nul cadre­lor didac­ti­ce meri­to­rii, atât din Man­ga­lia şi din între­gul judeţ Con­stanţa, dar şi din alte 37 de judeţe din ţară, care sunt în ace­ea­şi situ­a­ţie din anii 2009–2010! Spar­geţi cer­cul vicios şi corec­ta­ţi legi­le strâm­be ce blo­chea­ză aceas­tă acţiu­ne de sti­mu­la­re a das­că­li­lor meri­tu­oşi din învă­ţămân­tul româ­nesc!”, ne scrie prof. Tra­ian Lupu.

Mai mult, în peti­ţia adre­sa­tă atât repre­zen­tanţi­lor ISJ Con­stanţa, cât şi sin­di­ca­te­lor, Par­la­men­tu­lui, Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei şi cabi­ne­tul pri­mu­lui-minis­tru stă scris: 

Poa­te nu şti­a­ţi, sti­ma­ţi par­la­men­tari ai Româ­ni­ei, dar la dosa­re­le depu­se pen­tru acor­da­rea aces­tor dis­tin­cţii, ca şi con­di­ţie obli­ga­to­rie era ata­şa­rea unor ade­ve­rinţe de la pri­mă­ri­i­le loca­le din care să reia­să fap­tul că exis­tă fon­duri pla­ni­fi­ca­te pen­tru acor­da­rea pre­mi­i­lor! Aşa­dar, nu de la Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei vin fon­du­ri­le, ci de la pri­mă­ri­i­le loca­le, care aşteap­tă de mai bine de şase ani doar un ordin de minis­tru şi diplo­me­le pe care MEN tre­bu­ie să le tri­mi­tă, în baza lis­te­lor apro­ba­te de Inspec­to­ra­tul Şcolar”.

Ulti­mul răs­puns ofi­ci­al, dar într‑o oare­ca­re băta­ie de joc, a venit în anul 2011, din par­tea Oanei Badea, secre­tar de stat în Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei: „Din cau­za con­di­ţi­i­lor finan­ci­a­re, nu am putut să acor­dăm aces­te dis­tin­cţii, dar am lămu­rit acest lucru şi am tri­mis o notă în teri­to­riu. Când vor exis­ta bani, le vom acor­da, potri­vit legii”. E anost să mai comen­tăm că pen­tru lefu­ri­le par­la­men­ta­ri­lor s‑au găsit ime­di­at resurse…

Nici de la ISJ Con­stanţa nu am pri­mit veşti îmbu­cu­ră­toa­re, pen­tru că atâ­ta timp cât nu mai exis­tă meto­do­lo­gie de acor­da­re a aces­tor dis­tin­cţii care aduc un plus de 20% la sala­riu, nici inspec­to­rii nu pot face nimic.

13 direc­tori vor pri­mi 25% în plus la salariu

Din cele 318 dosa­re admi­se în judeţul Con­stanţa şi care vor adu­ce un plus de 25% la sala­riu pe urmă­to­rii cinci ani, cele mai mul­te vor fi acor­da­te das­că­li­lor de la dis­ci­pli­na de Lim­ba şi lite­ra­tu­ra româ­nă (20) şi cadre­lor didac­ti­ce din învă­ţămân­tul pri­mar (61). La cate­go­ria per­so­nal didac­tic auxi­li­ar, 32 de sala­ri­a­ţi din învă­ţămân­tul pre­u­ni­ver­si­tar vor bene­fi­cia de gra­da­ţie de merit, res­pec­tiv infor­ma­ti­cieni, bibli­o­te­cari, secre­tari, con­ta­bili, administratori.

Prin­tre cei 13 direc­tori care vor pri­mi gra­da­ţie de merit, cel mai tânăr este Nico­le­ta Oprea, direc­tor la Lice­ul Teo­re­tic „Car­si­um” Hârşo­va, cu o vechi­me de opt ani şi opt luni, iar cu cea mai mare vechi­me pe lis­tă figu­rea­ză prof. Vio­rel Ciori­cea­nu, direc­tor la Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă nr.18 „Jean Bart”, cu 39 de ani vechi­me, care de alt­fel s‑a şi retras din acti­vi­ta­tea mana­ge­ri­a­lă înce­pând din acest an şcolar.

Pe ace­ea­şi lis­tă mai figu­rea­ză prof. Iuli­a­na Negreţ, direc­tor la Cole­gi­ul Teh­nic „Al.I. Cuza” din Con­stanţa, prof. Iris Sar­chi­zian, direc­tor al Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 38 „D. Can­te­mir”, prof. Danie­la Eca­te­ri­na Badea, direc­tor la Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 29 „Mihai Vitea­zul”, prof. Viori­ca Gher­ghi­no­iu, direc­tor adjunct la Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion” Man­ga­lia, prof. Vasi­le Nicoa­ră, direc­tor la Cole­gi­ul Naţio­nal „Mir­cea cel Bătrân”, prof. Ele­na Gogu, direc­tor la Lice­ul Teh­no­lo­gic „Gh. Duca” din Con­stanţa, prof. Lumi­ni­ţa Car­men Radu, direc­tor la Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 10 „Miha­il Koiciu”, prof. Cori­na Lore­da­na Teo­do­rov, direc­tor la Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 24 „Ion Jalea”, prof. Cici Cori­na Vlad, direc­tor adjunct la Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 30 „Gh. Ţiţei­ca”, prof. Tatia­na Sto­ica, direc­tor la Lice­ul Teh­no­lo­gic „I.C. Bră­ti­a­nu”, şi prof. Andrei Ion Sze­me­r­jai, direc­tor la Lice­ul cu Pro­gram Spor­tiv „Nico­lae Rotaru”.

Simo­na Anghel, Cuget Liber, Marți, 29 sep­tem­brie 2015.


Vă invi­tăm să citiți și arti­co­lul: Către PARLAMENTUL ROMÂNIEI: Dis­tin­cţi­i­le Ghe­or­ghe Lazăr în învă­ţământ. Situ­a­ţia de la Man­ga­lia și din țară


Man­ga­lia News, 29.09.2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply