30 de tineri din 5 țări vor curăța plaja de la 2 Mai

0
285

plaja-2-mai-ecologizare

Ziua de Con­stan­ta: Vineri, 11 sep­tem­brie, 30 de tineri din Ucrai­na, Geor­gia, Bul­ga­ria, Croa­ția și Româ­nia vor orga­ni­za o acti­vi­ta­te de eco­lo­gi­za­re a pla­jei din 2 Mai. Sco­pul acti­vi­tă­ții este de a ară­ta cât de ușor este să fii volun­tar, să pro­duci o schim­ba­re în comu­ni­ta­te și să tră­iești într-un mediu curat. Întrea­ga comu­ni­ta­tea din 2 Mai este invi­ta­tă să se ală­tu­re ini­ția­ti­vei, înce­pând cu ora 17:00.

Cei 30 de tineri se află în 2 Mai pen­tru o peri­oa­dă de 10 zile (4–13 sep­tem­brie), în cadrul pro­iec­tu­lui “Path to Volun­te­e­ring”, imple­men­tat de Aso­ci­a­ția ASK Your­self, finan­țat de Comi­sia Euro­pea­nă prin pro­gra­mul Eras­mus+. Sco­pul pro­iec­tu­lui este de a încu­ra­ja tine­rii să prac­ti­ce acti­vi­tăți de volun­ta­ri­at, să se impli­ce în comu­ni­ta­tea în care tră­iesc, să învețe să comu­ni­ce efi­cient în echi­pe și să înțe­lea­gă că tine­rii sunt fac­to­rii schim­bă­rii.

Pen­tru a învă­ța ce însem­nă volun­ta­ri­a­tul și care sunt bene­fi­ci­i­le adu­se de acțiu­ni­le de volun­ta­ri­at, ei au par­ti­ci­pat la mul­ti­ple acti­vi­tăți în 2 Mai. Ziua de ieri, a fost dedi­ca­tă acti­vi­tă­ți­lor de lucru cu copi­ii — învă­ța­re prin joa­că, pe pla­jă. Par­ti­ci­pan­ții au pre­gă­tit meto­de de învă­ța­re non-for­ma­lă prin care au ară­tat unui grup de pes­te 40 de copii, cât de ușor este să înveți lim­ba engle­ză, să lucrezi în echi­pă și să faci miș­ca­re.

Astăzi, par­ti­ci­pan­ții vor învă­ța ce este un stil de via­ță sănă­tos și cum putem opri con­su­mul de alco­ol și țigări în rân­dul tine­ri­lor. Ziua de joi este dedi­ca­tă pro­du­ce­rii schim­bă­rii, iar una din­tre acti­vi­tăți va con­sta în plan­ta­rea de flori în cur­tea șco­lii din 2 Mai. Prin­tre acti­vi­tăți nu va lip­si un fla­sh mob de pro­mo­va­re a spor­tu­lui: yoga și fit­ne­ss pe pla­jă.    

Con­ti­nu­a­rea, AICI. 10.09.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele