Spectacolul de dans irlandez Saint Patrick and Friends ia cu asalt litoralul!

0
230

ST_PATRICK2-

August, 2015. Spec­ta­co­lul Saint Patri­ck and Frien­ds al tru­pei de dans irlan­dez Irish Way vine în zile­le de 22 și 23 august la Jupi­ter și Con­stan­ța. Pro­iec­tul este finan­țat prin­tr-un Grant ofe­rit de Nor­ve­gia, Islan­da, Lie­ch­ten­ste­in și Guver­nul Româ­ni­ei – Gran­tu­ri­le SEE – prin pro­gra­mul „Pro­mo­va­rea diver­si­tă­ții în cul­tu­ră și artă în cadrul patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral euro­pean”.

Rea­li­zat pen­tru pri­ma dată în 2014 de către tru­pa de dans irlan­dez Irish Way, spec­ta­co­lul Saint Patri­ck and Frien­ds are la bază ide­ea de inter­cul­tu­ra­li­ta­te și uni­ta­te în dans. Rein­ven­tat în vara lui 2015, noul mate­ri­al core­gra­fic adu­ce în prim plan ele­men­te de dans spe­ci­fi­ce fie­că­rei cul­turi în par­te.

Deși la bază stă dan­sul irlan­dez, sco­pul spec­ta­co­lu­lui este de a mixa ele­men­te din fie­ca­re cul­tu­ră prin inser­ții de fla­men­co, step ame­ri­can, balet cla­sic, bel­ly-dan­ce și dan­suri popu­la­re româ­nești, fără a indi­vi­du­a­li­ta­tea celor din urmă să se piar­dă. Fie­ca­re inser­ție de dans tra­di­țio­nal a fost făcu­tă res­pec­tând prin­ci­pi­i­le și iden­ti­ta­tea fie­că­rei cul­turi pe care o repre­zin­tă.

Prin aceas­tă ală­tu­ra­re de dan­suri tra­di­țio­na­le, spec­ta­co­lul Saint Patri­ck and Frien­ds demon­stre­ză că dan­sul este un lim­baj comun, inter­națio­nal, indi­fe­rent de cul­tu­ra pe care o repre­zin­tă. Spec­ta­to­rul este lăsat să des­co­pe­re aceas­tă uni­ta­te prin miș­ca­re, înce­pând de la dan­sul irlan­dez și ter­minând cu dan­su­ri­le popu­la­re româ­nești. Ast­fel, spec­ta­co­lul demon­strea­ză că Irlan­da și Româ­nia nu sunt două țări atât de depăr­ta­te pe cât am cre­de.

În com­ple­ta­rea tru­pei Irish Way vine tână­rul dan­sa­tor Ste­fan Orhea­nu care, la doar 14 ani, se poa­te lău­da deja cu o par­ti­ci­pa­re la cam­pi­o­na­tul mondi­al de dans irlan­dez, dar și cu mul­te alte pre­mii și dis­tinc­ții în dome­ni­ul dan­su­lui.

Spec­ta­co­lul Saint Patri­ck and Frien­ds are loc sâm­bă­tă, 22 august, la Jupi­ter, la Tea­trul de Vară și dumi­ni­că, 23 august, la Con­stan­ța, la Tea­trul de Stat. Ambe­le spec­ta­co­le încep la ora 19:00.  

Bile­te­le la spec­ta­col sunt puse în vân­za­re prin rețea­ua iabilet.ro și vor fi dis­po­ni­bi­le direct la sală cu o oră îna­in­te de spec­ta­col.

Des­pre Irish Way: Aso­ci­a­ția de Dans Irish Way a luat fiin­ță în anul 2008 la ini­ția­ti­va unor români pasio­nați de dan­sul irlan­dez, fiind pri­ma școa­lă de acest gen din Româ­nia. Școa­la este fili­a­lă a Aca­de­mi­ei de Dans Anne-Marie Cun­nin­gham și este și locul în care s‑a con­cre­ti­zat apa­ri­ția tru­pei de dans Irish Way. De la înfi­in­ța­re și până în pre­zent, tru­pa a par­ti­ci­pat la nume­roa­se con­cur­suri din­tre care amin­tim par­ti­ci­pa­rea lui Sorin Sighi­naș la cam­pi­o­na­tul mondi­al de dans irlan­dez din Bel­fast, fiind pri­ma dată când Româ­nia este repre­zen­ta­tă la aceas­tă com­pe­ti­ție.

Tru­pa Irish Way se poa­te lău­da și cu câte­va cola­bo­rări cu com­pa­nia River­dan­ce (com­pa­nia în care a acti­vat cele­brul dan­sa­tor și core­graf Micha­el Fla­tley): Sorin Sighi­naș a fost selec­tat în cadrul spec­ta­co­lu­lui ”Take the Flo­or” (Dub­lin, 2012), iar în 2014 Ște­fan Orhea­nu a repre­zen­tat Româ­nia la mani­fes­ta­rea orga­ni­za­tă de River­dan­ce pen­tru dobo­rârea recor­du­lui pen­tru cea mai lun­gă linie de dan­sa­tori irlan­dezi. 

În ulti­mii doi ani, mem­brii tru­pei și-au îndrep­tat aten­ția și către alte sti­luri de dans, atât în ceea ce pri­veș­te teh­ni­ci­le tra­di­țio­na­le, cât și cele con­tem­po­ra­ne.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply