Școala, zguduită de revoltă. Venituri de lux pentru politicieni, salarii de mizerie pentru cadrele didactice

0
262
scoala-zguduita-revolta
Venituri de lux pentru politicieni, salarii de mizerie pentru cadrele didactice.

S‑a des­chis Cutia Pan­do­rei”, a titrat pe site-ul pro­priu un post tv de știri: „Sin­di­ca­te­le din învă­țământ cer majo­ra­rea sala­ri­i­lor cu încă 10%, din decem­brie”.

Ves­tea a căzut ca un tră­s­net în mij­lo­cul cla­sei poli­ti­ce, proas­păt întoar­să din vacan­ță. „Nemi­loși”, și cu doar câte­va zile îna­in­te de înce­pe­rea nou­lui an șco­lar, sin­di­ca­liș­tii din învă­țământ soli­ci­tă încă o majo­ra­re sala­ri­a­lă, în con­di­ți­i­le în care Guver­nul a apro­bat majo­ra­rea veni­tu­ri­lor din Sănă­ta­te. După mai bine de doi ani de aștep­tări, cadre­le didac­ti­ce se revol­tă și ame­nin­ță cu boico­ta­rea anu­lui școlar. 

Reac­ția a venit prompt, ime­di­at după ce pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a anun­țat majo­ra­rea sala­ri­i­lor medi­ci­lor, fără a fi și ei incluși în aceas­tă majo­ra­re. Nu anga­ja­ții din Sănă­ta­te sunt însă obiec­tul revol­tei pro­fe­so­ri­lor. Indig­na­rea aces­to­ra, ca de alt­fel a tutu­ror anga­ja­ți­lor din sis­te­mul buge­tar, are la bază fap­tul că, de la 1 august, s‑au tri­plat indem­ni­za­ți­i­le îna­l­ți­lor dem­ni­tari, iar în pri­mă­va­ră, par­la­men­ta­rii și-au votat pen­sii de lux, fără nicio justificare. 

Soli­ci­ta­rea sin­di­ca­te­lor din învă­țământ vine în con­di­ți­i­le în care Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei a trans­mis deja o notă de fun­damen­ta­re pen­tru Legea sala­ri­ză­rii, care pre­su­pu­ne mai mul­te spo­ruri și măriri, prin­tre care majo­ra­rea sala­ri­i­lor pro­fe­so­ri­lor debu­tanți cu 70% și o creș­te­re de maxi­mum 177% pen­tru șefii de lucrări ști­in­ți­fi­ce și lec­to­rii din învă­țămân­tul universitar.

Care sunt, de fapt, pri­o­ri­tă­ți­le politicienilor?!”

Con­ti­nu­a­rea, în tribunainvatamantului.ro, 28.08.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply