MANGALIA 20, episodul 19: Personalități în domeniul MUZICII, din Mangalia (II)

0
812

mangalia20-montaj-foto

MANGALIA 20 – Un TOP al personalităților locale

- episodul 19 — (penultimul).
Anul acesta se împlinesc 20 DE ANI de când orașul Mangalia a fost declarat municipiu (1995 — 2015).

Cu acest pri­lej, redac­ția zia­ru­lui onli­ne www.MangaliaNews.ro a lan­sat Topul per­so­na­li­tă­ți­lor loca­leMANGALIA TOP 20”. Au tre­cut, așa­dar, 20 de ani de când Man­ga­lia este muni­ci­piu; noi am ales pen­tru a punc­ta acest eve­ni­ment 20 de dome­nii în care s‑au afir­mat con­ci­ta­di­nii noș­tri, de‑a lun­gul vre­mii, încer­când, tot­o­da­tă să “upda­tăm” vir­tu­al Mono­gra­fia “Man­ga­lia în pagi­ni­le vre­mii”, scri­să în 2007 de Aure­lia și Ale­xan­dru Lăpușan.

Arti­co­lul ante­ri­or (18) a fost: Per­so­na­li­tăți în dome­ni­ul MUZICII, din Man­ga­lia (I).

Continuăm astăzi cu Episodul 19: 

Personalități în domeniul MUZICII, din Mangalia (II).

Profesorul Traian Broască

panou-Traian-Broasca-

”Vino­vat” de reu­și­ta Innei, așe­zat la loc de cin­ste pe pano­ul înving­ă­to­ri­lor.

Cam­pa­nia “Oame­nii cu care ne mân­drim!”, lan­sa­tă în 2013 de Pri­mă­ria Man­ga­lia a con­ti­nu­at și în 2014. Per­so­na­li­ta­tea căre­ia auto­ri­tă­ți­le publi­ce loca­le îi rezer­vă, în aces­te zile, un loc pe pano­ul ampla­sat în cen­trul Man­ga­li­ei este prof. Tra­ian Broas­că. Cali­tă­ți­le sale de peda­gog au fost con­cre­ti­za­te prin șle­fu­i­rea unor tine­re talen­te care, în pre­zent, evo­lu­ea­ză pe sce­ne din țară, dar și din stră­i­nă­ta­te, bucu­rân­du-se de un suc­ces răsu­nă­tor. 

Prin­tre tine­rii talen­tați care s‑au pre­gă­tit cu prof. Tra­ian Broas­că se află Inna, Cre­am, Angels, Cri­na Bălan și mulți alții. Timp de 30 de ani, das­că­lul şi‑a con­so­li­dat o carie­ră în muzi­că, în cali­ta­te de com­po­zi­tor şi diri­jor al Muzi­cii Repre­zen­ta­ti­ve a Mari­nei Mili­ta­re din Man­ga­lia şi Ansam­blu­lui „Alba­tro­sul” al Forţe­lor Nava­le. Deşi în anul 1998 a tre­cut în rezer­vă, pasiu­nea pen­tru muzi­că a fost mai puter­ni­că, ast­fel că a con­ti­nu­at să lucre­ze în dome­niu în cali­ta­te de peda­gog. De atunci şi până în anul 2010, a acti­vat ca pro­fe­sor de can­to în cadrul Casei de Cul­tu­ră, reu­şind să pună baze­le Coru­lui „Cal­la­tis” cu care a câş­ti­gat nume­roa­se pre­mii naţio­na­le şi inter­na­ţio­na­le şi a Ansam­blu­lui „Cre­a­tiv-Art”.

Îmi aduc amin­te cu plă­ce­re de cea mai înflo­ri­toa­re peri­oa­dă, când direc­to­rul Casei de Cul­tu­ră era Vio­rel Chiur­tu, peri­oa­da în care s‑au remar­cat cele mai mul­te voci şi instru­men­ti­şti ai ora­şu­lui. Man­ga­lia are copii talen­ta­ţi şi valo­roşi, care vor duce pes­te hota­re nume­le ora­şu­lui în care s‑au for­mat ca arti­şti. Însă fără o pre­gă­ti­re asi­duă din punct de vede­re vocal şi fără o susţi­ne­re finan­ci­a­ră pe măsu­ră, mulţi se pierd în ano­ni­mat şi este păcat pen­tru aces­te făp­turi înzes­tra­te cu talent. Eu voi con­ti­nua să‑i susţin cu mij­loa­ce modes­te, dar cu o pre­gă­ti­re pro­fe­sio­na­lă per­for­man­tă”, a expli­cat prof. Tra­ian Broas­că.

Timp de 3 ani (2010–2012), a acti­vat ca pro­fe­sor la Facul­ta­tea de Muzi­că Con­stanţa, unde a pre­gă­tit un număr însem­nat de stu­denţi. Aces­ta a înfi­inţat „Cen­trul de For­ma­re şi Per­fe­cţio­na­re Voca­lă Man­ga­lia”, în cadrul căru­ia a „şle­fu­it” voci impor­tan­te din muzi­ca autoh­to­nă, cum ar fi: Ruxan­dra Ili­es­cu (Bla­xy Girls), Ramo­na Han­ga­nu (band-ul Gru­pu­lui Diver­tis), Ade­la Popes­cu, Andre­ea Ola­riu şi Iulia Puş­chi­lă, fina­lis­te la Vocea Româ­ni­ei, Lisa Opriş, semi­fi­na­lis­tă în ace­la­şi show de tele­vi­ziu­ne.

În pre­zent, pro­fe­so­rul Tra­ian Broas­că se ocu­pă de for­ma­rea vocii Ioa­nei Băr­bu­li­cea­nu din Man­ga­lia, un talent auten­tic, care a par­ti­ci­pat şi câş­ti­gat un pre­miu impor­tant la Fes­ti­va­lul de Muzi­că de la Dub­lin. Însă, cea mai mare satis­fa­cţie o are prof.Traian Broas­că, atunci când vor­beş­te des­pre fos­ta sa ele­vă Ale­xan­dra Apos­to­lea­nu (INNA)

Ale­xan­dra, cum îmi pla­ce să‑i spun, a cân­tat mereu din tot sufle­tul, încer­când să mă con­vingă de cali­tă­ţi­le ei voca­le. Avea opt ani, când a debu­tat în cadrul „Cen­tru­lui de For­ma­re şi Per­fe­cţio­na­re Voca­lă Man­ga­lia”, ulte­ri­or ajun­gând la per­for­manţe voca­le extra­or­di­na­re rapor­ta­te la vâr­sta ei fra­ge­dă, ani­ma­tă, bine­înţe­les, de ambi­ţie şi voinţă deo­se­bi­te. A evo­lu­at fru­mos, a fost o ele­vă dis­ci­pli­na­tă, iar acum mă mân­dresc că am fost pro­fe­so­rul ei”, mai spu­ne Tra­ian Broas­că.

Mem­bru al Uniu­nii Com­po­zi­to­ri­lor şi Muzi­co­lo­gi­lor din Româ­nia, prof.Traian Broas­că a ter­mi­nat una din­tre cele mai pres­ti­gi­oa­se insti­tu­ţii mili­ta­re de învă­ţământ din ţară – Şcoa­la de Ofi­ţeri, Diri­jori de Muzi­că – Bucu­reşti, a absol­vit Facul­ta­tea de Arte Bucu­reşti şi are un Mas­ter în Artă Muzi­ca­lă. Înce­pând cu anul 2014, pre­gă­teş­te „Corul de copii Cal­la­tis Man­ga­lia Româ­nia”, care va par­ti­ci­pa la mai mul­te fes­ti­va­luri cora­le naţio­na­le şi inter­na­ţio­na­le.

Des­pre prof.Traian Broas­că, pe inter­net:

TRAIAN BROASCĂ, PROFESORUL DE CANTO CU CARE MANGALIA SE MÂNDREŞTE

PROFESORUL DE CANTO TRAIAN BROASCĂ E CONSIDERAT O VALOARE ÎN MUNICIPIUL MANGALIA

Broas­ca” fer­me­ca­ta a Innei si a Ale­xan­drei Stan.

**************************************************************

INNA

ina-portret

INNA (nume real: Ele­na Ale­xan­dra Apos­to­lea­nu, n. 16 octom­brie 1986, Nept­un, Man­ga­lia, Româ­nia) este o cân­tă­rea­ță de muzi­că dan­ce și hou­se din Româ­nia.

A înce­put să cola­bo­re­ze cu echi­pa de pro­du­că­tori Play & Win în 2008, an în care a fost lan­sat și pri­mul său disc sin­gle, Hot, pie­să ce a ajuns pe pri­mul loc în cla­sa­men­te­le radio din Româ­nia, Bul­ga­ria, Polo­nia, Rusia, Unga­ria, Tur­cia și Gre­cia.

Inna-Hot-2014-

De pe albu­mul său de debut, Hot (2009), Inna a lan­sat alte patru dis­curi sin­gle, Love”, „Déjà Vu”, „Ama­zing și 10 minu­tes, toa­te aces­tea câști­gând pozi­ții frun­ta­șe în cla­sa­men­te­le de spe­cia­li­ta­te din Euro­pa. Pe 15 apri­lie 2009, cân­tă­rea­ța a sem­nat un con­tract de mana­ge­ment cu una din­tre cele mai impor­tan­te case de înre­gis­trări din Ame­ri­ca, Ultra Recor­ds. Prin sem­na­rea aces­tui acord, com­pa­nia se anga­ja să pro­mo­veze mate­ri­a­le­le disco­gra­fi­ce ale cân­tă­re­ței în S.U.A., Rega­tul Unit și Can­a­da. Ulte­ri­or, inter­pre­ta a câști­gat patru tro­fee la gala pre­mi­i­lor Roma­nian Music Awar­ds 2009.

inna-drumul-catre-celebritate

În apri­lie 2009, șla­gă­rul Innei, „Hot”, a fost nomi­na­li­zat la cate­go­ria „Cea mai bună melo­die inter­națio­na­lă” în cadrul cere­mo­n­i­ei Pre­mi­i­lor Eska. În toam­na anu­lui 2009, Inna obți­nea un tro­feu la pre­mi­i­le MTV Euro­pe Music Awar­ds, la cate­go­ria „Cel mai bun inter­pret român”.

inna - 6

În 2011 a lan­sat cel de-al doi­lea album de stu­dio, „I am the club roc­ker” și a sus­ți­nut con­cer­te în mai mul­te țări euro­pe­ne și în Mexic. Tot în 2011, Inna a fost cea mai bine plăti­tă cân­tă­rea­ță din Româ­nia și din Euro­pa de Est.

INNA

Al tre­i­lea album de stu­dio, Par­ty Never Ends, a fost lan­sat pe 25 mar­tie 2013. În mar­tie 2013, Inna a inter­pre­tat ală­tu­ri de Car­la­’s Dreams melo­dia „P.O.H.U.I.”.

inna-

In anul 2014 Inna a lasat melo­dia “Stri­ga!” ala­turi de Puya, pie­sa bucu­ran­du-se de suc­ces in Euro­pa.

Inna-2014

In iulie 2015, Inna a anun­tat ca va lan­sa cel de-al patru­lea album de stu­dio, inti­tu­lat INNA, pe data de 15 sep­tem­brie 2015, iar in Japo­nia pe 24 iulie 2015 sub nume­le ”Body And The Sun”Sur­sa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Inna

INNA-Cola-Song-2014

INNA, CEL MAI CUNOSCUT ROMÂN DE PE FACEBOOK. ARE 12 MILIOANE DE FANI

inna-cola-rosu

INNA, dru­mul catre cele­bri­ta­te: MI‑A FOST GREU ade­sea, AM AVUT MOMENTE DE TRISTETE” – Care este CEL MAI MARE VIS al artis­tei!

inna-piniata

VIDEO: 

Sur­se: you­tu­be.

Articole pe www.mangalianews.ro, despre INNA:

Inter­viu cu Inna: „Dintr‑o fată sim­plă din Nept­un poţi ajun­ge pe buze­le tutu­ror”

INNA cân­tă azi la SOCI!

Inna, la ora ade­vă­ru­lui: Nu exis­tă alt loc unde să îmi doresc să fiu – Inter­viu

Pusă la zid de mul­te ori, INNA a luat aceas­tă DECIZIE.

*****************************************************************************

Claudia Pavel

claudia-cream-cover

Cla­u­dia Pavel ali­as Cla­u­dia Cre­am (n. 19 octom­brie 1984 în Man­ga­lia) a înce­put să lup­te pen­tru visul său de la numai 7 ani, când a luat pri­me­le lec­ții de muzi­ca. Și‑a cul­ti­vat talen­tul și vocea remar­ca­bi­lă, iar la 15 ani și‑a făcut debu­tul pe sce­na muzi­ca­lă din Româ­nia ală­tu­ri de gru­pul Can­dy. Deși suc­ce­sul a fost con­si­de­ra­bil, Cla­u­dia a decis să se îndrep­te către o carie­ră solo, într-un moment când a fi com­po­nent într‑o for­ma­ție dan­ce îți asi­gu­ra un loc căl­duț în muzi­ca din Româ­nia.

Claudia_Pavel

S‑a lan­sat sub titu­la­tu­ra “Cre­am”, in anul 2002, oda­tă cu lan­sa­rea pri­mu­lui ei sin­gle “Mai aproa­pe” si a pri­mu­lui album solo “Cre­de în mine”. A urmat cel de-al doi­lea sin­gle, “Cânt pen­tru tine”, după care în 2003, pe 20 noiem­brie, lansea­ză cel de-al doi­lea album “Aștept”. De pe acest album ea pro­mo­vea­ză 2 pie­se “Închi­de Ochii”, o cola­bo­ra­re cu Mari­us Moga si “Jumă­ta­tea Mea”, un fea­tu­ring cu tru­pa Sim­plu. Al tre­i­lea album, inti­tu­lat “Te vreau”, este lan­sat pe 1 ianu­a­rie 2005.

claudia-pavel-

Nu din pri­ma sea­ră”, este pie­sa ce pro­mo­vea­ză mate­ri­a­lul. Pe 12 ianu­a­rie 2006 apa­re și cel de-al patru­lea mate­ri­al sub nume­le de “48 de ore”, de pe care sunt lan­sa­te 2 sin­gle-uri: “Cân­te­cul ini­mii” și “Știu ce-ți pla­ce” (Vani­l­la Cre­am), un fea­tu­ring cu “Mat­teo”. După 2 ani de mun­că in stră­i­nă­ta­te, Cla­u­dia Pavel se întoar­ce cu un mate­ri­al nou-nouț și cu un nume de sce­nă nou: “Cla­u­dia Cre­am”.

claudia-pavel-actor-

La sfâr­și­tul anu­lui 2008, lansea­za pie­sa “Can­dy” care prin­de foar­te bine la public și urcă pe pri­mul loc in topuri. Pie­sa face par­te de pe albu­mul “Wrong Girl For That”, un mate­ri­al rea­li­zat și mas­te­ri­zat exclu­siv în Sue­dia, Ger­ma­nia, Marea Bri­ta­nie și Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii. Artis­ta a lucrat cu echi­pa care a mas­te­ri­zat și albu­me­le tru­pei ABBA. Cel de-al doi­lea sin­gle “Just A Lit­tle Bit” este sur­pri­za albu­mu­lui pen­tru ca pe ea can­tă și cele­brul artist Fat­man Sco­op. Lan­sa­rea ofi­ci­a­lă a albu­mu­lui a avut loc pe 6 august, în Disco­te­ca Tine­re­tu­lui din Cos­ti­nești, Con­stan­ța. Urmă­to­rul sin­gle, “Don’t Miss Mis­sing You”, a apa­rut în toam­na anu­lui 2009.

Claudia_Pavel-
În vara anu­lui 2011, Cla­u­dia a câști­gat un rol prin­ci­pal in fil­mul de acțiu­ne “Tera­pia pen­tru cri­mă”, în care ea a avut rolul unui uci­gaș pro­fe­si­o­nist. A cân­tat și pen­tru soun­d­tra­ck-ul fil­mu­lui. Fil­mul a avut pre­vi­zu­a­li­za­rea pe 24 noiem­brie 2013 la Fes­ti­va­lul de Film Psi­ha­na­li­tic în Bucu­rești la Cine­ma Stu­dio, care este ver­siu­nea româ­neas­că a Fes­ti­va­lu­lui Euro­pean de Film Psi­ha­na­li­tic de la Lon­dra pre­zi­dat de regi­zo­rul cele­bru ita­li­an Ber­nar­do Ber­to­lucci. Fil­mul a avut pre­mie­ra pe 29 sep­tem­brie, la Bucu­res­ti, la Cine­ma Stu­dio și este încă vizu­a­li­zat în pre­zent în toa­te cine­ma­to­gra­fe­le din Româ­nia și vor fi dis­tri­bu­i­te în pes­te 70 de țări.

claudia-pavel-

For­ma­ția pro­fe­sio­na­lă a Cla­u­di­ei inclu­de o diplo­mă în Tea­tru și Cine­ma­to­gra­fie și o diplo­mă de mas­ter în TV Pro­duc­tie, de la Uni­ver­si­ta­tea Hype­rion. Ea vor­beș­te flu­ent în engle­ză, are cunoș­tin­țe de bază de spa­ni­o­lă și fran­ce­ză. Locu­ieș­te în pre­zent atât în Los Ange­les cât și în Bucu­rești, unde își ter­mi­nă al sase­lea album de lucru cu pro­duc­ții Key­be­ats și urmea­ză o carie­ră în acto­rie.

Cla­u­dia Cre­am a lan­sat până în pre­zent 5 albu­me pe plan solo și un album în gru­pul “Can­dy”. Cel mai de suc­ces este ulti­mul album “Wrong Girl For That”, dato­ri­tă ori­gi­na­li­tă­ții sale și sound-ului nou abor­dat. Albu­mul este unul din­tre cele mai pro­fe­si­o­nis­te mate­ri­a­le rea­li­za­te de vre­un artist român si, tot­o­da­tă lan­sat în pes­te 10 țări euro­pe­ne, lucru nemai­re­u­șit de vre­un alt artist de ori­gi­ne româ­nă. Pe aces­ta și‑a pus ampren­ta chiar și “Ryan Ted­der”, solis­tul tru­pei bri­ta­ni­ce One­Re­pu­blic, care a mai com­pus și pen­tru Beyon­cé, Jor­din Spar­ks sau Leo­na Lewis.

Sur­sa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Claudia_Pavel

Cla­u­dia Pavel — Suna-ma (Offi­ci­al Video)

 

(sur­sa: you­tu­be).

Ce mai face si cum ara­tă acum Cla­u­dia Pavel

http://www.protv.ro/stiri/o‑mai-tii-minte-pe-cream-ce-mai-face-si-cum-arata-acum-claudia-pavel.html

claudia-paula-noah

(sur­sa foto: aici).

Pagi­na de face­bo­ok a Cla­u­di­ei Pavel: https://www.facebook.com/ClaudiaPavel

***********************************************************

Crina Bălan

crina_balan_giglio_vocea_romaniei

O mai ţineti min­te pe CRINA BĂLAN, feti­ţa REBELĂ din tru­pa GIGLIO? VEZI pres­ta­ţia de la VOCEA ROMÂNIEI şi cum ara­tă la 26 de ani! VIDEO & FOTO

Mai mult: http://www.libertatea.ro/detalii/articol/crina-balan-trupa-giglio-vocea-romaniei-417545.html#ixzz3kEW2PogI

crina_balan_giglio_

Cri­na Balan — Ori­ce Am Face | Sin­gle Ofi­ci­al:

https://www.youtube.com/watch?v=UoCkxLAXllw

***************************************************************

Alexandra Stan

alexandrastan

Ale­xan­dra Stan (n. 10 iunie 1989, Con­stan­ța) este o solis­tă voca­lă și com­po­zi­toa­re din Româ­nia. A lan­sat sin­gle-ul, “Lol­li­pop (Param Pam Pam)”, spre fina­lul anu­lui 2009. Melo­dia a avut un impact asu­pra Româ­ni­ei la înce­pu­tul anu­lui 2010, urcând în topu­ri­le radi­o­u­ri­lor, ajun­gând până pe locul 18 în Roma­nian Top 100.

Alexandra_Stan_in_Sofia

Al doi­lea sin­gle, “Mr. Saxo­be­at”, s‑a bucu­rat de un suc­ces inter­națio­nal enorm, deve­nind un hit. S‑a vân­dut în aproa­pe 1.000.000 de exem­pla­re în mai puțin de un an, ajun­gând în top 5 în pes­te 20 de țări, cum ar fi Noua Zee­lan­dă, Marea Bri­ta­nie și în top 30 în Aus­tra­lia, Can­a­da și Sta­te­le Uni­te. Solis­ta a lan­sat albu­mul de debut în august 2011, numit Saxo­be­ats. Aces­ta a fost un suc­ces comer­ci­al, cla­sân­du-se în Top 40 al albu­me­lor în țări pre­cum Ger­ma­nia, Fin­lan­da sau Elve­ția, în Japo­nia ajun­gând în Top 20. Urmă­toa­re­le sin­gle-uri sunt “Get Back (ASAP)” și “1.000.000”.

Alexandra_Stan_-_Gala_Nacht_des_Sports_2011

Pe 4 iunie 2012, este lan­sa­tă pie­sa “Lemon­a­de”, înre­gis­trând aproa­pe 47,000,000 vizu­a­li­zări pe You­tu­be în mai puțin de 10 luni. Single–ul ajun­ge numă­rul 1 în Bul­ga­ria și întră în Top 50 în pes­te 8 țări, fiind pri­mul sin­gle de pe relan­sa­rea albu­mu­lui de debut, Saxo­be­ats. Urmă­to­rul sin­gle, “Cli­che (Hush Hush)” nu se bucu­ră de ace­lași suc­ces. Cola­bo­ra­rea cu Mani­l­la Man­iacs pen­tru All My Peo­ple, este cel de-al trei­la sin­gle de pe relan­sa­re, însă nici aces­ta nu are un suc­ces răsu­nă­tor.

Alexandra_Stan_2011

După luni petre­cu­te în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, Ale­xan­dra Stan revi­ne în apri­lie 2014 cu pie­sa Than­ks For Lea­ving, care poves­teș­te des­pre rela­tia ei cu Pro­dan. Pie­se­le care urmea­ză, Cher­ry Pop, Dan­ce si Give Me Your eve­ry­thing de pe al doi­lea album de stu­dio “Unlo­c­ked”, s‑au bucu­rat de mult suc­ces in Japo­nia.

Sur­sa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandra_Stan

Alexandra Stan 2015 Mp3:

http://mp3lio.com/alexandra-stan-2015

Presa, despre Alexandra Stan:

A dat lovi­tu­ra! Ale­xan­dra Stan, PREZENTATOARE

Ale­xan­dra Stan, artis­ta cu care Con­stanţa se mân­dreş­te, este încân­ta­tă că în scurt timp se va afla într‑o pos­tu­ră abso­lut ine­di­tă, şi anu­me de a fi VJ la Music Chan­nel, scrie evz.ro.Alexandra Stan, una din­tre cele mai iubi­te tine­re…

**************************************************************

Va urma episodul 20 și ultimul al acestui serial maraton:

PRIMARII MANGALIEI.


Mangalianews.ro, 30 august 2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele