Dosar penal în premieră la nivel naţional pentru evaziune şi spălare de bani la „păcănele”

0
253

pacanele1

Dosar penal în pre­mie­ră la nivel naţio­nal. Poli­ţi­ş­tii Ser­vi­ci­u­lui de Inves­ti­ga­re a Cri­mi­na­li­tă­ţii Eco­no­mi­ce din Con­stanţa cer­ce­tea­ză 6 per­soa­ne din Hârşo­va pen­tru săvârşi­rea unor infra­cţiuni de eva­ziu­ne fis­ca­lă, spă­la­re de bani, a unor infra­cţiuni din sfe­ra pro­pri­e­tă­ţii inte­lec­tu­a­le şi con­cu­renţei nelo­ia­le, toa­te în dome­ni­ul jocu­ri­lor de noroc, care au adus un pre­ju­di­ciu de 5.000.000 de Euro şi  202.404 de lei.

Poli­ţi­ş­tii Ser­vi­ci­u­lui de Inves­ti­ga­re a Cri­mi­na­li­tă­ţii Eco­no­mi­ce din Con­stanţa cer­ce­tea­ză penal 6 per­soa­ne (3 băr­ba­ţi şi 3 femei), cu vâr­ste cuprin­se între 20 şi 45 de ani, repre­zen­tanţi a trei soci­e­tă­ţi comer­ci­a­le din Hârşo­va, pen­tru săvârşi­rea unor infra­cţiuni de eva­ziu­ne fis­ca­lă, spă­la­re de bani, a unor infra­cţiuni din sfe­ra pro­pri­e­tă­ţii inte­lec­tu­a­le şi con­cu­renţei nelo­ia­le, toa­te din dome­ni­ul jocu­ri­lor de noroc de tip “slot machi­ne” / „păcă­ne­le”.

Cele 6 per­soa­ne sunt bănu­i­te că, la sedi­ul a 3 soci­e­tă­ţi comer­ci­a­le din Hârşo­va, au copi­at fără acor­dul titu­la­ru­lui, pro­gra­me de joc de noroc de tip „Hot Spot” şi „Gami­na­tor”, care apa­rţin de drept unei com­pa­nii din Aus­tria, ulte­ri­or, pro­gra­me­le fiind imple­men­ta­te pe plăci de joc, care erau ast­fel folo­si­te în săli­le de jocuri de noroc.

Apa­ra­te­le au fost comer­ci­a­li­za­te în toa­tă ţara, unde au fost exploa­ta­te de dive­rşi orga­ni­za­tori ai aces­tei acti­vi­tă­ţi, o par­te din aces­tea fiind uti­li­za­te şi de cele trei soci­e­tă­ţi din Hârşo­va în pro­pri­i­le săli, în judeţe­le Con­stanţa şi Ialo­mi­ţa.

pacanele2

În urma cer­ce­tă­ri­lor, poli­ţi­şti au ridi­cat 189 de ast­fel apa­ra­te elec­tro­ni­ce de jocuri de noroc, care au fost supu­se unor exper­ti­ze şi con­sta­tări teh­ni­co-şti­inţi­fi­ce de spe­cia­li­za­te, con­clu­zionân­du-se că aces­tea erau con­tra­fă­cu­te.

În anche­tă, oame­nii legii au mai con­sta­tat că, în timp ce un apa­rat ori­gi­nal poa­te ajun­ge până la 12.000 de euro, apa­ra­te­le con­tra­fă­cu­te erau vân­du­te de soci­e­tă­ţi­le din Hârşo­va cu un preţ de 3.000 de euro.

În aceas­tă manie­ră, în peri­oa­da 2007–2009, admi­nis­tra­to­rul celor 3 soci­e­tă­ţi comer­ci­a­le a pro­dus, comer­ci­a­li­zat şi exploa­tat în pro­pri­i­le săli de jocuri de noroc 1.800 de apa­ra­te elec­tro­ni­ce con­tra­fă­cu­te, pro­du­când un pre­ju­di­ciu esti­mat la 22.000.000 de lei (5.000.000 de euro).

De ase­me­nea, admi­nis­tra­to­rul soci­e­tă­ţi­lor comer­ci­a­le nu a evi­denţi­at în docu­men­te­le finan­ci­ar-con­ta­bi­le toa­te veni­tu­ri­le rea­li­za­te din vân­za­rea apa­ra­te­lor elec­tro­ni­ce de jocuri de noroc, cre­ând un pre­ju­di­ciu buge­tu­lui sta­tu­lui de 202.404 de lei, care a fost recu­pe­rat în tota­li­ta­te.

Faţă de cei 6 s‑a pus în miş­ca­re acţiu­nea pena­lă sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­ni­lor de eva­ziu­ne fis­ca­lă, spă­la­re de bani, con­tra­fa­ce­rea unei mărci, pune­rea în cir­cu­la­ţie a unui pro­dus pur­tând o mar­că iden­ti­că sau simi­la­ră cu una pro­te­ja­tă, con­cu­renţă nelo­ia­lă, ofe­ri­rea, dis­tri­bu­i­rea, deţi­ne­rea ori depo­zi­ta­rea sau trans­por­tul de măr­furi-pirat, pro­mo­va­rea de măr­furi-pirat, repro­du­ce­rea nea­u­to­ri­za­tă de sis­te­me de cal­cul a pro­gra­me­lor pen­tru cal­cu­la­tor.

În cau­ză, poli­ţi­ş­tii au bene­fi­ci­at de spri­ji­nul I.G.P.R. — D.G.I.P.I., Ser­vi­ci­u­lui Român de Infor­ma­ţii, Ofi­ci­u­lui Român pen­tru Drep­tu­ri­le de Autor şi Biro­u­lui Român de Metro­lo­gie Lega­lă.

IPJ Con­stan­ta, 28.08.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply