Capsula timpului, creată la Mangalia

0
271

capsula timpului creată la Mangalia

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au apro­bat, în cea mai recen­tă şedinţă ordi­na­ră, unul din­tre cele mai ine­di­te pro­iec­te de cer­ce­ta­re explo­ra­to­rie deru­la­te în Româ­nia, ce poar­tă nume­le “Hărţi­le tim­pu­lui. Comu­ni­tă­ţi rea­le – lumi vir­tu­ale – timp expe­ri­men­tat”. Pro­iec­tul va fi imple­men­tat, la Man­ga­lia, prin­tr-un par­te­ne­ri­at comun între pri­mă­rie, Uni­ver­si­ta­tea Naţio­na­lă de Arte Bucu­reşti şi Com­ple­xul Cul­tu­ral “Cal­la­tis”.

Potri­vit ini­ţi­a­to­ru­lui său, dr. Tatia­na Odo­bes­cu, şeful Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral, îşi pro­pu­ne adu­ce­rea în actu­a­li­ta­te a unor meş­teşu­guri aproa­pe uita­te:

Con­cret, după con­stru­i­rea unor cup­toa­re anti­ce, copi­ii angre­na­ţi în pro­iect vor învă­ţa să con­stru­ias­că vase din lut şi să le ardă, să sufle şi să gra­veze sti­cla sau să for­je­ze meta­lul. Vor face, tot­o­da­tă, demon­stra­ţii de ţesă­tu­ră, vor recre­ea cos­tu­me după model antic, într-un cuvânt va fi vor­ba des­pre o com­po­nen­tă inte­rac­ti­vă, dar şi des­pre una didac­ti­că.

Pro­iec­tul, ce are o valoa­re de 16.000 de lei si se va deru­la pe par­cur­sul a trei ani. În 2015 vor avea loc două cam­pa­nii con­se­cu­ti­ve:

După fina­li­za­rea celor două eta­pe din acest an, se va rea­li­za o pagi­nă web unde vor fi inse­ra­te toa­te aces­te expe­ri­men­te, ală­tu­ri de o recon­stru­cţie vir­tu­a­lă a unei gos­po­dă­rii din vechea Ceta­te a Cal­la­ti­su­lui, ce va conţi­ne obiec­te­le recon­stru­i­te. Web­si­te-ul pro­iec­tu­lui “Hărţi­le tim­pu­lui. Comu­ni­tă­ţi rea­le – lumi vir­tu­ale – timp expe­ri­men­tat” este, în pre­zent, o plat­for­mă euro­pea­nă de arhe­o­lo­gie şi edu­ca­ţie, la care au ade­rat insti­tu­ţii de arhe­o­lo­gie din Por­tu­ga­lia, Sar­di­nia, Anglia şi Olan­da.

În pro­iect urmea­ză să fie antre­na­te şi comu­ni­tă­ţi­le din jurul Man­ga­li­ei, cum este, de exem­plu, comu­na Albeşti.

Mai mult, pe tvlitoral.ro, 29.08.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele