Turismul albastru”. Nu vrem sau nu ştim cum să‑l transformăm în aur?

0
287

turismalbastru

Cuget Liber: Situ­ri­le isto­ri­ce teres­tre şi subac­va­ti­ce sunt insu­fi­cient pro­mo­va­te în judeţul Con­stanţa. 

Lect. univ. dr. Răzvan Pan­te­li­mon, de la Facul­ta­tea de Isto­rie din cadrul Uni­ver­si­tă­ţii „Ovi­di­us“, a decla­rat că, dacă s‑ar îmbi­na turis­mul arhe­o­lo­gic cu cel reli­gi­os sau gas­tro­no­mic, Con­stanţa ar deve­ni mult mai atrac­ti­vă. 

Răzvan Pan­te­li­mon este de păre­re că nu pro­fi­tăm deloc de fap­tul că în zona penin­su­la­ră, pe o supra­fa­ţă rela­tiv res­trân­să, avem repre­zen­ta­te atâ­tea con­fe­siuni — orto­do­xă, grea­că, musul­ma­nă etc.: „Putem pro­mo­va sate­le româ­neşti din acest colţ de ţară, obiec­ti­ve­le arhe­o­lo­gi­ce subac­va­ti­ce, turis­mul reli­gi­os. Nu avem nevo­ie decât de con­cur­sul admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le, hote­li­e­ri­lor, direc­to­ri­lor de muzee, agenţi­i­lor de turism, ca, împre­u­nă, să punem la punct o ofer­tă prin care Con­stanţa să fie pro­mo­va­tă în lume”. 

Uni­ver­si­ta­rul a poves­tit că a pre­dat doi ani în Chi­le, unde turi­ş­tii aveau posi­bi­li­ta­tea să se caze­ze în sate­le tra­di­ţio­na­le, dar făceau şi excur­sii subac­va­ti­ce în ora­şe scu­fun­da­te. „Turis­mul albas­tru” ar putea să fie pro­mo­vat şi la noi.

Anti­cul port Man­ga­lia, con­stru­it în seco­lul VI î. Ch, scu­fun­dat în mare la adân­cimi cuprin­se între 2 şi 10 metri, ar putea deve­ni un obiec­tiv turis­tic de inte­res. 

Isto­ri­cii au gân­dit un pro­iect pri­vind „Înfi­inţa­rea Par­cu­lui Arhe­o­lo­gic Subac­va­tic la Man­ga­lia”, ce are ca scop pune­rea în valoa­re a monu­men­te­lor arhe­o­lo­gi­ce subac­va­ti­ce din zona Man­ga­li­ei, unde, în Anti­chi­ta­te, exis­tau por­tul cetă­ţii Cal­la­tis şi zidul de nord al cetă­ţii, ale cărui urme se văd şi astăzi sub apa Mării Negre. 

Scufundări cu turiştii 

Prof. Tra­ian Lupu, dr. Petru Stru­ga­riu, dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, şef al Muze­u­lui Cal­la­tis, sunt ini­ţi­a­to­rii aces­tui pro­iect şi susţin că potenţi­a­lul turis­tic al aces­tor situri arhe­o­lo­gi­ce scu­fun­da­te este de nei­ma­gi­nat. 

Cer­ce­ta­rea arhe­o­lo­gi­că sis­te­ma­ti­că ar scoa­te de sub apă valori cul­tu­ra­le de o valoa­re ine­s­ti­ma­bi­lă, ce pot con­tri­bui în mare măsu­ră la dezvol­ta­rea turis­mu­lui în zona Man­ga­li­ei”, a decla­rat Sorin Coles­niuc. 

Potenţi­a­lul turis­tic poa­te fi dezvol­tat prin cer­ce­ta­rea şi valo­ri­fi­ca­rea ulte­ri­oa­ră a situ­lui, prin orga­ni­za­rea de scu­fun­dări pen­tru turi­ş­tii inte­re­sa­ţi, aşa cum se întâm­plă în ţări pre­cum Gre­cia sau Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii.

Mai mult, Coles­niuc a afir­mat că exis­tă mini­su­b­ma­ri­ne de două sau mai mul­te per­soa­ne, care ar putea să‑i ducă pe turi­şti la zidul de apă­ra­re al cetă­ţii. În stră­i­nă­ta­te, noţiu­nea de „turism albas­tru” e veche, exis­tând gale­rii de artă sub apă. 

Vizi­ta­rea unui oraş scu­fun­dat, şi cu atât mai mult ves­ti­ta ceta­te Cal­la­tis, poa­te deve­ni un punct de atra­cţie atât pen­tru turi­şti, dar mai ales pen­tru spe­cia­li­ş­tii în dome­niu.

Coles­niuc spu­ne că pro­iec­tul se adre­sea­ză ace­lor turi­şti care cau­tă alt­ce­va la Man­ga­lia, sen­za­ţii noi, de impon­de­ra­bi­li­ta­te, de des­co­pe­ri­re a rui­ne­lor anti­ce aco­pe­ri­te de Marea Nea­gră, epa­ve anti­ce, dar şi flo­ra şi fau­na subac­va­ti­că de pe lito­ra­lul româ­nesc. 

Ana FULAŞ IONESCUCugetLiber.ro, 31.07.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele