Şeful Adecco: Căutăm 1.500–2.000 de oameni pe care să îi relocăm în Transilvania

0
236

angajari-cursuri-de-formare-profesionala-la-constanta-si-mangalia

Com­pa­ni­i­le din indus­tria auto din Transil­va­nia au nevo­ie urgen­tă de mun­ci­tori pe care să îi anga­je­ze în fabrici şi îi cau­tă în regiu­ni­le cu şomaj ridi­cat, pen­tru că nu mai au sufi­cient de mul­tă forţă de mun­că dis­po­ni­bi­lă în zona în care au inves­tit.

Sala­ri­i­le por­nesc de la 1.000 de lei net pe lună, spu­ne şeful Adec­co, cea mai mare fir­mă de recru­ta­re şi închi­ri­e­re de forţă de mun­că tem­po­ra­ră din Româ­nia.

Recru­tăm din toa­tă ţara oameni pe care să îi relo­căm în ora­şe­le din Transil­va­nia. Avem nevo­ie de 1.500- 2.000 de mun­ci­tori. Cere­ri­le sunt, în gene­ral, pen­tru con­trac­te până la fina­lul aces­tui an, iar cos­tu­ri­le com­pa­ni­i­lor sunt sem­ni­fi­ca­tiv mai mari: pe lân­gă sala­ri­i­le şi pache­te­le de bene­fi­cii pe care le ofe­ră anga­ja­ţi­lor, bene­fi­cii care includ tiche­te de masă, asi­gu­rări medi­ca­le, cafe­le în pau­ze şi, în une­le cazuri, chiar masa de prânz, anga­ja­to­rii plă­tesc şi caza­rea şi trans­por­tul noi­lor an­gajaţi“, a spus Flo­rin Godean, coun­try mana­ger al Adec­co Româ­nia.

Mai mult, AICI. 22.07.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply