Percheziţii de amploare! Daewoo Mangalia, în vizorul DIICOT CONSTANŢA

0
295

perchezitiidiicotconstanta

Astăzi, DIICOT Con­stanţa a pro­ce­dat la efec­tu­a­rea unui număr de 55 per­che­zi­ţii domi­ci­li­a­re în judeţe­le Con­stanţa, Tul­cea, Gala­ţi, Brăi­la, Buzău, Botoşani şi muni­ci­pi­ul Bucu­reşti, la sedi­i­le unor soci­e­tă­ţi comer­ci­a­le şi la domi­ci­li­i­le unor per­soa­ne fizi­ce, aso­ci­a­ţi şi/sau admi­nis­tra­tori ai res­pec­ti­ve­lor soci­e­tă­ţi, într‑o cau­ză pena­lă vizând comi­te­rea infra­cţiu­ni­lor de con­sti­tu­i­re a unui grup infra­cţio­nal orga­ni­zat, eva­ziu­ne fis­ca­lă şi spă­la­re de bani.

Comu­ni­ca­tul emis de DIICOT pre­ci­zea­ză că:

La data de 23.07.2015, DIICOT – Ser­vi­ci­ul Teri­to­ri­al Con­stanţa a pro­ce­dat la efec­tu­a­rea unui număr de 55 per­che­zi­ţii domi­ci­li­a­re în judeţe­le Con­stanţa, Tul­cea, Gala­ţi, Brăi­la, Buzău, Botoşani şi muni­ci­pi­ul Bucu­reşti, la sedi­i­le unor soci­e­tă­ţi comer­ci­a­le şi la domi­ci­li­i­le unor per­soa­ne fizi­ce, aso­ci­a­ţi şi/sau admi­nis­tra­tori ai res­pec­ti­ve­lor soci­e­tă­ţi, într‑o cau­ză pena­lă vizând comi­te­rea infra­cţiu­ni­lor de con­sti­tu­i­re a unui grup infra­cţio­nal orga­ni­zat, eva­ziu­ne fis­ca­lă şi spă­la­re de bani.

În fapt, din inves­ti­ga­ţi­i­le desfă­şu­ra­te a rezul­tat că în peri­oa­da 2012 – 2015, mai mulţi cetă­ţeni core­eni şi români, prin inter­me­di­ul unor soci­e­tă­ţi comer­ci­a­le din Româ­nia, deţi­nu­te sau con­tro­la­te de aceş­tia, au con­trac­tat diver­se lucrări de la SC DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES SA, pe care apoi le-au sub­con­trac­tat altor soci­e­tă­ţi comer­ci­a­le cu un com­por­ta­ment fis­cal ina­dec­vat (de tip fan­to­mă), pen­tru a evi­ta pla­ta către buge­tul con­so­li­dat al sta­tu­lui, a valo­rii TVA şi a impo­zi­tu­lui pe pro­fit afe­ren­te lucră­ri­lor rea­li­za­te.

Mai mult, în cugetliber.ro, Joi, 23.07.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply