MANGALIA 20, episodul 11: Constructii navale — DMHI

2
1639

Mangalia20-montaj-foto

MANGALIA 20 – Un TOP al personalităților locale

- episodul 11 -
Anul acesta se împlinesc 20 DE ANI de când orașul Mangalia a fost declarat municipiu (1995 — 2015).

Cu acest pri­lej, redac­ția zia­ru­lui onli­ne www.MangaliaNews.ro a lan­sat Topul per­so­na­li­tă­ți­lor loca­leMANGALIA TOP 20”. Au tre­cut, așa­dar, 20 de ani de când Man­ga­lia este muni­ci­piu; noi am ales pen­tru a punc­ta acest eve­ni­ment 20 de dome­nii în care s‑au afir­mat con­ci­ta­di­nii noș­tri, de‑a lun­gul vre­mii, încer­când, tot­o­da­tă să “upda­tămMono­gra­fia “Man­ga­lia în pagi­ni­le vre­mii”, scri­să în 2007 de Aure­lia și Ale­xan­dru Lăpușan.

Arti­co­lul ante­ri­or  (10) a cuprins MARINA MILITARĂ ROMÂNĂ.

Continuăm astăzi cu Episodul 11: 

Constructii navale — DMHI.

dmhi-vedere-generala

 1. SCURT ISTORIC

În con­tex­tul ani­lor 1970, când flo­ta mari­ti­mă a Româ­ni­ei deti­nea pes­ca­doa­re — o ade­va­ra­tă indus­trie de pes­cu­it ocea­nic, con­ge­la­re, pre­fa­bri­ca­re a pes­te­lui -, pre­cum si petro­li­e­re de mare tonaj, nece­si­ta­tea revi­zu­i­rii aces­to­ra, a efec­tu­a­rii de repa­ra­tii curen­te si capi­ta­le impli­ca fon­duri de inves­ti­tii prea mari în cazul exe­cu­ta­rii aces­tor lucrari în san­ti­e­re­le nava­le din strainatate.

Ide­ea înfi­in­ta­rii unui ase­me­nea san­ti­er naval pe teri­to­ri­ul româ­nesc al Marii Negre era solu­tia ide­a­la care ar fi rezol­vat pro­ble­me­le lega­te de men­ti­ne­rea valu­tei în tara si de uti­li­za­rea for­tei de mun­ca indi­ge­na excedentara.

Ast­fel au fost puse în dis­cu­tie trei vari­an­te: cre­a­rea unui san­ti­er naval la Agi­gea, la Navo­dari sau la Man­ga­lia si, in urma hota­rârii con­du­ce­rii de la acea data, în anul 1974, s‑a pro­ce­dat la înfi­in­ta­rea nou­lui san­ti­er naval, ampla­sat în sud-estul ora­su­lui Man­ga­lia, în peri­me­trul satu­lui 2 Mai, dân­du-i-se nume­le San­ti­e­rul Naval “2 Mai” Mangalia.

Vizita de lucru la Santierul Naval 2 Mai Mangalia 1981-15-iulie

Foto din arhi­va vre­mii: Vizi­tă de lucru la San­ti­e­rul Naval 2 Mai Man­ga­lia, 15 iulie 1981.

În anul 1984, San­ti­e­rul Naval “2 Mai”, prin uni­rea cu San­ti­e­rul Naval Con­stan­ta, devi­ne Fabri­ca de Con­struc­tii si Repa­ra­tii Nave “2 Mai” Man­ga­lia.


santierul-naval-2mai-mangalia

Din anul 1990, san­ti­e­rul devi­ne soci­e­ta­te pe actiuni.

Pe data de 22 ianu­a­rie 1997, gru­pul Daewoo Hea­vy Indus­tries Kore­ea a achi­zi­tio­nat 51% din actiuni, res­tul de 49% fiind deti­nu­te în con­ti­nu­a­re de San­ti­e­rul Naval “2 Mai” Man­ga­lia. Noua denu­mi­re a soci­e­ta­tii devi­ne S.C. DAEWOOMANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A. (D.M.H.I.).

D.M.H.I. este o soci­e­ta­te mix­ta intre Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring Co., Ltd. din Core­ea de Sud si San­ti­e­rul Naval “2 Mai” Man­ga­lia S.A. din Romania.

Având drept scop con­sti­tu­i­rea unei baze soli­de, axa­tă pe cali­ta­te şi pro­duc­ti­vi­ta­te, pe care urma să se edi­fi­ce stra­te­gia de dezvol­ta­re a DMHI, pri­mul acţio­nar, DSME, în pre­zent lider incon­tes­ta­bil pe pia­ţa con­stru­cţi­i­lor nava­le, a înţe­les că numai prin asi­gu­ra­rea unor capa­ci­tă­ţi de pro­du­cţie opti­me şi imple­men­ta­rea de teh­no­lo­gii avan­sa­te de con­stru­cţii noi, simi­la­re celor uti­li­za­te în pro­pri­ul şan­ti­er naval din Core­ea de Sud, se pot atin­ge dezi­de­ra­te­le pro­pu­se la con­sti­tu­i­rea DMHI.

Ast­fel, în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re înfi­inţă­rii DMHI (1997 – 1999), acţio­na­rul majo­ri­tar a desfă­şu­rat un amplu pro­gram de trans­fer de know-how şi pro­gra­me de spe­cia­li­za­re pen­tru anga­jati, pre­cum şi un vast pro­gram de inves­ti­ţii,  depă­şind la acea vre­me 31 mil. USD.

Ca rezul­tat al mana­ge­men­tu­lui per­for­mant, în urmă­to­rii 8 ani, capa­ci­ta­tea de con­stru­cţii noi a şan­ti­e­ru­lui DMHI cre­ş­te în mod impre­sio­nant iar pro­duc­ti­vi­ta­tea şi stan­dar­de­le de cali­ta­te ale nave­lor livra­te fac ca DMHI să devi­na unul din­tre cele mai impor­tan­te şi renu­mi­te şan­ti­e­re din Europa.

SONY DSC

O nouă eta­pă de inves­ti­ţii de anver­gu­ră în noi faci­li­tă­ţi, echi­pa­men­te şi teh­no­lo­gii moder­ne de pro­du­cţie este pusă în prac­ti­că în peri­oa­da 2007 – 2010, depă­şind suma de 277 mili­oa­ne USD

Ast­fel, se con­stru­iesc hale şi plat­for­me noi de pro­du­cţie (NGA — zona de asam­bla­re bloc secţii mari, PBS — Hala de Con­stru­cţii Pla­ne, POP — Plat­for­ma de Pre-Arma­re, o nouă uni­ta­te de gal­va­ni­za­re şi noi hale de sabla­re şi vop­si­re care res­pec­tă legi­sla­ţia euro­pea­nă în dome­ni­ul pro­te­cţi­ei mediu­lui), se extin­de cu încă o tra­vee şi se moder­ni­zea­ză Hala Debi­ta­re şi Con­stru­cţii Corp (fos­ta Secţia 1), se dotea­ză Docul Uscat Nr. 3 cu o maca­ra por­tal de 1.000 TF, se opti­mi­zea­ză pro­ce­se­le teh­no­lo­gi­ce prin achi­zi­ţia de echi­pa­men­te de ulti­mă generaţie.

mangalia-shipyard-dmhi

santier-mangalia_dmhi-interior

 1. CAPACITATEA DE PRODUCŢIE:

Ca dova­dă a pre­o­cu­pă­rii con­ti­nue şi inten­se pe care Daewoo-Man­ga­lia a avut‑o şi o are pen­tru moder­ni­za­rea pro­ce­se­lor şi capa­ci­tă­ţi­lor de pro­du­cţie, îmbu­nă­tă­ţi­rea mana­ge­men­tu­lui, per­fe­cţio­na­rea abi­li­tă­ţi­lor teh­no­lo­gi­ce, ridi­ca­rea cali­tă­ţii şi bunăs­tă­rii anga­ja­ţi­lor, pre­cum şi cele două eta­pe de inves­ti­ţii majo­re, stă spo­ri­rea capa­ci­tă­ţii de pro­du­cţie a DMHI cu apro­xi­ma­tiv 61%, ajun­gân­du-se în pre­zent la o capa­ci­ta­te de pro­du­cţie de 12 nave pe an, echi­va­len­tul a 12 vra­chi­e­re de 180,000 DWT si/sau Port­con­tai­ne­re de  11,000 TEU.

Sin­te­tic, din anul 1997 si pana in pre­zent s‑au livrat 168 de nave- con­struc­tii noi (nave CASCO si nave com­plet echipate).

In stran­sa lega­tu­ra cu dome­ni­ul prin­ci­pal de acti­vi­ta­te — con­struc­tii nave noi, com­pa­nia DMHI a avut si ca dome­niu secun­dar acti­vi­ta­tea de repa­ra­tii nave.

dmhi-reparatii

santierul-naval-mangalia-dmhi-reparatii2

De la infi­in­ta­rea soci­e­ta­tii mix­te, com­pa­nia a efec­tu­at lucrari de repa­ra­tii pen­tru un numar mai mare de 300 de nave pre­cum si con­ver­sii pen­tru o vari­e­ta­te de nave. Lucra­ri­le de repa­ra­tii inclu­deau acti­vi­tati de intre­ti­ne­re de baza pre­cum lucrari de sabla­re si de vop­si­to­rie, revi­zii si moder­ni­zari la com­par­ti­men­tul masini, acti­vi­tati de arma­re cu ele­men­te din otel si tevi si rea­li­za­rea de lucrari in dome­ni­ul elec­tric pre­cum si con­ver­sii majo­re a nave­lor pen­tru o capa­ci­ta­te a aces­to­ra de pana la 250,000 DWT.

Ast­fel, pana in pre­zent, DMHI a livrat un numar de 354 pro­iec­te de repa­ra­tii si con­ver­sii nave, iar din­tre aces­tea, 279 nave au pro­ve­nit de la cli­en­tii Uniu­nii Europene.

Dato­ri­ta efor­tu­ri­lor inten­se a acti­vi­ta­tii de mar­ke­ting, DMHI a pri­mit un numar sem­ni­fi­ca­tiv de comenzi pen­tru con­struc­tii nave noi, motiv pen­tru care, ince­pand cu juma­ta­tea anu­lui 2014, com­pa­nia a res­trans acti­vi­ta­tea de repa­ra­tii, pen­tru a se con­cen­tra efec­tiv pe acti­vi­ta­tea de con­struc­tii nave noi.

SONY DSC

 1. DMHILIDER EUROPEAN:

Efor­tu­ri­le depu­se de‑a lun­gul tim­pu­lui de şan­ti­e­rul româ­nesc Daewoo-Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries S.A. încep să-şi ara­te roadele.

La sfârşi­tul anu­lui 2014, publi­ca­ţia Mari­ti­me Repor­ter pla­sea­ză două din­tre nave­le con­stru­i­te de Daewoo-Man­ga­lia în topul “Gre­at Ships of 2014”: PCTC (Pure Car Tru­ck Car­ri­er) 6.500 CEU “Höe­gh Jac­k­son­vi­l­le” şi Port­con­tai­ne­rul de 8.600 TEUCSAV Tyn­da­ll”, aces­tea fiind cele mai mari nave din cate­go­ria lor, care s‑au con­stru­it vreo­da­tă în zona Mării Negre şi a Mării Mediterane.

RO-RO 6500 CEURO-RO 6.500 CEU.

containership built by Daewoo Mangalia Heavy IndustriesPORTCONTAINER 8.600 TEU.

In raportul din ianuarie 2015, publicat de prestigioasa companie specializată în monitorizarea pieţei construcţiilor navale, Clarkson, şantierul DMHI se plasa, la sfârşitul anului 2014, pe locul 39 în lume dintr-un total de 440 şantiere navale, din punct de vedere al portofoliului de comenzi contractate.

clasament mondial constructori de nave dmhi

De remarcat este şi faptul că, poziţia deţinută de DMHI în clasamentul întocmit de Clarkson, plasează şantierul Daewoo-Mangalia pe primul loc în Europa în ceea ce priveşte construcţia de nave maritime comerciale de mare tonaj, niciun alt şantier european, specializat în acelaşi tip de nave ca şi DMHI, neaflându-se printre celelalte 38 de şantiere enumerate.

Vizio­nați și:

http://www.agerpres.ro/ots/2015/01/09/produsele-daewoo-mangalia-incluse-in-categoria-navede-exceptie-livrate-in-anul-2014-de-renumita-publicatie-maritime-reporter–12–43-01

http://www.agerpres.ro/ots/2014/05/05/daewoo-mangalia-heavy-industries-s‑a–16–25-44

https://www.youtube.com/watch?v=pyQb-mVkkuE

https://www.youtube.com/watch?v=RfL019P4VLA

Unul din­tre cele mai impor­tan­te pro­iec­te de repa­ra­tii nave rea­li­zat de catre DMHI din ulti­ma peri­oa­da a fost repre­zen­tat de port­con­tai­ne­rul de 6.750 TEU MSC Fla­mi­nia, la care s‑au efec­tu­at lucrari de repa­ra­tii si moder­ni­za­re, timp de 6 luni.

msc-flaminia1

In cazul aces­tei nave, opti­mi­za­rea per­for­man­te­lor sale a deve­nit cri­ti­ca, in con­di­ti­i­le in care tre­bu­iau res­pec­ta­te res­tric­ti­i­le pri­vind emi­si­i­le de gaze impu­se la ace­ea vre­me pre­cum si redu­ce­rea cos­tu­ri­lor ope­ra­tio­na­le avand in vede­re cres­te­rea pre­tu­lui la combustibili.

In linie cu aceas­ta ten­din­ta, MSC Fla­mi­nia a fost trans­for­ma­ta in ceea ce arma­to­rii ger­mani Ree­de­rei NSB o des­criu ca fiind “o nava eco­lo­gi­ca moder­na”,  redu­cand con­su­mul de com­bus­ti­bil si facand nava mai efi­cien­ta si mai eco­no­mi­ca; ast­fel, ea a fost adu­sa din nou in ser­vi­ci­ul MSC dupa ce a fost ”trans­for­ma­ta si opti­mi­za­ta fun­damen­tal pen­tru pro­vo­ca­ri­le pie­tei nava­le actuale”.

msc-flaminia2

In iulie 2014, la 2 ani dupa teri­bi­lul incen­diu ce i‑a pro­vo­cat dau­ne seri­oa­se, port­con­tai­ne­rul de 6.750 TEUMSC Fla­mi­nia a fost com­plet repa­rat si moder­ni­zat rede­ve­nind ast­fel o “nava ecologica”.

 1. PERSONALITATI ALE SANTIERULUI NAVAL DMHI:

Pen­tru DMHI, toti anga­ja­tii sunt impor­tan­ti, in masu­ra in care fie­ca­re are con­tri­bu­tia sa la buna des­fa­su­ra­re a lucra­ri­lor pen­tru pro­iec­te­le con­trac­ta­te, la bunul demers al lucra­ri­lor spe­ci­fi­ce pro­fi­lu­lui de acti­vi­ta­te al companiei. 

Dato­ri­ta bunei comu­ni­cari intre anga­jati, a pri­ce­pe­rii in con­struc­tia nave­lor, a devo­ta­men­tu­lui aces­to­ra si a spri­ji­nu­lui acor­dat com­pa­niei, s‑a reu­sit rea­li­za­rea per­for­man­te­lor peci­zate mai sus, rezul­ta­te expri­ma­te prin nave de mari dimen­siuni con­stru­i­te in san­ti­er si livra­te la ter­me­ne­le sta­bi­li­te con­trac­tu­al, cu res­pec­ta­rea stan­dar­de­le­lor cali­ta­tii la care a ade­rat san­ti­e­rul naval, toa­te aces­tea insu­ma­te au adus pres­ti­gi­ul si recu­noas­te­rea soci­e­ta­tii DMHI si impli­cit a ora­su­lui Mangalia.

Anu­al, DMHI cin­stes­te memo­ria fon­da­to­ri­lor care au tre­cut in nefi­in­ta, cti­tori care au avut o con­tri­bu­tie impor­tan­ta in tra­iec­to­ria DMHI:

 • Andrei CojocaruIPCM Bucuresti — proiectant general al santierului naval,
 • Ștefan Mușat - Director General al Santierului Naval “2 Mai” S.A. Mangalia,
 • Nicușor Trăistaru – Vicepresedinte al DMHI intre anii 1997–1999.

Suc­ce­sul aces­tui san­ti­er naval a depins si depin­de in con­ti­nu­a­re de impli­ca­rea anga­ja­ti­lor, de ras­pun­sul tutu­ror la che­ma­rea con­du­ce­rii exe­cu­ti­ve de a depa­si diver­se­le situ­a­tii din acti­vi­ta­tea com­pa­niei, ast­fel incat vii­to­rul locu­ri­lor de mun­ca al anga­ja­ti­lor sa rama­na sta­bil, la fel cum s‑a dove­dit a fi in ulti­mii 18 ani, de la con­sti­tu­i­rea societatii.

das-hamburg-sued-containerschiff-rio-dmhi

DMHI-Delivers-New-Containership-to-Zodiac-Maritime

dmhi-third-biggest-shipyard-in-europe

SONY DSC SONY DSC

 1. DMHI SI COMUNITATEA LOCALA

Daewoo Man­ga­lia s‑a impli­cat, de‑a lun­gul tim­pu­lui in diver­se pro­gra­me soci­a­le, cul­tu­ra­le si spor­ti­ve dedi­ca­te comu­ni­ta­tii loca­le si nu numai, prin­tre care enumeram:

▪ Sus­ti­ne­rea acti­vi­ta­ti­lor orga­ni­za­ti­ei non-guver­na­men­ta­le “Si eu pot!” care a fost impli­ca­ta in spri­ji­ni­rea copi­i­lor dez­a­van­ta­jati inscri­si la Scoa­la Nr. 4 din Nept­un.  Ast­fel, com­pa­nia a asi­gu­rat pranzul pen­tru 12 copii, timp de 5 zile pe sap­ta­ma­na, pe par­cur­sul anu­lui sco­lar in peri­oa­da ani­lor 2010–2012.

DMHI a asi­gu­rat supor­tul con­ti­nuu fami­li­i­lor dez­a­van­ta­ja­te care au domi­ci­li­ul in loca­li­ta­ti­le din apro­pi­e­rea ora­su­lui Man­ga­lia (Lima­nu, Negru Voda etc.).

In ace­la­si timp, com­pa­nia a spri­ji­nit con­si­li­i­le loca­le Man­ga­lia și  Lima­nu prin con­struc­tia de echi­pa­men­te nece­sa­re infras­truc­tu­rii loca­li­ta­ti­lor enu­me­ra­te mai sus.

▪ Con­du­ce­rea DMHI este per­ma­nent pre­o­cu­pa­ta de pro­gre­sul com­pa­niei in sen­sul sus­ti­ne­rii anga­ja­ti­lor sai. Ast­fel, aceas­ta are in vede­re asi­gu­ra­rea in mod con­ti­nuu a spa­ti­i­lor de locu­it pen­tru fami­li­i­le tine­re, prin pune­rea la dis­po­zi­tie a came­re­lor de camin.

▪ Acor­da­rea  spri­ji­nu­lui finan­ci­ar pen­tru Cam­pa­nia uma­ni­ta­ra “Impre­u­na pen­tru Ade­lin”, orga­ni­za­ta de catre ONG-ul Des­tiny Man­ga­lia, cam­pa­nie pen­tru sal­va­rea vie­tii unui baie­tel care avea nevo­ie de un tra­ta­ment medi­cal si inter­ven­tie chi­rur­gi­ca­la spe­cia­la in Aus­tria, la Viena.

http://ong-destiny.com/

▪ Spri­ji­ni­rea pro­gra­mul spor­tiv edu­ca­tiv “Inte­gra­rea prin inot a copi­i­lor de etnie rro­ma-tur­ca-tata­ra” ini­ti­at si sus­ti­nut de catre clu­bul spor­tiv “New Gene­ra­tion”.  Ast­fel, com­pa­nia a asi­gu­rat trans­por­tul pen­tru toti copi­ii de la domi­ci­li­ul lor din Man­ga­lia pana la sala de inot.

La fina­lul pro­gra­mu­lui, DMHI a acor­dat pre­mii tutu­ror participantilor.

http://www.editiadesud.ro/?p=4573

DMHI a fost  unul din­tre spon­so­rii prin­ci­pali al Fes­ti­va­lu­lui anu­al de muzi­ca din Man­ga­lia — Fes­ti­va­lul Cal­la­tis. A asi­gu­rat sume impor­tan­te de bani si mate­ri­a­le pen­tru intre­ti­ne­rea sce­nei de tip pon­ton (con­ce­pu­ta si rea­li­za­tă de anga­ja­tii DMHI).

Festivalul Callatis

▪ Asi­gu­ra­rea  trans­por­tu­lui auto pen­tru aproa­pe toa­te clu­bu­ri­le spor­ti­ve din Man­ga­lia: clu­bul spor­tiv de fotbal Cal­la­tis Man­ga­lia, clu­bu­ri­le spor­ti­ve de rugby Lito­ral Man­ga­lia si Cal­la­tis Mangalia.

De ase­me­nea, DMHI a fur­ni­zat mate­ri­a­le nece­sa­re pen­tru intre­ti­ne­rea sta­dio­nu­lui muni­ci­pal de fotbal din Mangalia.

stadionfotbalmangalia

▪ A asi­gu­rat trans­port auto pen­tru per­so­na­lul medi­cal si echi­pa­men­te­le spe­ci­fi­ce in tim­pul  cam­pa­niei de recol­ta­re a san­ge­lui des­fa­su­ra­ta in Mangalia.

▪ Sus­ti­ne­rea in fie­ca­re an a Zilei Natio­na­le a Cura­te­ni­ei, orga­ni­za­ta de mis­ca­rea  civi­ca “Let’s Do It, Roma­nia!”,  prin care îndeam­nă anga­ja­tii  com­pa­niei să par­ti­ci­pe la aceas­ta mis­ca­re si prin care asi­gu­ra mate­ri­a­le­le nece­sa­re si spri­jin  pen­tru aceas­ta acti­vi­ta­te de curatenie.

Let-s Do It Romania

Pe lan­ga toa­te aces­tea, con­tri­bu­tia sala­ri­a­ti­lor com­pa­niei Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries este ono­ra­ta in momen­tul  livra­rii fie­ca­rei nave, avand in vede­re fap­tul ca sar­gu­in­ta fie­ca­rui mun­ci­tor se rega­seste in struc­tu­ra com­ple­xa a fie­ca­rui vapor.

Pana in momentul  recompensei,  fiecare dintre noi urmarim un set distinct de valori ce determina atat lumea noastra interioara, cat si comportamentul si atitudinea noastra cu cei din jur.

santier-mangalia_dmhi-exterior


Vă invi­tăm să citiți și alte arti­co­le des­pre acti­vi­ta­tea DMHI:


În episodul următor (12):

Personalități locale din IT și Media.


Sur­se docu­men­ta­re pen­tru seri­a­lul MANGALIA 20: 

 • Mono­gra­fia „Man­ga­lia în pagi­ni­le vre­mii”, autori Aure­lia și Ale­xan­dru Lăpușan, Edi­tu­ra Dobro­gea, 2007,
 • Site-ul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis din Mangalia,
 • Publi­ca­ții loca­le, jude­țe­ne, naționale,
 • Colec­ții de foto­gra­fii personale,
 • Mate­ri­a­le rea­li­za­te de Biro­ul de pre­să al DMHI,
 • Alte sur­se: Inter­net, rețe­le de socializare.

Montaj foto titlu: Pic­tu­ra „Man­ga­lia veche”, 1945, Lucia Deme­tri­a­de Bălă­ces­cu și Man­ga­lia, sen­sul gira­to­riu, 2014.


P.s. Sti­mați citi­tori, în com­ple­ta­rea epi­soa­de­lor pos­ta­te sau a celor pla­ni­fi­ca­te să apa­ră în seri­a­lul MANGALIA 20, vă invi­tăm să ne tri­mi­teți mate­ri­a­le cu refe­ri­re la temele/ dome­ni­i­le supu­se aten­ți­ei dum­ne­a­voas­tră – tex­te, foto­gra­fii, vederi, fil­me, lin­kuri spre anu­mi­te arti­co­le, pe adre­sa de e‑mail [email protected]

Cu mul­țu­mi­ri, MangaliaNews.ro, 09.07.2015.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

2 COMENTARII

 1. Sall,sa va fie ruși­ne scri­eți lău­dați Dmhi și “” uitați“sa spu­neti de dato­ri­i­le uri­a­șe pe care le fac în fie­ca­re an și de con­di­ți­i­le de caza­re de la cămi­ne ați fost aco­lo să vedeți cum locu­iesc ‚măcar știți câți mun­ci­tori sunt bol­navi din cau­za stre­su­lui ‚publi­cați rea­li­ta­tea dacă sun­teți corecți și inde­pen­denți ‚sau sun­teți cum­pă­rați deja și faceti arti­co­le la comandă?

Leave a Reply