Managerul Spitalului municipal Mangalia doreşte o mai bună informare a populaţiei cu privire la serviciile medicale

0
217

dr-liviu-mocanu-manager-spital-mangaliaMana­ge­rul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia, dr. Liviu Moca­nu, face apel la per­soa­ne­le nea­si­gu­ra­te din Man­ga­lia şi loca­li­tă­ţi­le înve­ci­na­te să achi­te la Admi­nis­tra­ţia Finan­ci­a­ră con­tri­bu­ţia pen­tru asi­gu­ră­ri­le de sănă­ta­te, în valoa­re de 5,5% din sala­ri­ul minim pe eco­no­mie, îna­in­te de a se pre­zen­ta la uni­ta­tea medi­ca­lă.

În ulti­ma peri­oa­dă, foar­te mulţi cetă­ţeni vin la spi­tal fără a avea plăti­te con­tri­bu­ţi­i­le la asi­gu­ră­ri­le de sănă­ta­te. Din aceas­tă cau­ză, ei nu pot bene­fi­cia de întrea­ga gamă de ser­vi­cii medi­ca­le, ca ori­ce asi­gu­rat, ci doar de cele de urgenţă”, a expli­cat dr. Moca­nu.

Potri­vit regle­men­tă­ri­lor în vigoa­re, cei care plă­tesc din mână con­tri­bu­ţia la asi­gu­ră­ri­le de sănă­ta­te pri­mesc o dova­dă cu care ulte­ri­or se pre­zin­tă la Casa de Asi­gu­rări pen­tru a li se eli­be­ra ade­ve­rinţa de asi­gu­rat.

Doar în baza aces­tei ade­ve­rinţe pot avea acces la toa­te tipu­ri­le de ser­vi­cii, în cadrul spi­ta­lu­lui”, a mai spus mana­ge­rul.

Tot­o­da­tă, el a tras un sem­nal de alar­mă cu pri­vi­re la per­soa­ne­le recal­ci­tran­te care se pre­zin­tă la Com­par­ti­men­tul de Pri­miri Urgenţe.

În ulti­me­le şase luni, au exis­tat mai mul­te inci­den­te în care cadre­le medi­ca­le au fost brus­ca­te sau lovi­te nejus­ti­fi­cat de cetă­ţeni care soli­ci­tau îngri­jiri medi­ca­le sau care însoţeau dive­rşi pacienţi”, a afir­mat dr. Moca­nu.

El a spus că va pro­pu­ne repre­zen­tanţi­lor admi­nis­tra­ţi­ei loca­le să orga­ni­ze­ze dez­ba­teri publi­ce, în diver­se­le comu­ni­tă­ţi din oraş, pe tema nor­me­lor de con­du­i­tă pe care tre­bu­ie să le res­pec­te pacienţii sau însoţi­to­rii aces­to­ra.

Este nevo­ie de o edu­ca­ţie civi­că susţi­nu­tă, în aceas­tă pri­vinţă, pen­tru ca pacien­tul să înţe­lea­gă nece­si­ta­tea unui com­por­ta­ment civi­li­zat, în rela­ţia cu medi­cul”, a com­ple­tat mana­ge­rul spi­ta­lu­lui muni­ci­pal.

O altă pro­ble­mă ridi­ca­tă de con­du­ce­rea spi­ta­lu­lui se refe­ră la numă­rul mare de soli­ci­tări pen­tru ana­li­ze la Com­pu­te­rul Tomo­graf.

După cum se ştie, de la jumă­ta­tea lunii mai, la Spi­ta­lul muni­ci­pal a fost pus în fun­cţiu­ne un apa­rat de tip CT, venind ast­fel în spri­ji­nul pacienţi­lor care se depla­sau până la Con­stanţa pen­tru a bene­fi­cia de acest tip de ana­li­ze medi­ca­le.

Până acum s‑au efec­tu­at aproa­pe 200 de ana­li­ze la Com­pu­te­rul Tomo­graf şi în con­ti­nu­a­re sunt foar­te mul­te soli­ci­tări. Cetă­ţe­nii tre­bu­ie să înţe­lea­gă că medi­cii decid cine se inter­nea­ză pen­tru a face CT. Au pri­o­ri­ta­te cei cu afe­cţiuni gra­ve sau care nece­si­tă moni­to­ri­za­re. O altă vari­an­tă pen­tru acest tip de ana­li­ze este cu bilet de tri­mi­te­re şi pro­gra­ma­re, dar în acest caz exis­tă un timp de aştep­ta­re”, a sub­li­ni­at dr. Moca­nu.

27 iulie 2015. A trans­mis Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

(Foto: observator.ro).

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply