Managerul public, Romulus Dumitrana: ”Pentru că nicio firmă nu s‑a înghesuit să se implice, Policlinica Mangalia va fi mansardată de Primărie”

0
234

romulus-dumitranaÎn plin sezon esti­val, pân­dit de ochiul cri­tic al cetă­țea­nu­lui, muni­ci­pi­ul Man­ga­lia își duce tra­i­ul cu spe­ran­ța că într-un inter­val de timp nu foar­te înde­păr­tat va cunoaș­te schim­bări care să‑l facă remar­cat pozi­tiv, atât de către local­nici, dar și de către cei care îl vizi­tea­ză. În pre­zent, în oraș, se exe­cu­tă o serie de lucrări de moder­ni­za­re și de repa­ra­ții, iar la ori­zont se între­ză­resc pro­iec­te noi pe care comu­ni­ta­tea le așteap­tă de ceva vre­me.

Des­pre ambi­ți­i­le actu­a­lei admi­nis­tra­ții, am dia­lo­gat cu mana­ge­rul public, Romu­lus Dumi­tra­na care ne‑a dez­vă­lu­it care sunt pla­nu­ri­le peri­oa­dei ime­di­at urmă­toa­re, cu impact direct asu­pra muni­ci­pi­u­lui.

  • Care sunt pro­iec­te­le pe care le aveți în vede­re pen­tru relan­sa­rea turis­mu­lui lito­ra­lu­lui sudic?
  • Pe de o par­te, amin­tesc cele două pro­iec­te de rea­bi­li­ta­re a fale­ze­lor. După cum se știe, deja, lucră­ri­le înce­pu­te pen­tru rea­me­na­ja­rea fale­zei din Nept­un sunt sis­ta­te până la înce­pu­tul lunii sep­tem­brie, întru­cât deran­jau turiș­tii care merg la pla­jă. Cel de-al doi­lea pro­iect, de repa­ra­re a fale­zei din Saturn, nu a înce­put încă, din cau­za con­tes­ta­ți­i­lor făcu­te, o prac­ti­că pe care o con­si­der des­cu­ra­jan­tă pen­tru ori­ce pro­iect. De ase­me­nea, men­țio­nez pro­iec­tul de ampla­sa­re a trei chi­oș­curi de infor­ma­re turis­ti­că în sta­țiuni. Aces­tea vor fi dota­te cu apa­ra­tu­ră elec­tro­ni­că, fiind în măsu­ră să ofe­re turiș­ti­lor ori­ce infor­ma­ții care îi vor aju­ta pe par­cur­sul seju­ru­lui în sudul lito­ra­lu­lui. Con­cret, vizi­ta­to­rii vor putea afla infor­ma­ții des­pre uni­tă­ți­le de caza­re, cele de ali­men­ta­ție publi­că și posi­bi­li­tă­ți­le de dis­trac­ție. Un alt obiec­tiv pe care ne gân­dim să‑l punem în prac­ti­că este achi­zi­țio­na­rea unei sce­ne de mari dimen­siuni pe care să o ampla­săm pe pla­jă. Ast­fel, aceas­ta va putea găz­dui spec­ta­co­le, con­cer­te și ori­ce alt gen de eve­ni­men­te cul­tu­ral-artis­ti­ce pe întreg par­cur­sul verii, fără să mai fim nevo­iți să închi­ri­em sce­ne de la alții, în con­di­ți­i­le în care tari­fe­le prac­ti­ca­te sunt foar­te mari. La capi­to­lul eve­ni­men­te, pot să spun că vara aceas­ta, numă­rul lor este foar­te mare, ast­fel că turiș­tii vor avea și alte posi­bi­li­tăți de des­tin­de­re în afa­ra pla­jei și plim­bă­ri­lor.
  • Când se vor înche­ia lucră­ri­le afla­te, în pre­zent, în curs de exe­cu­ție?
  • Lucră­ri­le de la sens, esti­mez să se fina­li­ze­ze la sfâr­și­tul aces­tei luni. Lucră­ri­le la intra­rea în Saturn se vor înche­ia la înce­pu­tul lunii august. Mai avem un pro­iect de înfru­mu­se­ța­re a intră­rii în oraș, înce­put cu defri­șa­rea gar­du­lui viu și cură­ța­rea între­gii zone. Aici, va fi plan­tat gazon, iar din loc, în loc, vor fi ampla­sa­te sta­tui, afla­te, în pre­zent, în sta­țiuni ce nu sunt puse în valoa­re așa cum ar tre­bui. Este un pro­iect care va dura trei – patru luni, însă rezul­ta­tul va fi uimi­tor. În ace­lași timp, lucră­ri­le de rea­bi­li­ta­re a tro­tu­a­re­lor de pe stra­da Por­tu­lui se vor înche­ia pes­te câte­va zile. În pri­vin­ța celor­lal­te lucrări nece­sa­re muni­ci­pi­u­lui, mă refer la asfal­tări și ilu­mi­nat public, întâm­pi­năm difi­cul­tăți din cau­za lici­ta­ți­i­lor blo­ca­te tot de con­tes­ta­ții. Curând, însă va expi­ra peri­oa­da dedi­ca­tă solu­țio­nă­rii aces­to­ra, ast­fel că esti­măm ca luna vii­toa­re să dema­răm asfal­ta­rea dru­mu­ri­lor din oraș. În pri­vin­ța ilu­mi­na­tu­lui, aștep­tăm să pri­mim finan­ța­re, cel mai pro­ba­bil la toam­nă.
  • S‑a vor­bit des­tul de des des­pre man­sar­da­rea și moder­ni­za­rea Poli­cli­ni­cii Man­ga­lia. Când se va rea­li­za acest lucru?

Citi­ti con­ti­nu­a­rea în editiadesud.ro, 17.07.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply