Lansare de proiecte europene, la Mangalia

0
232

proiectul_parcului_evergreen_mangalia-01

Pri­mă­ria Man­ga­lia orga­ni­zea­ză, vineri, 10 iulie, înce­pând cu ore­le 11.00, la Clu­bul Nau­tic Cal­la­tis, eve­ni­men­te­le de lan­sa­re a pro­iec­te­lor euro­pe­ne pri­vind înfi­inţa­rea Par­cu­lui Ever­gre­en şi moder­ni­za­rea fale­zei ora­şu­lui.

Pro­iec­te­le sunt rea­li­za­te în cadrul Pro­gra­mu­lui Ope­ra­ţio­nal Regio­nal, Axa Pri­o­ri­ta­ră 5, “Dezvol­ta­rea dura­bi­lă şi pro­mo­va­rea turis­mu­lui”, Dome­ni­ul de inter­venţie 5.2 – “Cre­a­rea, dezvol­ta­rea, moder­ni­za­rea infras­truc­tu­rii de turism pen­tru valo­ri­fi­ca­rea resur­se­lor natu­ra­le şi cre­ş­te­rii cali­tă­ţii ser­vi­ci­i­lor turis­ti­ce”.

faleza-mangalia

Fie­ca­re din­tre cele două pro­iec­te are o valoa­re de apro­xi­ma­tiv 17 mili­oa­ne de lei, con­tri­bu­ţia muni­ci­pa­li­tă­ţii fiind de 2%. Con­form docu­men­ta­ţi­ei teh­ni­ce, lucră­ri­le tre­bu­ie fina­li­za­te până la sfârşi­tul aces­tui an.

9 iulie 2015. Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele