Dezastru la bacalaureat! Aproape jumătate din candidaţi nu au promovat

0
159
Constanţa, rezultate ruşinoase.

bacalaureat

Con­du­ce­rea ISJ Con­stanţa se face că nu vede note­le proas­te.

Deşi ini­ţi­al se anu­nţa­se că rezul­ta­te­le la exa­me­nul de baca­la­u­re­at vor fi publi­ca­te, ieri, în jurul prân­zu­lui, Comi­sia Naţio­na­lă a decis să nu‑i mai ţină pe jar pe can­di­da­ţi şi, încă de la ora 9, a publi­cat rezul­ta­te­le pe site-ul Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei, bacalaureat.edu.ro. Aşa cum era de aştep­tat, site-ul a picat ime­di­at, aşa că mulţi din­tre ei au dat fuga la liceu, pen­tru a vedea lis­te­le cu note.

Apoi a înce­put jalea. Aproa­pe jumă­ta­te din can­di­da­ţi nu au reu­şit să obţi­nă cel puţin nota 5 la toa­te pro­be­le şi media 6 la exa­men. Deşi, potri­vit Inspec­to­ra­tu­lui Şco­lar Judeţean Con­stanţa, cei mai mulţi din­tre can­di­da­ţi, adi­că 995, au reu­şit să obţi­nă medii între 8 şi 8,99, alţi 2.800 din absol­venţi au picat. De alt­fel, ISJ susţi­ne că pro­mo­va­bi­li­ta­tea de 54,76 la sută este mai bună decât anul tre­cut, dar pare că nu vede că judeţul Con­stanţa se situ­ea­ză nu doar la coa­da cla­sa­men­tu­lui la nivel naţio­nal, ci chiar sub media de pro­mo­va­bi­li­ta­te pe ţară, care este de 66,41 la sută!

Pro­cen­tul celor pro­mo­va­ţi la Con­stanţa este cu 27,42 la sută mai mic decât în judeţul Cluj, cu 23,98 la sută mai mic decât în judeţul Bra­şov şi cu 23,58 la sută mai mic decât la Bacău.

Nicio uni­ta­te cu pro­mo­va­bi­li­ta­te sută la sută

Sta­tis­ti­ca la nivel judeţean ara­tă că nu avem nicio medie de 10 şi nicio uni­ta­te de învă­ţământ nu are pro­mo­va­bi­li­ta­te sută la sută. La Cole­gi­ul Naţio­nal „Mir­cea cel Bătrân”, trei can­di­da­ţi au avut media 9,99, iar alţi patru can­di­da­ţi au picat după ce au luat sub cinci la mate­ma­ti­că, res­pec­tiv la fizi­că.

La Lice­ul Teo­re­tic „Ovi­di­us”, doi absol­venţi au obţi­nut media 9,93 şi trei au fost res­pinşi tot din cau­za note­lor mici la fizi­că. Iar la Lice­ul Teo­re­tic „Tra­ian”, un can­di­dat a obţi­nut media 9,90 şi şase au picat.

Jale în lice­e­le con­stă­nţe­ne

Con­ti­nu­a­rea, în cugetliber.ro, 08.07.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele