Cel mai frumos sat din Dobrogea.
2 Mai, locul unde răsare marea

0
1656
Booking.com

2 Mai locul unde răsare marea FOTO httpwwwideal-travel-ro

Mari­a­na Ian­cu (Ade­vă­rul de Con­stan­ța): 2 Mai este locul unde răsa­re marea. Aşa este carac­te­ri­za­tă mica aşe­za­re din sudul ţării, în ghi­dul „Cele mai fru­moa­se sate din Româ­nia“.

Pla­ja şi marea sunt prin­ci­pa­le­le atra­cţii ale zonei. Sezo­nul esti­val înce­pe în mai şi se ter­mi­nă târ­ziu, în toam­nă. De acest colţ de Rai de la 2 Mai s‑au îndră­gos­tit, în urmă cu mulţi ani, titani ai sce­nei româ­neşti. Ser­giu Nico­la­es­cu, Ste­la Popes­cu şi Ale­xan­dru Arşi­nel şi-au con­stru­it case de vacanţă în mica aşe­za­re din sudul Dobro­gei.  

Aici, în zonă, a fost desem­na­tă aria pro­te­ja­tă Acva­to­ri­ul lito­ral marin Vama Veche‑2 Mai, unde se găsesc mai mult de 250 spe­cii de flo­ră şi fau­nă mari­nă. Se întin­de pe ţăr­mul de 7 kilo­me­tri şi o supra­fa­ţă de 5.000 hec­ta­re, din­tre care pes­te 3.000 hec­ta­re fac par­te din zona strict pro­te­ja­tă”…

Aria pro­te­ja­tă este veci­nă cu altă rezer­va­ţie natu­ra­lă, pădu­rea de la Hagieni. Ajungi la ea încu­me­tân­du-te pe hâr­toa­pe­le de cal­car pe care local­ni­cii şi-au cocoţat căs­cioa­re­le din pia­tră. Are aproa­pe 450 hec­ta­re pe care cresc spe­cii de ste­jar, unde se cui­bă­resc broa­ş­te ţes­to­a­se de uscat şi păsări atra­se de cli­ma­tul căl­du­ros, apro­pi­at de cel medi­te­ra­nean. Aici cresc vio­rea­ua, bre­be­ne­lul, brân­du­şa aurie, zam­bi­la, stân­je­ne­lul, bujo­rul, coa­da şori­ce­lu­lui sau iaso­mia.

Pădu­rea Hagieni repre­zin­tă una din­tre cele mai valo­roa­se pie­se ale patri­mo­ni­u­lui natu­ral dobro­gean. Rezer­va­ţia uimeş­te prin diver­si­ta­tea pei­sa­ju­lui, atât de dife­rit de cel lito­ral aflat la numai câţi­va kilo­me­tri dis­tanţă şi prin rari­tă­ţi­le fau­nis­ti­ce care şi-au găsit refu­gi­ul în aceas­tă insu­lă de vege­ta­ţie încon­ju­ra­tă acum de cul­turi agri­co­le. Puteţi găsi aici bălţi cu vege­ta­ţie acva­ti­că şi palus­tră, ste­pe pie­troa­se afla­te în plin soa­re, coas­te şi râpe de cal­car, pâl­curi de arbu­şti spi­noşi, lumi­ni­şuri cu vege­ta­ţie de ste­pă şi păduri umbroa­se de dife­ri­te esenţe, pre­do­mi­nan­tă fiind o pădu­re natu­ra­lă de tip sub­me­di­te­ra­nean“, este des­cri­să rezer­va­ţia pe site-ul local mangalia.ro.

Nu depar­te se află minu­nă­ţia de la Lima­nu, cu cele două lacuri de apă dul­ce şi săra­tă des­pă­rţi­te de un dig de pământ. Locul a fost exploa­tat turis­tic şi aşa a apă­rut Life Har­bo­ur Lima­nu, un mic port de estu­ar, unde odih­nesc iah­tu­ri­le pose­so­ri­lor de case de vacanţă şi unde s‑a ridi­cat un com­plex de 5 ste­le.

Cea mai lungă peşteră din Dobrogea

Cites­te mai mult: adev.ro/nkdi7f

Sur­sa foto: 2 Mai locul unde răsa­re marea: http://www.ideal-travel.ro.


Vineri, 27.02.2015. (Repu­bli­ca­re luni, 4 iulie 2016).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele