La Peștera, Ziua Copilului a fost sărbătorită într-un mod cu totul special!

0
224

ziuacopiluluincomunapestera1

Luni, 1 Iunie, copi­ii din comu­na con­stă­nţea­nă Peş­te­ra au avut, din nou, moti­ve de bucu­rie. Cu oca­zia Zilei Inter­na­ţio­na­le a Copi­lu­lui, micii săr­bă­to­riți au avut par­te de o atmosfe­ră magi­că, pli­nă de sur­pri­ze, cu mul­te jocuri, baloa­ne, per­so­na­je de poves­te și un tort gigant. Iar pen­tru ca bucu­ria lor să fie și mai mare, pri­chin­de­ii au avut în mij­lo­cul lor și cele­bre­le mașini de înghe­ța­tă engle­zești, pes­te 2.000 de înghe­ța­te deli­cioa­se aștep­tând să fie savu­ra­te.

ziuacopiluluincomunapestera2

Dacă anul tre­cut toţi cei 500 de copii din comu­nă au pri­mit în dar câte o bici­cle­tă, anul aces­ta admi­nis­tra­ţia loca­lă a pre­gă­tit o nouă sur­pri­ză uri­a­șă: pes­te 500 de table­te au fost făcu­te cadou, atât ele­vi­lor cât şi cadre­lor didac­ti­ce.

ziuacopiluluincomunapestera3

Încă de la înce­pu­tul pri­mu­lui său man­dat, pri­ma­rul inde­pen­dent Valen­tin Vra­bie a con­si­de­rat edu­ca­ţia ca fiind pri­o­ri­ta­tea zero. Ast­fel, pro­iec­tul „Inves­tim în edu­ca­ţie, pen­tru vii­to­rul copi­i­lor din Peş­te­ra” a fost imple­men­tat de‑a lun­gul ani­lor pas cu pas. Fie că vor­bim des­pre rea­bi­li­ta­rea și moder­ni­za­rea uni­tă­ți­lor de învă­ță­mînt, fie că vor­bim des­pre sus­ți­ne­rea necon­di­țio­na­tă a actu­lui edu­ca­țio­nal — prin acor­da­rea de rechi­zi­te șco­la­re, bur­se pen­tru ele­vii de liceu sau decon­tul inte­gral al abo­na­men­te­lor de trans­port pen­tru cadre­le didac­ti­ce — toa­te aces­tea au con­dus către obiec­ti­vul vizat: aban­do­nul șco­lar zero în aceas­tă comu­nă.

Încă din anul 2011, comu­na Peș­te­ra şi sate­le aron­da­te au fost racor­da­te gra­tu­it la Inter­net prin fibră opti­că, ast­fel încât ele­vii, dar şi părinţii aces­to­ra, să aibă acces per­ma­nent la infor­ma­ţie. Am încer­cat și anul aces­ta să le ofer încă un motiv de bucu­rie celor mici și vă pot măr­tu­ri­si cu mân­drie că acești copii — gene­ra­ți­i­l­le vii­toa­re de oameni de bază ai soci­e­tă­ții — au învă­țat prin edu­ca­ție ce repre­zin­tă dem­ni­ta­tea, res­pec­tul și prin­ci­pi­i­le mora­le soli­de. Știm cu toții că vii­to­rul unei națiuni depin­de de nive­lul de edu­ca­ție, de ace­ea facem tot posi­bi­lul ca fie­că­rui copil să îi asi­gu­răm cel mai bun start în via­ță“, a decla­rat pri­ma­rul comu­nei Peș­te­ra, Valen­tin Vra­bie.

01.06.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply