Angajații vor putea primi vouchere de vacanță de la 1 iulie

0
399

Nor­me­le de apli­ca­re a legii au fost fina­li­za­te de ANT.

mirela-matichescu-ant

 

Pre­șe­din­te­le inte­ri­mar al Auto­ri­tă­ții Națio­na­le pen­tru Turism, Mire­la Mati­ches­cu: ”Pri­me­le vou­che­re ar putea fi emi­se înce­pând cu 1 iulie 2015, dacă totul se face în timp. Aces­te nor­me au fost făcu­te în cola­bo­ra­re cu indus­tria, cu spe­cia­liști de la noi, de la Auto­ri­ta­te, de la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei. Am abor­dat toa­te pali­ere­le”.

După lungi aștep­tări, anga­ja­to­rii ar putea să ofe­re pri­me­le vou­che­re de vacan­ță, înce­pând de la 1 iulie 2015. Auto­ri­ta­tea Națio­na­lă pen­tru Turism (ANT) a anun­țat că a fina­li­zat nor­me­le pri­vind acor­da­rea vou­che­re­lor de vacan­ță, docu­men­tul urmând să fie tri­mis pe cir­cu­i­tul de avi­za­re ime­di­at după pro­mul­ga­rea legii și publi­ca­rea aces­te­ia în „Moni­to­rul Ofi­ci­al“, potri­vit pre­șe­din­te­lui inte­ri­mar al ANT, Mire­la Mati­ches­cu.

”Pri­me­le vou­che­re ar putea fi emi­se înce­pând cu 1 iulie 2015, dacă totul se face în timp. Aces­te nor­me au fost făcu­te în cola­bo­ra­re cu indus­tria, cu spe­cia­liști de la noi, de la Auto­ri­ta­te, de la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei. Am făcut aces­te nor­me închi­pu­in­du-ne că noi sun­tem atât anga­ja­tul, cât și anga­ja­to­rul și emi­ten­tul. Am abor­dat toa­te pali­ere­le”, a pre­ci­zat Mire­la Mati­ches­cu.

Con­form nor­me­lor, anga­ja­to­rii pre­vă­zuți în ordo­nan­ță  sta­bi­lesc, de comun acord cu orga­ni­za­ți­i­le sin­di­ca­le legal con­sti­tu­i­te și repre­zen­ta­ti­ve la nive­lul uni­tă­ții sau cu repre­zen­tan­ții bene­fi­ci­a­ri­lor, achi­zi­țio­na­rea vou­che­re­lor de vacan­ță de la uni­tă­ți­le emi­ten­te, pre­cum și for­ma supor­tu­lui aces­to­ra, res­pec­tiv suport elec­tro­nic sau hâr­tie. Bene­fi­ci­a­rul poa­te uti­li­za vou­che­re­le de vacan­ță pe baza actu­lui de iden­ti­ta­te numai pen­tru achi­zi­țio­na­rea de ser­vi­cii turis­ti­ce de la uni­tă­ți­le afi­li­a­te.

Mai mult, în telegrafonline.ro, Joi, 18.06.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply