ZIUA COMUNEI PEȘTERA: VIDEO Cum au reuşit nişte săteni să facă cea mai mare petrecere câmpenească din ţară

0
560

VIDEO Cum au reu­şit niş­te săte­ni să facă cea mai mare petre­ce­re câm­pe­neas­că din ţară: 35.000 de oameni, show avi­a­tic, con­cer­te, pal­mi­eri, ani­ma­le exo­ti­ce.

pestera-16mai2015

Sal­câ­mul înflo­reş­te doar o săp­tămâ­nă pe an. Nu e nici­o­da­tă ace­ea­şi săp­tămâ­nă, dar se spu­ne că miro­sul flo­ri­lor are efec­te tera­pe­u­ti­ce. Pădu­rea de sal­câmi din comu­na con­stă­nţea­nă Peş­te­ra se trans­for­mă, pen­tru o zi din acea săp­tămâ­nă, în cea mai mare petre­ce­re câm­pe­neas­că din Româ­nia.

În vara lui 2013, o comu­nă din judeţul Con­stanţa deve­nea cunos­cu­tă în toa­tă ţara după ce ape­le dis­tru­geau totul în calea lor. Nume­le de Peş­te­ra era pe buze­le tutu­ror celor care se temeau de vii­turi. Au tre­cut doi ani şi zona ara­tă din nou ca un para­dis. Totul depin­de de orga­ni­za­rea unui pri­mar şi a unui con­si­liu local for­mat în tota­li­ta­te din inde­pen­denţi. Oame­nii spun că au lăsat inte­re­se­le de par­tid şi au înce­put să lucre­ze în inte­re­sul local­ni­ci­lor. Sunt 3.500 de sufle­te în comu­na Peş­te­ra, iar de Săr­bă­toa­rea Flo­rii de Sal­câm numă­rul lor devi­ne de 10 ori mai mare.

Pri­mul sil­vi­cul­tor al satu­lui  

Valen­tin Vra­bie este pri­ma­rul inde­pen­dent care nu şi‑a uitat pri­ma mese­rie, ace­ea de sil­vi­cul­tor. În luna mar­tie, el tre­bu­ie să ia deci­zia pen­tru ziua în care va fi orga­ni­za­tă marea petre­ce­re din luna mai. Sal­câ­mii nu înflo­resc decât o săp­tămâ­nă pe an şi ace­le şap­te zile nu sunt nici­o­da­tă ace­lea­şi.

Mă uit la cât de lun­gă este iar­na şi aşa îmi dau sea­ma când vor înflori sal­câ­mii. Deci­zia o iau în pri­mă­va­ră şi tot atunci înce­pem să dis­cu­tăm cu arti­ş­tii şi să orga­ni­zăm petre­ce­rea”, ne expli­că Valen­tin Vra­bie.  

Două luni mai târ­ziu, intui­ţia pri­ma­ru­lui se dove­deş­te a fi corec­tă. Săr­bă­toa­rea flo­rii de sal­câm a picat exact într‑o zi de sămâ­bă­tă, atunci când Valea Izvo­ru­lui de la mar­gi­nea comu­nei Peş­te­ra era inun­da­tă de miro­sul copa­ci­lor înflo­ri­ţi.

Câm­pia pe care are loc mega-petre­ce­rea câm­pe­neas­că a fost pre­gă­ti­tă şi ea cu atenţie de anga­ja­ţii Pri­mă­ri­ei. Toţi ciuli­nii şi buru­ie­ni­le au dis­pă­rut, iar tere­nul de câte­va hec­ta­re a fost pre­gp­tit cu maşi­na de tuns gazo­nul. Copi­ii pot căl­ca în voie cu picioa­re­le pe iar­bă.    Pal­mi­eri şi fân­tâni arte­zie­ne

În ziua petre­ce­rii lumea vine în Peş­te­ra din toa­te colţu­ri­le Dobro­gei: doar 10% din­tre spec­ta­tori sunt local­nici, res­tul au venit de la Tul­cea, Con­stanţa şi chiar Bucu­reşti. “Noi nu atra­gem lumea prin mici şi bere, ci prin­tr-un act cul­tu­ral, prin­tr-un spec­ta­col. Muzi­ca înce­pe la ora 12.00 cu rit­muri popu­la­re şi se ter­mi­nă aproa­pe de mie­zul nopţii în acor­duri pop şi rock”, spu­ne Vra­bie.

Cites­te mai mult: adev.ro/noi074

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply