RESTRICŢII ÎN TRAFIC PE DN 38 ŞI DN 39, ÎN ZONA AGIGEA

0
221
INVESTIŢIE RAJA.

restricții-trafic-dn38-dn39

La ora actu­lă, SC RAJA SA deru­lea­ză cel mai mare pro­iect de inves­ti­ții euro­pe­ne “Extin­de­rea și rea­bi­li­ta­rea sis­te­me­lor de ali­men­ta­re cu apă și cana­li­za­re în regiu­nea Con­stan­ța – Ialo­mi­ța”, pro­iect în valoa­re de pes­te 195 mili­oa­ne de euro, din care SC RAJA SA asi­gu­ră o cofi­nan­ța­re de aproa­pe 56 mili­oa­ne de euro. În cadrul aces­tui pro­iect, se exe­cu­tă și con­trac­tul de lucrări  „Rea­bi­li­ta­re și extin­de­re rețea de apă, rezer­vor nou, extin­de­re și rea­bi­li­ta­re rețea cana­li­za­re și rea­bi­li­ta­re sta­ție de pom­pa­re ape uza­te în loca­li­ta­tea Techir­ghi­ol”, în valoa­re de 14,16 mili­oa­ne lei.

(…) Pen­tru exe­cu­ta­rea lucră­ri­lor de rea­bi­li­ta­re la con­duc­ta de aduc­țiu­ne apă, în peri­oa­da  04.05.2015 — 31.05.2015  se insti­tu­ie  res­tric­ții de cir­cu­la­ție în zona loca­li­tă­ții Agi­gea, pe DN 39, între ieși­rea de pe podul Agi­gea și sen­sul gira­to­riu spre Negru Vodă, de la pozi­ția kilo­me­tri­că 9+350 km la 10+100 km.

Pen­tru exe­cu­ta­rea lucră­ri­lor de extin­de­re a aduc­țiu­nii, se insti­tu­ie, in peri­oa­da 04.05.2015 — 22.06.2015 res­tric­ții de cir­cu­la­ție pe DN 38 între sen­sul gira­to­riu spre Negru Vodă până la ieși­rea din loca­li­ta­tea Techir­ghi­ol, de la pozi­ția kilo­me­tri­că 0+000 km la  5+270 km.

Citiți arti­co­lul inte­gral în ziuaconstanta.ro, 03.05.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply