Primăria Mangalia se implică în reabilitarea a două artere din oraş

0
257

primariamangalia

Pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, s‑a întâl­nit, zile­le tre­cu­te cu repre­zen­tanţii ADPP, RAJA şi CNADNR pe Şosea­ua Con­stanţei şi stra­da Por­tu­lui pen­tru a dis­cu­ta des­pre un pro­iect comun de rea­bi­li­ta­re a zonei.

Cele două străzi se află în admi­nis­tra­rea CNADNR, fiind par­te a DN39. În pre­zent, exis­tă mai mul­te pro­ble­me pe aces­te arte­re, în spe­cial când plo­uă, din cau­za lucră­ri­lor defec­tu­oa­se exe­cu­ta­te cu mai mulţi ani în urmă. De ace­ea, am soli­ci­tat celor două insti­tu­ţii, RAJA şi CNADNR să cola­bo­răm pen­tru a veni în spri­ji­nul cetă­ţe­ni­lor. În urma dis­cu­ţi­i­lor şi a inspe­cţi­ei pe teren, s‑a sta­bi­lit că, în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, RAJA şi CNADNR vor iden­ti­fi­ca toa­te pro­ble­me­le de‑a lun­gul Şose­lei Con­stanţa şi stra­da Por­tu­lui, iar apoi, împre­u­nă cu admi­nis­tra­ţia loca­lă, se vor dema­ra lucră­ri­le de rea­bi­li­ta­re nece­sa­re”, a spus edi­lul din Man­ga­lia.

El a adă­u­gat că, într‑o pri­mă eta­pă se va lucra pe stra­da Por­tu­lui, unde tre­bu­ie refă­cu­te şi tro­tu­a­re­le care au fost spar­te ca urma­re a insta­lă­rii reţe­le­lor edi­li­ta­re de gaze şi cana­li­za­re. Ast­fel, pe măsu­ră ce vor fi moder­ni­za­te tro­tu­a­re­le, se va inter­ve­ni şi pen­tru asfal­ta­rea părţii caro­sa­bi­le, de către CNADNR.

Mai mult, în cugetliber.ro, Marți, 26 mai 2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply