Plaje de pe litoral, scoase la licitaţie. Unde sunt disponibile şi cât costă

0
259

plaje-scoase-la-licitatie

Deşi sezo­nul esti­val a înce­put, ofi­ci­al, de aproa­pe două săp­tămâni, lici­ta­ţi­i­le pen­tru mul­te sec­toa­re de pla­jă nici nu s‑au desfă­şu­rat încă. Admi­nis­tra­ţia Bazi­na­lă de Apă a lan­sat anu­nţul de orga­ni­za­re a lici­ta­ţi­i­lor pen­tru zone­le neîn­chi­ri­a­te abia la sfârşi­tul săp­tămâ­nii tre­cu­te, aşa că vor mai tre­ce câte­va zile bune până când se vor atri­bui sec­toa­re­le res­pec­ti­ve.

Este vor­ba des­pre 43 de porţiuni de pla­jă, în Năvo­dari, Mama­ia, Efo­rie Nord, Efo­rie Sud, Olimp, Venus, Saturn, Man-galia, 2 Mai şi Vama Veche.

Admi­nis­tra­ţia Bazi­na­lă de Apă Dobro­gea Lito­ral orga­ni­zea­ză lici­ta­ţie publi­că pen­tru atri­bu­i­rea sec­toa­re­lor de pla­jă libe­re şi pen­tru atri­bu­i­rea sec­toa­re­lor de pla­jă pe care se pot ampla­sa baze de agre­ment nau­tic cu motor sau fără motor. Pro­ce­du­ra apli­ca­tă pen­tru atri­bu­i­rea con­trac­tu­lui de închi­ri­e­re a sec­to­ru­lui de pla­jă este lici­ta­ţie publi­că. Tipul con­trac­tu­lui este con­tract de închi­ri­e­re”, anu­nţă direc­to­rul ABADL, Geor­ge Papari. Caie­tul de sar­cini se poa­te pro­cu­ra de la sedi­ul ABADL, pe stra­da Mir­cea cel Bătrân nr. 127, Biro­ul Meca­nism eco­no­mic şi Sin­te­ze eco­no­mi­ce, eta­jul al doi­lea. Preţul unui caiet de sar­cini este de 260 de lei.

Sec­toa­re libe­re la Mama­ia şi în Efo­riiCele mai mul­te sec­toa­re libe­re (17) sunt în Năvo­dari şi pot avea fun­cţie spor­ti­vă sau de bază nau­ti­că. Une­le zone sunt în drep­tul tabe­rei de copii, alte­le în zona rezi­denţi­a­lă, la sud de Com­ple­xul Pho­e­ni­cia sau la nord de cam­pin­gul pes­că­resc.

În Mama­ia, se mai pot închi­ria numai şap­te sec­toa­re, în drep­tul vile­lor BCR, în zona Hote­lu­lui Sele­na, în zona situ­a­tă la nord de Hote­lul Savoy, în drep­tul Hote­lu­lui Coman­dor, în zona Hote­lu­lui Rex, la sud de Hote­lul Rex şi la sud de zona Cazi­nou. Ope­ra­to­rii vor putea să le folo­seas­că cu fun­cţie de recre­e­re sau spor­ti­vă sau pen­tru baze de agre­ment cu motor.

Câte­va sec­toa­re inte­re­san­te sunt şi în sudul lito­ra­lu­lui, în Efo­rii, în Venus, Saturn şi Vama Veche, unde aflu­enţa de turi­şti este mai mare. În rest, la Olimp, Man­ga­lia şi chiar 2 Mai, sec­toa­re­le nu sunt, de obi­cei, foar­te atrac­ti­ve pen­tru agenţii eco­no­mici, deo­a­re­ce numă­rul turi­ş­ti­lor care ajung în zonă este mai mic.

Mai mult, în cugetliber.ro, 11.05.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele