Parlamentarii — pe mare, gradaţii — la soare. Cum s‑au aliniat „starurile” Constanţei la exerciţiul de la Mangalia

0
120
Booking.com
Civilul Lipoveanu, cot la cot cu gaşca VIP.

exercitiimangalia

Zeci de mini­ş­tri, secre­tari de stat, şefi de Arma­tă, Poli­ţie, IGSU, par­la­men­tari, de pe la Trans­por­turi, Mediu şi Sănă­ta­te au par­ti­ci­pat ieri la show-ul de final al acţiu­nii SARPOL 2015. Pe lân­gă ope­ra­ţiu­nea în sine, deo­se­bit de spec­ta­cu­loa­să, care a „scos la arme” un număr impre­sio­nat de forţe şi teh­ni­că mili­ta­ră, meri­tă puţi­nă atenţie şi dimen­siu­nea poli­ti­că a eve­ni­men­tu­lui.

Une­pe­ris­tă în cva­si-tota­li­ta­te, din moment ce minis­te­rul orga­ni­za­tor este con­dus de Gabriel Oprea, pre­zenţa soci­al-demo­cra­tă fiind deo­se­bit de fira­vă, chiar dacă toa­te cele­lal­te minis­te­re impli­ca­te, cu exce­pţia PLR-işti­lor de la Mediu, sunt ale PSD. Dat fiind con­tex­tul actu­al extrem de sen­si­bil, soci­al-demo­cra­ţii con­stă­nţeni nu au tri­mis nici un om la eve­ni­men­tul de la Man­ga­lia, iar de la nivel cen­tral, pe lân­gă minis­trul Mir­cea Duşa, mai putea fi remar­cat secre­ta­rul de stat Dra­goş Ţiţea, de la Trans­por­turi.

Din dele­ga­ţia par­la­men­ta­ră sosi­tă la exer­ci­ţi­ul SARPOL 2015 au făcut par­te sena­to­rul Mari­an Vasi­li­ev şi depu­ta­tul Flo­rin Ghe­or­ghe, care l‑au flan­cat pe toa­tă dura­ta exer­ci­ţi­u­lui pe şeful cel mare Gabriel Oprea, gru­pul UNPR fiind com­ple­tat de „civi­lul” Ghe­or­ghe Lipo­vea­nu, lide­rul judeţean al for­ma­ţiu­nii, care a fost şi el ală­tu­ri de gaş­ca VIP, la „eta­jul” navei ami­ral „Şte­fan cel Mare”, inac­ce­si­bil muri­to­ri­lor de rând.

Între timp, în cele aproa­pe 30 de gra­de de la mal au fiert la foc mic ofi­ci­a­lii cu gra­de, pre­cum ches­to­rul Bogdan Des­pes­cu, şeful IPJ Con­stanţa, ală­tu­ri de adjunc­tul său, comi­sa­rul şef Adri­an Rapo­tan, şeful ANR, Dumi­tru Cata­nă, şi el fost coman­dant al poli­ţi­ei judeţe­ne Con­stanţa, dar şi pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu.

Cris­ti­an ANTON.

Mai mult, în repli­ca online.ro, 27.05.2015.

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele