Litoralul, invadat de parade și concerte de 1 Mai

0
206

litoralulinvadat

Para­de, petre­ceri, con­cer­te și fes­ti­va­luri, expo­zi­ții cu mașini și moto­ci­cle­te, repre­zen­ta­ții de dan­suri și nume­roa­se alte acti­vi­tăți artis­ti­ce com­ple­tea­ză dis­trac­ția de la înce­pu­tul sezo­nu­lui esti­val. Lito­ra­lul explo­dea­ză din nou cu petre­ceri care mai de care mai inte­re­san­te, de la Mama­ia la Vama Vache, iar pen­tru tineri, dis­trac­ția atin­ge apo­ge­ul vineri noap­te.

PARADA LITORALULUI Ca și în ulti­mii doi ani, des­chi­de­rea sezo­nu­lui esti­val și a dis­trac­ți­ei de 1 Mai este mar­ca­tă de Para­da Lito­ra­lu­lui. Aso­ci­a­ția Lito­ral — Del­ta Dună­rii orga­ni­zea­ză, de 1 Mai, eve­ni­men­tul ine­dit în inter­va­lul orar 16.00 — 19.00. Tra­se­ul para­dei este urmă­to­rul: Tele­go­n­do­la Per­la (ple­ca­re) — Mama­ia — club Bel­la­ggio (opri­re) — Mama­ia Butoa­ie — retur — Hotel Oxford Con­stan­ța — bd. Al. Lăpuș­nea­nu (zona Dacia) — bd. Tomis — Pri­mă­ria Con­stan­ța (opri­re) — str. Tra­ian — str. Ter­me­le Roma­ne — bd. Eli­sa­be­ta — Por­tul Tomis (opri­re) — retur din Por­tul Tomis — Poar­ta 1 — bd. Tomis — str. Mir­cea cel Bătrân — bd. Mama­ia — Tele­go­n­do­lă Per­la (final).

PETRECERI ÎN CLUBURI LA MAMAIA Mama­ia se redes­chi­de turiș­ti­lor și con­stăn­țe­ni­lor cu via­ța de noap­te boga­tă, în care au loc petre­ceri și show-uri fas­ci­nan­te, găz­du­i­te de clu­buri.

(…) FESTIVALURI LA VAMA VECHE Vama rămâ­ne și în acest an unul din­tre locu­ri­le pre­fe­ra­te de dis­trac­ție de 1 Mai pen­tru mii de tineri din întrea­ga țară. Pe pla­ja din sta­țiu­ne are loc fes­ti­va­lul „Fish Eye”, cu intra­re libe­ră și un line-up artis­tic foar­te con­sis­tent și inte­re­sant. Pe 1 mai urcă pe sce­nă DJ K‑Lu, We Sin­ging Colo­urs, Tou­lo­u­se Lau­trec, Les Ele­phan­tes Bizar­res și ROA. În cea de‑a doua sea­ră, pe 2 mai, vor urca pe sce­nă Alter­nosfe­ra, Robin & The Bac­ks­ta­b­bers, Golan, Ok Cor­ral și Byron.

(…) 1 MAI TUNING FEST Pasio­na­ții de mașini tuna­te sunt aștep­tați să par­ti­ci­pe la 1 Mai Tuning Fest, eve­ni­ment ce are loc în peri­oa­da 1 — 3 mai, în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia. Anul aces­ta, în cadrul eve­ni­men­tu­lui se vor des­fă­șu­ra con­cur­suri de Car Audio, Tuning Auto & Moto, Drift și vor avea loc și demon­stra­ții cu piloți pro­fe­si­o­niști.

CRAZY SALSA FEST Cea de‑a VI‑a edi­ție a  Fes­ti­va­lu­lui Inter­națio­nal „Cra­zy Sal­sa Fest” are avea loc înce­pând de joi și până dumi­ni­că. Un megas­pec­ta­col de dans şi muzi­că în aer liber se va des­fă­șu­ra pe sce­na plu­ti­toa­re din zona fale­zei Man­ga­lia, pe par­cur­sul între­gu­lui wee­kend. La eve­ni­ment vor fi pre­zenți artiști din țară și stră­i­nă­ta­te, pre­cum și tru­pe de copii de la mai mul­te școli de dans din Româ­nia, care vor încân­ta publi­cul cu momen­te core­gra­fi­ce spec­ta­cu­loa­se. Pe par­cur­sul celor trei zile, fes­ti­va­lul va cuprin­de mai mul­te eve­ni­men­te de pro­fil, la care vor par­ti­ci­pa pes­te 300 de dan­sa­tori.

INVAZIA DJ-ILOR

Citiți arti­co­lul inte­gral în telegrafonline.ro, Vineri, 01.05.2015

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele