Licitație pentru vânzarea unui imobil din Mangalia (document)

0
215
O bancă încearcă să recupereze 304.657,10 lei.

credit-europe-bankBiro­ul Exe­c­u­to­ru­lui Jude­că­to­resc Sar­kis Ioni­ca va orga­ni­za, pe data de 26 mai, ora 14.30, la sedi­ul din stra­da Jupi­ter, o lici­ta­ţie pen­tru vân­za­rea imo­bi­lu­lui situ­at în Man­ga­lia stra­da Mihai Vitea­zu nr. 10B, din jude­țul Con­stan­ța, înscris în Car­tea Fun­ci­a­ră a loca­li­tă­ţii Man­ga­lia sub numă­rul cadas­tral 100247.

Este vor­ba des­pre un teren intra­vi­lan în supra­fa­ţă de 186,55 mp şi con­stru­cţii exis­ten­te: C1 – depo­zit cu regim de înăl­ți­me P+1, având o supra­fa­ță con­stru­i­tă la sol de 75 mp, care, împre­u­nă cu debi­toa­rea Vale­ri­ca Raho­vei dato­rea­ză cre­di­toa­rei Cre­dit Euro­pe Bank SA, prin man­da­tar SC Colec­ta­re Recu­pe­ra­re Cre­an­țe CRC SRL, suma de 304.657,10 lei.

Preţul de înce­pe­re al lici­ta­ţi­ei este de 315.817,10 de lei, repre­zen­tând 75% din valoa­rea imo­bi­lu­lui de 421.090 lei.

Toţi cei care pre­tind vre­un drept asu­pra imo­bi­lu­lui situ­at în Man­ga­lia, stra­da Mihai Vitea­zu, nr. 10B, din jude­țul Con­stan­ța, sunt obli­ga­ţi să adu­că acest fapt la cunoş­tinţa exe­c­u­to­ru­lui, îna­in­te de data de vân­za­re.

Mai mult, in ziuaconstanta.ro, 15.05.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele