Guvernul prezintă sinteza unui raport de control din ianuarie, trimis DNA, pe tema defrişărilor

0
193

Guver­nul a pre­zen­tat sin­te­za unor rapoar­te de con­trol redac­ta­te în ianu­a­rie, în baza căro­ra a sesi­zat DNA pen­tru nere­guli iden­ti­fi­ca­te la valo­ri­fi­ca­rea fon­du­lui fores­ti­er, după o serie de veri­fi­cări la dire­cţi­i­le sil­vi­ce din Bis­tri­ţa-Năsă­ud, Mara­mu­reş, Mehe­dinţi, Neamţ şi Sucea­va.

guverndefrisarimediafax

Guver­nul pre­zin­tă sin­te­za unui raport de con­trol din ianu­a­rie, tri­mis DNA, pe tema defri­şă­ri­lor.

Docu­men­tul este pre­zen­tat în con­tex­tul acţiu­ni­lor de pro­test în mai mul­te loca­li­tă­ţi pe tema defri­şă­ri­lor şi după ce preşe­din­te­le Kla­us Iohan­nis a decis ca subiec­tul să fie dis­cu­tat în urmă­toa­rea şedinţă a CSAT.

Con­tro­lul a vizat peri­oa­da 16 mar­tie 2009 — 31 decem­brie 2012 şi ara­tă, prin­tre alte­le, că mem­brii Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie al Rom­sil­va au adop­tat, cu depă­şi­rea com­pe­tenţe­lor lega­le, un regu­la­ment pri­vind vân­za­rea masei lem­noa­se recol­ta­tă anu­al din fon­dul fores­ti­er naţio­nal, regu­la­ment care sta­bi­lea că docu­men­ta­ţia de pre­se­le­cţie depu­să de fir­me nu mai tre­bu­ia să conţi­nă şi cer­ti­fi­ca­tul de boni­ta­te finan­ci­a­ră şi acte pri­vind lip­sa dato­ri­i­lor buge­ta­re. În acest fel, la lici­ta­ţie au putut par­ti­ci­pa fir­me care nu au făcut dova­da exis­tenţei fon­du­ri­lor nece­sa­re, în defa­voa­rea altor soci­e­tă­ţi.

Mai mult, pe mediafax.ro, 10 mai 2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele