Fiscul caută lăutari

0
236

fisculcautălăutari

Finanţe­le cer impre­sa­ri­lor, insti­tu­ţi­i­lor de cul­tu­ră şi res­ta­u­ran­te­lor să declare cu ce arti­şti au con­trac­te înche­ia­te. Inter­preţii, instru­men­ti­ş­tii sau alţi arti­şti care nu şi-au decla­rat veni­tu­ri­le la stat vor fi obli­ga­ţi de Fisc să plă­teas­că impo­zi­te ca toţi „muri­to­rii“ de rând.

Admi­nis­tra­ţia Finan­ci­a­ră a Muni­ci­pi­u­lui Crai­o­va cau­tă lău­ta­rii din loca­li­ta­te pe la toa­te insti­tu­ţi­i­le de cul­tu­ră şi prin res­ta­u­ran­te. „Au fost noti­fi­ca­te toa­te orga­nis­me­le cul­tu­ra­le din Crai­o­va, am făcut cores­pon­denţă şi cu cele de impre­sa­ri­at artis­tic din Bucu­reşti. Sunt viza­te toa­te per­soa­ne­le care sunt inter­preţi sau arti­şti şi alţii care obţin veni­turi din pro­pri­e­ta­te inte­lec­tu­a­lă, care tre­bu­ie să plă­teas­că impo­zit de 16% pe veni­tul rea­li­zat“, a pre­ci­zat direc­to­rul exe­cu­tiv adjunct al Dire­cţi­ei Gene­ra­le a Finanţe­lor Publi­ce (DGFP) Dolj, Mihai Anto­ne­scu. El a adă­u­gat că pen­tru veni­tu­ri­le rea­li­za­te în anul 2011 se poa­te face impu­ne­rea la nor­me de venit, dar pen­tru cele rea­li­za­te în acest an, impu­ne­rea se face în sis­tem real. Ce pre­su­pu­ne acest lucru? „În ter­men de 15 zile de la obţi­ne­rea veni­tu­lui, inter­pre­tul tre­bu­ie să vină să declare veni­tul la Fisc şi să se înre­gis­tre­ze ca per­soa­nă care obţi­ne veni­turi din pro­pri­e­ta­te inte­lec­tu­a­lă“, a răs­puns direc­to­rul adjunct al Finanţe­lor dol­je­ne. După ce sunt iden­ti­fi­ca­ţi, mane­li­ş­tii vor pri­mi aca­să scri­sori de la Fisc şi vor fi „invi­ta­ţi“ să îşi achi­te impo­zi­te­le dato­ra­te sta­tu­lui, inclu­siv pe anii din urmă. Urmea­ză ca res­ta­u­ran­te­le din Crai­o­va să pri­meas­că noti­fi­cări simi­la­re de la Fisc şi să spu­nă cu ce for­ma­ţii şi inter­preţi au con­trac­te înche­ia­te pen­tru nunţi­le şi bote­zu­ri­le pe care le orga­ni­zea­ză.

Doar şap­te inter­preţi în Crai­o­va?

Direc­to­rul exe­cu­tiv al DGFP Dolj, Eugen Căli­no­iu, a decla­rat că exis­tă înre­gis­tra­ţi la Admi­nis­tra­ţia Fis­ca­lă crai­o­vea­nă doar şap­te inter­preţi din muni­ci­piu care şi-au decla­rat veni­tu­ri­le din spec­ta­co­le, nunţi, bote­zuri şi alte eve­ni­men­te. „S‑au făcut soli­ci­tări inclu­siv la Bucu­reşti, la case­le de dis­curi. Am soli­ci­tat ca DGFP Bucu­reşti să cea­ră tele­vi­ziu­ni­lor cen­tra­le cu ce inter­preţi din Crai­o­va au con­trac­te înche­ia­te“, a spus Căli­no­iu. În tot judeţul sunt 18 inter­preţi care îşi decla­ră impo­zi­te­le la Fisc. Res­tul sunt eva­zi­o­ni­şti. La Dire­cţia Gene­ra­lă a Finanţe­lor Publi­ce (DGFP) Dolj, până la înce­pu­tul lunii noiem­brie 2011 erau înre­gis­tra­ţi doar 18 inter­preţi care plă­teau impo­zi­te pen­tru pres­ta­ţi­i­le lor la nunţi, bote­zuri şi alte eve­ni­men­te. Veni­tu­ri­le anu­a­le decla­ra­te la Fisc de pri­mii trei arti­şti – cel mai bine plăti­ţi din Dolj – sunt de 22.300 de lei, 13.900 de lei şi 11.300 de lei. Pri­mul câş­ti­gă, în medie, 1.858 de lei pe lună.

Cine veri­fi­că lău­ta­rii?

Şeful Fis­cu­lui spu­ne că vor face şi veri­fi­cări, dacă va fi nevo­ie „la faţa locu­lui“, adi­că în res­ta­u­ran­te­le în care cân­tă diver­se for­ma­ţii. „Au fost iden­ti­fi­ca­te 25 de res­ta­u­ran­te în Crai­o­va care orga­ni­zea­ză nunţi, bote­zuri şi alte eve­ni­men­te. Tre­bu­ie să aibă con­trac­te cu diver­se for­ma­ţii, cu inter­preţi“, a spus Căli­no­iu. Numai că, nunţi­le sunt, de regu­lă, sâm­bă­ta şi dumi­ni­ca, iar Fis­cul nu lucrea­ză în wee­kend.

Mai mult, aici: http://www.gds.ro/Bani-afaceri/2012–01-24/Fiscul+cauta+lautari/

07.05.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele