Campanie de promovare. Guvernul și‑a trimis om pe litoral să se laude cu progresele făcute de privați

0
259

promovare matichescu

Mire­la Mati­ches­cu

La debu­tul sezo­nu­lui esti­val, Mama­ia a găz­du­it, vineri, con­fe­rin­ța repre­zen­tan­ți­lor dome­ni­i­lor publi­ce și pri­va­te, prin care a fost anun­ța­tă înche­ie­rea demer­su­lui agen­ți­ei Mare­ea de pro­mo­va­re a sta­țiu­nii. Au par­ti­ci­pat mana­ge­rul gene­ral al agen­ți­ei, Mari­us Ustu­ro­iu; preşe­din­te­le Fede­ra­ţi­ei Patro­na­te­lor din Turis­mul Româ­nesc (FPTR), Moham­mad Murad; pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei Patro­na­le Mama­ia, Nico­lae Buco­va­lă și pre­șe­din­te­le Auto­ri­tă­ții Națio­na­le pen­tru Turism, Mire­la Mati­ches­cu.

Avem un stu­diu rea­li­zat de com­pa­nia noas­tră, com­pa­ra­tiv cu ulti­mii trei ani. Ne ofe­ră o sur­pri­ză și o direc­ție a con­su­mu­lui de vacan­ță. La acest moment, în peri­oa­da 1 octom­brie – 15 mai, avem o creș­te­re de 11% a rezer­vă­ri­lor pen­tru aceas­tă vară, deci avem un trend cres­că­tor.

Dar, sur­pri­za vine pe seg­men­tul vacan­țe­lor inte­gra­te, a vacan­țe­lor de tip all-inclu­si­ve, ser­vi­cii com­ple­xe, care nu se mai rezu­mă doar la o sim­plă caza­re și un mic dejun, unde avem o creș­te­re de 289%”, a spus Ustu­ro­iu. Potri­vit agen­ți­ei Mare­ea, cere­rea pen­tru ser­vi­ci­i­le all-inclu­si­ve pe lito­ra­lul româ­nesc a cres­cut de trei ori față de anul tre­cut, în timp ce valoa­rea medie a pache­te­lor all-inclu­si­ve achi­zi­țio­na­te a scă­zut cu 6,4%.

Cifre­le îi ambi­țio­nea­ză pe cei de la Mare­ea, care nego­ci­a­ză în pre­zent pătrun­de­rea pe pia­ța polo­ne­ză, de unde aceștia spe­ră să adu­că apro­xi­ma­tiv 5.000 de turiști, aspect care, potri­vit lui Ustu­ro­iu, ar repre­zen­ta seg­men­tul prin­ci­pal de turiști pen­tru sta­țiu­nea Mama­ia, în urmă­to­rii cinci ani.

Anunț în avan­pre­mie­ră des­chi­de­rea unei noi pie­țe, din Polo­nia. Sun­tem în nego­ci­eri avan­sa­te la acest moment. Spe­răm că la înce­pu­tul lunii iunie să fina­li­zăm și con­trac­te­le pen­tru zbo­ru­ri­le char­ter, care vor veni din Polo­nia pen­tru anul vii­tor. Esti­măm pe la 5.000 de turiști care vor veni. E o pia­ță cu poten­ți­al mare pen­tru lito­ra­lul româ­nesc”, a mai spus Ustu­ro­iu.

După degrin­go­la­dă, mulți eroi se-ara­tă

Citi­ti con­ti­nu­a­rea in replicaonline.ro, 24.05.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply