Tânără reţinută de poliţişti şi cercetată penal pentru înşelăciune prin metoda Accidentul

0
117

metoda-accidentul-constanta

La data de 18 apri­lie a.c., poli­ţi­ş­tii Secţi­ei 2 din Con­stanţa au fost sesi­za­ţi prin 112, de către un poli­ţist în rezer­vă, în vâr­stă de 54 de ani din Con­stanţa, des­pre fap­tul că a reţi­nut o feme­ie care a încer­cat să îl înşe­le prin meto­da acci­den­tul.

Băr­ba­tul a decla­rat că a fost sunat de un alt băr­bat care s‑a reco­man­dat ca fiind avo­ca­tul fiu­lui său, spu­nând că aces­ta din urmă a fost impli­cat într-un acci­dent ruti­er în Bucu­reşti şi a cerut suma de 4.500 de euro pen­tru des­pă­gu­biri.

Înţe­le­gând fap­tul că este o înşe­lă­ciu­ne, poli­ţis­tul în rezer­vă a decla­rat că accep­tă să ofe­re banii aşa-zisu­lui avo­cat, anu­nţând Poli­ţia.

În momen­tul în care la domi­ci­li­ul său s‑a pre­zen­tat o feme­ie pen­tru a ridi­ca banii, băr­ba­tul de 54 de ani a reţinut‑o până la sosi­rea oame­ni­lor legii.

Poli­ţi­ş­tii depla­sa­ţi la faţa locu­lui au con­sta­tat că cele sesi­za­te se con­fir­mă, identificând‑o pe D. Cris­ti­na Geor­gi­a­na, de 18 ani.

În cau­ză, tână­ra a fost reţi­nu­tă pe bază de ordo­nanţă pen­tru 24 de ore de către poli­ţi­ş­tii Ser­vi­ci­u­lui de Inves­ti­ga­ţii Cri­mi­na­le, urmând a fi pre­zen­ta­tă, astăzi, instanţei cu pro­pu­ne­re cores­pun­ză­toa­re.

Poli­ţi­ş­tii fac un apel la toţi con­stă­nţe­nii să anu­nţe ime­di­at Poli­ţia, dacă se con­frun­tă cu situ­a­ţii simi­la­re ca cea pre­zen­ta­tă ante­ri­or.

Pen­tru a conş­ti­en­ti­za popu­la­ţia, cu pre­că­de­re per­soa­ne­le de vâr­sta a III‑a, cu pri­vi­re la ris­cul la care se expun când au încre­de­re în per­soa­ne necu­nos­cu­te şi le ofe­ră sume de bani, în schim­bul aşa-zise­lor “rezol­vări de pro­ble­me cau­za­te de acci­den­te­le ruti­e­re”, poli­ţi­ş­tii pre­ci­zea­ză încă o dată fap­tul că în cazul unor acci­den­te cu vic­ti­me NU tre­bu­ie să se ofe­re sub nicio for­mă sau pre­text sume de bani, iar doar instanţa de jude­ca­tă este com­pe­ten­tă pen­tru a hotă­rî şi dis­pu­ne într‑o ast­fel de situ­a­ţie.

Este foar­te impor­tant pen­tru cetă­ţeni să cunoas­că fap­tul că în nici un caz de acci­dent ruti­er repre­zen­tanţii insti­tu­ţi­i­lor publi­ce nu soli­ci­tă bani pen­tru a rezol­va o speţă de natu­ră pena­lă, iar doar instanţa de jude­ca­tă poa­te dis­pu­ne în urma unui pro­ces penal.

Se reco­man­dă ca în ast­fel de cazuri, în care cetă­ţe­nii sunt suna­ţi şi li se soli­ci­tă dife­ri­te sume de bani tele­fo­nic, pen­tru “rezol­va­rea unor situ­a­ţii cau­za­te de acci­den­te­le ruti­e­re”, să se ape­le­ze ime­di­at la 112 sau la Poli­ţie, pen­tru a se veri­fi­ca dacă fiul, fii­ca, ruda, rude­le au fost impli­ca­te într-un acci­dent ruti­er şi pen­tru a anu­nţa oame­nii legii de o ast­fel de soli­ci­ta­re.

Ast­fel, poli­ţi­ş­tii pot inter­ve­ni pen­tru pre­ve­ni­rea comi­te­rii unor înşe­lă­ciuni, iar per­soa­ne­le care intenţio­nea­ză să comi­tă ast­fel de fap­te să fie iden­ti­fi­ca­te, depis­ta­te şi tra­se la răs­pun­de­re pena­lă.

REAMINTIM:

NICIO SITUAŢIE DE NATURĂ PENALĂ NU SE SOLUŢIONEAZĂ PRIN DAREA DE BANI !

(IPJ Con­stan­ța, 19.04.2015).

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele