Premii speciale pentru câştigătorii Olimpiadei Naţionale de Ştiinţe Socio-Umane

0
233

premiispecialeolimpiada2

Olim­pi­a­da Națio­na­lă de Ști­in­țe Socio-Uma­ne s‑a înche­iat vineri, printr‑o fes­ti­vi­ta­te de pre­mi­e­re desfă­şu­ra­tă la Casa de Cul­tu­ră din Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.

La eve­ni­ment au luat par­te pri­ma­rul Radu Cris­ti­an, ofi­ci­a­li­tă­ţi din par­tea Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei, a unor insti­tu­ţii de învă­ţământ supe­ri­or din judeţul Con­stanţa şi din ţară, direc­to­rul Lice­u­lui Teo­re­tic Cal­la­tis, mem­bri ai comi­si­ei de corec­ta­re, dar şi ele­vii şi pro­fe­so­rii par­ti­ci­panţi la com­pe­ti­ţie.

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia împre­u­nă cu Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța au pre­mi­at pes­te 100 de elevi, ocu­panţi ai locu­ri­lor I, II, III, dar şi pe cei care au câş­ti­gat menţiuni. Tot­o­da­tă au exis­tat şi câte­va pre­mii spe­ci­a­le din par­tea Insti­tu­tu­lui Român pen­tru Drep­tu­ri­le Omu­lui, a Uni­ver­si­tă­ţi­lor din Iaşi, Con­stanţa, pre­cum şi a Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei. Pre­mi­i­le pen­tru ele­vii câş­ti­gă­tori au con­stat în bani, cărţi şi alte pro­du­se spe­ci­fi­ce.

premiispecialeolimpiada

Pri­mă­ria Man­ga­lia a ofe­rit câş­ti­gă­to­ri­lor com­pe­ti­ţi­ei pre­mii sur­pri­ză, con­stând în seju­ruri la mare, în sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui. “Aş dori să feli­cit ele­vii câş­ti­gă­tori, pro­fe­so­rii aces­to­ra, dar şi pe cei­la­lţi par­ti­ci­panţi la aceas­tă com­pe­ti­ţie. Vom face tot posi­bi­lul să răs­plătim ele­vii meri­tu­oşi aşa cum se cuvi­ne şi vom con­ti­nua să încu­ra­jăm per­for­manţa în actul edu­ca­ţio­nal. Le urez mult suc­ces pe vii­tor şi îi aştep­tăm cu drag să îşi petrea­că vacanţe­le împre­u­nă cu fami­li­le, pe lito­ra­lul româ­nesc al Mării Negre”, a decla­rat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

Comu­ni­cat trans­mis de Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Publi­cat: Sâm­bă­tă, 11 apri­lie 2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply