În perioada sărbătorilor pascale, polițiștii vor desfășura acţiuni în sistem integrat

0
224

politist

În peri­oa­da Săr­bă­to­ri­lor de Paş­te, în întreg judeţul Con­stanţa, poli­ţi­ş­tii vor inten­si­fi­ca acţiu­ni­le pen­tru com­ba­te­rea şi pre­ve­ni­rea fap­te­lor anti­so­ci­a­le, sco­pul fiind ace­la de a pro­te­ja cetă­ţe­nii de comi­te­rea ori­că­ror ile­ga­li­tă­ţi.

Poli­ţi­ş­tii vor acţio­na în sis­tem inte­grat cu cele­lal­te cadre ale M.A.I. în vede­rea com­ba­te­rii şi pre­ve­ni­rii fap­te­lor de natu­ră pena­lă.

În peri­oa­da 11–13 apri­lie a.c., în judeţul Con­stanţa, oame­nii legii vor desfă­şu­ra acţiuni pre­ven­tiv-reac­ti­ve în sis­tem inte­grat, pen­tru asi­gu­ra­rea unui cli­mat de ordi­ne şi sigu­ranţă publi­că în peri­oa­da Săr­bă­to­ri­lor de Paş­te.

Ast­fel, pes­te 400 de poli­ţi­şti ai struc­tu­ri­lor de inves­ti­ga­re a fra­u­de­lor, de ordi­ne publi­că, poli­ţie ruti­e­ră, inves­ti­ga­ţii cri­mi­na­le, cei care ges­tio­nea­ză dome­ni­ul arme­lor şi a sub­stanţe­lor peri­cu­loa­se şi pes­te 400 de jan­darmi con­stă­nţeni din cadrul G.M.J. şi I.J.J.  vor fi pre­zenţi în stra­dă, supli­men­tar faţă de dis­po­zi­ti­vul curent.

Se va acţio­na pen­tru pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea ile­ga­li­tă­ţi­lor de natu­ră eco­no­mi­co-finan­ci­a­ră, pen­tru pro­te­ja­rea popu­la­ţi­ei împo­tri­va unor prac­tici comer­ci­a­le de natu­ră să ducă la comer­ci­a­li­za­rea unor pro­du­se ali­men­ta­re necon­for­me, pen­tru asi­gu­ra­rea unui tra­fic ruti­er în sigu­ranţă, pen­tru com­ba­te­rea şi pre­ve­ni­rea infra­cţiu­ni­lor stra­da­le şi ori­că­ror fap­te de natu­ră să adu­că atin­ge­re cli­ma­tu­lui de sigu­ranţă publi­că.

Vineri, 10 apri­lie 2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply