O navă militară construită înainte de 1920 va deveni muzeu plutitor, la Mangalia

0
190
Booking.com

Canoniera „Stihi”

Con­si­li­ul Local Man­ga­lia a apro­bat în şedinţa de înda­tă de joi, un pro­iect de hotă­râre pri­vind accep­ta­rea pro­pu­ne­rii de dona­ţie a licenţe­lor Sis­te­mu­lui Infor­ma­tic Inte­grat, pen­tru uti­li­za­rea de către Dire­cţia Eco­no­mi­că din cadrul Pri­mă­ri­ei.

Cu ace­ea­şi oca­zie, con­si­li­e­rii locali au mai votat un pro­iect de hotă­râre refe­ri­tor la par­ti­ci­pa­rea Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia ca par­te­ner ală­tu­ri de Radio 21 şi Euro­pa Fm, în cadrul eve­ni­men­te­lor “Liber­ty Para­de” şi „Euro­pa­FM Live pe pla­jă”, care se vor desfă­şu­ra în aceas­tă vară pe pla­ja din­tre Saturn şi Venus.

Tot­o­da­tă, s‑a mai apro­bat un pro­iect de hotă­râre pri­vind tre­ce­rea navei mili­ta­re „Lt. cdor. Eugen Stihi”, din pro­pri­e­ta­tea Sta­tu­lui şi a Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le, în pro­pri­e­ta­tea Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia. Aceas­tă navă a fost fabri­ca­tă în Franţa, îna­in­te de anul 1920, fiind cea mai veche navă din patri­mo­ni­ul Forţe­lor Nava­le Româ­ne.

Lt. cdor. Eugen Stihi“ a făcut par­te din flo­ta naţio­na­lă în tim­pul Pri­mu­lui Răz­boi Mondi­al şi s‑a aflat  în ser­vi­ci­ul mari­nei vre­me de 90 de ani, până în anul 2004. În toa­tă aceas­tă peri­oa­dă, nava a par­ti­ci­pat la misiuni de dra­gaj mine, suport de con­voa­ie nava­le şi a fost folo­si­tă de spe­cia­li­şti pen­tru stu­dii hidro­gra­fice.

Canoniera „Stihi”2

 

De ase­me­nea, Cano­nie­ra „Stihi” a fost folo­si­tă, după anul 1921, pe post de navă-şcoa­lă pen­tru instru­cţia ele­vi­lor şco­li­lor Mari­nei Roma­ne, efec­tu­and în acest sens mai mul­te voia­je de instru­cţie în Marea Nea­gră şi în Marea Medi­te­ra­na. Auto­ri­tă­ţi­le din Man­ga­lia intenţio­nea­ză să trans­for­me aceas­tă navă în muzeu.

30  apri­lie 2015. Comu­ni­cat trans­mis de Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Foto: inter­net.

MangaliaNews.ro.

piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele