Buzunăritul electronic’. Cum funcționează și cum să vă protejați

0
138

buzunăritul electronic

Buzu­nă­ri­tul elec­tro­nic este noua meto­dă prin care hoţii pot fura bani de pe car­du­ri­le ban­ca­re, fără să le atingă. Dis­po­zi­ti­ve spe­ci­a­le sca­nea­ză instru­men­te­le de pla­tă con­tac­tless în timp ce mer­gem pe stra­dă, de exem­plu. Este un motiv de îngri­jo­ra­re într‑o ţară unde exis­tă aproa­pe un mili­on şi jumă­ta­te de car­duri con­tac­tless. Din feri­ci­re, exis­tă şi meto­de de pro­te­cţie.

Se poa­te întâm­pla ori­un­de. La cum­pă­ră­turi, în tri­bu­ne­le unui meci de fotbal sau într-un mij­loc de trans­port aglo­me­rat. Rămâi fără nimic şi nici nu ştii cum. Se numeş­te buzu­nă­rit elec­tro­nic şi îi poa­te afec­ta pe cei care au în gean­tă sau în por­to­fel un card cu aju­to­rul căru­ia pot să facă plă­ţi fără să atingă POS-ul. Car­dul are încor­po­rat un cip de iden­ti­fi­ca­re prin frec­venţă radio. Este slă­bi­ciu­nea de care poa­te pro­fi­ta un hoţ.

Liviu Arse­ne, spe­cia­list în secu­ri­ta­te ciber­ne­ti­că: Poa­te fi con­stru­it un dis­po­zi­tiv care să citeas­că aces­te unde radio. Car­du­ri­le fără fir trans­mit date­le, dar crip­tat. În even­tu­a­li­ta­tea în care date­le sunt decrip­ta­te, se pot folo­si pen­tru a clo­na un card şi a face cum­pă­ră­turi onli­ne.

Cris­ti­an Lia, repre­zen­tan­tul unei bănci: În acest moment se clo­ne­ză ori­ce fel de card, se clo­nea­ză infor­ma­ţi­i­le de ban­dă mag­ne­ti­că. În Româ­nia, car­du­ri­le con­tac­tless au un mic card EMV. E încă un ele­ment de secu­ri­ta­te care împie­di­că clo­na­rea aces­tor car­duri.

Con­ti­nu­a­rea, AICI. 07.04.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele