Vreau sa-mi deschid o afacere, dar in ce domeniu?

0
303

Vreau-sa-mi-deschid-o-afacere-dar-in-ce-domeniu

În ulti­ma peri­oa­dă, am înce­put să scriu mai mult des­pre antre­pre­no­ri­at, iar o dată cu aceas­tă abor­da­re au înce­put să apa­ră şi între­bă­ri­le pe subiect.

Cele mai mul­te între­bări au venit după aces­te 2 arti­co­le (arti­col 1arti­col 2 – ţi le reco­mand şi ţie să le citeşti), iar toa­te se învârt în jurul urmă­toa­rei întrebări:

- Lau­renţiu, îmi pla­ce ce ai scris până acum pe blog şi chiar vreau să-mi des­chid o afa­ce­re. În ce dome­niu mă îndrumi să-mi des­chid afacerea?

După o ase­me­nea între­ba­re, de la o per­soa­nă pe care nu o cunosc şi nici nu am mai vor­bit cu ea până acum, încerc să mă gân­desc la dome­ni­i­le de afa­ceri care merg în acest an. Îi tri­mit arti­co­lul 10 Idei de afa­ceri pen­tru 2015 pe care le-ai putea incer­ca şi îi zic să‑l ana­li­ze­ze şi poa­te cine ştie, îi vine vreo idee.

În alte cazuri încerc să mai pun câte­va între­bări pre­cum: Ce îţi pla­ce să faci? Ai un loc de mun­că acum? Care este pasiu­nea ta?, iar după, reco­mand una-două idei de afaceri.

Dar până la urmă, dacă întrebi pe ori­ce con­sul­tant din Româ­nia fără să te cunoas­că, el o să-ţi ofe­re o păre­re per­soa­nă care cel mai pro­ba­bil nu ţi se va potrivi.

Dar totu­şi, tu ai nevo­ie de o idee de afa­ceri care să ţi se potri­veas­că, să-ţi pla­că, să‑i cunoşti dede­sub­tu­ri­le şi să fie în cre­ş­te­re în urmă­to­rii 2–3‑5 ani.

La ce ar tre­bui să te gân­deşti îna­in­te să-ţi cau­ţi dome­ni­ul de afaceri?

1. Ce ştiu să fac în acest moment? – poţi tre­ce pe o foa­ie toa­te lucruri pe care le poţi face în acest moment şi crezi că te pri­cepi la ele.

Să dăm câte­va exemple:

  • Îmi pla­ce să citesc şi să scriu pe baza a ce citesc;
  • Îmi pla­ce onli­ne-ul, stau mult pe face­bo­ok şi pe alte reţe­le de soci­a­li­za­re, citesc blo­guri şi înţe­leg cum fun­cţio­nea­ză pro­mo­va­rea în online.
  • Am făcut facul­ta­te de IT şi ştiu programare.
  • Am spi­rit artis­tic şi îmi pla­ce să desenez.
  • Îmi pla­ce agri­cul­tu­ra şi mă pri­cep să fac come­rţ de legu­me sau fructe;
  • Îmi pla­ce să vând tot felul de lucruri şi să con­ving oameni să cumpere;
  • Mă pri­cep să edi­tez poze şi să fotografiz;
  • şi mul­te alte­le la care te poţi pricepe.

Ok, dacă am pus pe foa­ie tot ce ştim să facem în acest moment, înseam­nă că un pas impor­tant l‑am înde­pli­nit deja.

Impor­tant într‑o pri­mă afa­ce­re este să por­neşti de la cunoş­tinţe­le pe care le ai. Ace­le puţi­ne sau mul­te cunoş­tinţe pe care eşti tu sigur că te poţi baza indi­fe­rent ce s‑ar întâmpla.

Acum tot ce urmea­ză este să te gân­deşti la vii­tor şi la ce îţi pla­ce ţie să faci.

2. Care sunt pasiu­ni­le mele? Ce mi-ar plă­cea să fac pe viitor?

Vă invi­tăm să citiți con­ti­nu­a­rea AICI.

Luni, 23.03.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply