Străinii au rămas uimiţi când au văzut ce ambarcaţiuni se construiesc la Mangalia

0
483

strainii-ambarcatiuni-mangalia

Cea de a şap­tea edi­ţie a Salo­nu­lui Nau­tic Inter­na­ţio­nal Bucu­reşti s‑a înche­iat. Acum, este momen­tul eva­luă­rii, con­clu­zi­i­lor şi fina­li­ză­rii con­tac­te­lor sta­bi­li­te. Impre­sia gene­ra­lă este că mani­fes­ta­rea expo­zi­ţio­na­lă a evi­denţi­at o evo­lu­ţie remar­ca­bi­lă a pieţei ambar­ca­ţiu­ni­lor de agre­ment, spor­ti­ve şi de pes­cu­it. 

…Pro­gre­se­le au fost remar­ca­te şi de arhi­tec­tul naval Vir­gil Lazăr, repre­zen­tan­tul pro­du­că­to­ru­lui de ambar­ca­ţiuni Sea Core, din Man­ga­lia, spe­cia­list cu o boga­tă expe­rienţă în dome­ni­ul con­stru­cţi­ei de ambar­ca­ţiuni, câş­ti­ga­tă în Ita­lia şi în ţară. „Este clar că pia­ţa ambar­ca­ţiu­ni­lor a intrat într‑o nouă eta­pă. Faţă de edi­ţi­i­le ante­ri­oa­re, numă­rul vizi­ta­to­ri­lor a fost cu mult mai mare. Şi cali­ta­tea aces­to­ra este alta. Oame­nii sunt mai bine infor­ma­ţi, au venit cu lecţia învă­ţa­tă şi au pus între­bări per­ti­nen­te sub aspect teh­nic şi nau­tic. Mulţi din­tre vizi­ta­tori aveau deja o expe­rienţă nau­ti­că şi doreau să trea­că la o cate­go­rie supe­ri­oa­ră de dotări şi con­fort.” 

Din­tre con­struc­tori s‑au remar­cat: mul­ti­plul cam­pi­on olim­pic Ivan Pat­zai­chin, cu cele­bra canot­că; pro­du­că­to­rul Sea Core, cu o gamă lar­gă de ambar­ca­ţiuni con­stru­i­te după con­cep­tul „pes­cu­i­tul şi agre­men­tul alt­fel”, care stâr­nesc plă­ce­rea de a navi­ga, de a pes­cui împre­u­nă cu fami­lia, în con­di­ţii de con­fort şi de sigu­ranţă; un arhi­tect naval care a pre­zen­tat o bar­că cu vele, de tip lego, con­fe­cţio­na­tă din pla­ca­je, care se demon­tau; pro­du­că­to­rul de ambar­ca­ţiuni Axxa Mari­ti­me din Man­ga­lia, cu câte­va canoe.

axxa atelierul de barci1

Mai mult, în cugetliber.ro, Mier­curi, 11.03.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply