Medicii de familie cer retragerea proiectului de Contract-cadru din Sănătate!

0
261

medicii de familie

Repre­zen­tanți ai Soci­e­tă­ții Națio­na­le de Medi­ci­na Fami­li­ei (SNMF) soli­ci­tă ferm Casei Națio­na­le de Asi­gu­rări de Sănă­ta­te (CNAS), Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ții (MS) și Guver­nu­lui Româ­ni­ei să retra­gă pro­iec­tul de modi­fi­ca­re a Con­trac­tu­lui-cadru din Sănă­ta­te și să orga­ni­ze­ze în cel mai scurt timp o dez­ba­te­re publi­că pri­vind acest subiect.

”Prin modi­fi­că­ri­le pro­pu­se, insti­tu­ți­i­le men­țio­na­te aduc atin­geri gra­ve inde­pen­den­ței pro­fe­sio­na­le a medi­ci­lor de fami­lie, stă­rii de sănă­ta­te a popu­la­ți­ei Româ­ni­ei și faci­li­tea­ză fra­u­da­rea buge­tu­lui Fon­du­lui Națio­nal Unic al Asi­gu­ră­ri­lor Soci­a­le de Sănă­ta­te (FNUASS).

Într-un comu­ni­cat al SNMF se ara­tă că pro­iec­tul are un mul­ti­plu impact nega­tiv pen­tru că: ”eli­mi­nă pâr­ghi­i­le de con­trol care asi­gu­ră numă­rul optim de medici de fami­lie inde­pen­denți, nece­sar con­form nevo­i­lor popu­la­ți­ei și sta­bi­lit con­form expe­rien­ței inter­națio­na­le; per­mi­te dezvol­ta­rea săl­ba­ti­că a lan­țu­ri­lor de cabi­ne­te medi­ca­le, pe ace­la­şi model al dis­tru­ge­rii far­ma­ci­i­lor inde­pen­den­te din Româ­nia; va duce la dis­pa­ri­ția medi­cu­lui de fami­lie inde­pen­dent și a rela­ți­ei spe­ci­a­le pe care aces­ta o are cu pacien­ții săi; faci­li­tea­ză pără­si­rea cabi­ne­te­lor din medi­ul rural şi zone izo­la­te (ale căror spo­ruri sunt core­la­te cu valo­ri­le de punct!) şi migra­rea medi­ci­lor din aces­te zone către zone­le urba­ne, cu con­se­cinţe ime­di­a­te asu­pra sănă­tă­ţii publi­ce din Româ­nia“.

”În ulti­mii ani au exis­tat sem­ne cla­re de con­cu­renţă nelo­ia­lă, risi­pa bani­lor şi trans­for­ma­rea medi­ci­nii într-un super­mar­ket de ser­vi­cii medi­ca­le, într-un sis­tem şi aşa sărac, prin încu­ra­ja­rea risi­pei şi a abu­zu­lui prin alcă­tu­i­rea de mono­po­luri care să inclu­dă impor­ta­tori, dis­tri­bu­i­tori de medi­ca­men­te, cabi­ne­te medi­ca­le, far­ma­cii, spi­ta­le. În  goa­na după cli­enți și având uni­cul obiec­tiv de maxi­mi­za­re a pro­fi­tu­lui, dar blo­ca­te de legi­sla­ția în vigoa­re care încă limi­tea­ză numă­rul con­trac­te­lor dis­po­ni­bi­le medi­ci­lor de fami­lie, s‑a tre­cut la cum­pă­ra­rea cabi­ne­te­lor scoa­se la vân­za­re, prin ofer­te exa­ge­ra­te, greu de ega­lat de către tine­rii medici de fami­lie”, pre­ci­zea­ză repre­zen­tanți ai SNMF.

Mai mult, în telegrafonline.ro, 07.03.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply