MANGALIA 20 – Un TOP al personalităților locale. Episodul 4: Pictură, Grafică, Sculptură, Critică de artă

0
1701

Mangalia20montajfoto

MANGALIA 20 – Un TOP al personalităților locale

- episodul 4 -
Anul acesta se împlinesc 20 DE ANI de când orașul Mangalia a fost declarat municipiu (1995 — 2015).

Cu acest pri­lej, redac­ția zia­ru­lui onli­ne www.MangaliaNews.ro a lan­sat Topul per­so­na­li­tă­ți­lor loca­leMANGALIA TOP 20”. Au tre­cut, așa­dar, 20 de ani de când Man­ga­lia este muni­ci­piu; noi am ales pen­tru a punc­ta acest eve­ni­ment 20 de dome­nii în care s‑au afir­mat con­ci­ta­di­nii noș­tri, de‑a lun­gul vre­mii, încer­când, tot­o­da­tă să “upda­tămMono­gra­fia “Man­ga­lia în pagi­ni­le vre­mii”, scri­să în 2007 de Aure­lia și Ale­xan­dru Lăpușan.

Arti­co­lul ante­ri­or a cuprins dome­ni­ul ARTE PLASTICE, PICTURĂCon­ti­nu­ăm astăzi cu epi­so­dul 4:

PICTURĂ, GRAFICĂ, SCULPTURĂ, CRITICĂ DE ARTĂ — generațiile actuale:

Luiza CALA (Calaidjoglu):

Luiza Cala1

Pic­tor, năs­cu­tă la 23 sep­tem­brie 1957, în loca­li­ta­tea Băi­lești – Dolj, sta­bi­li­tă în Man­ga­lia. Stu­dii libe­re de pic­tu­ră cu Sabin Băla­șa. Debu­tea­ză expo­zi­țio­nal în 1999. 

Deschide prima galerie de artă modernă din Mangalia, „Atelier Luiza Cala”. 

Expo­zi­ții per­so­na­le și de grup, tabe­re națio­na­le și inter­națio­na­le de pic­tu­ră, lucrări în colec­ții par­ti­cu­la­re din mai mul­te țări.

Galeria Luiza Cala

Activitate artistică:
 • 2013 — Pala­tul Şutu, Bucu­reşti- expo colec­ti­vă Rota­ry ( 11–28.02)  51 (24 pers+27 colect)
 • 2013 — Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis –colec­ti­vă (21.02–27.03)
 • 2012 — H. Pre­si­dent- expo per­so­na­lă permanentă
 • 2012 — H. Euro­pa- SPA Ana Aslan- expo permanentă
 • 2012 — Radio Var­na- Fes­ti­val Var­na – colec­ti­vă (pla­ien air), august
 • 2012 — Var­na, zile­le ora­şu­lui, colec­ti­vă, august
 • 2012 — Cos­ti­neşti, personală
 • 2012 — Poli­cli­ni­ca Regi­na Maria Con­stanţa- per­so­na­lă permanentă
 • 2011 — H. Euro­pa- SPA Ana Aslan, Ef. Nord- expo per­ma­nen­tă, iun-oct
 • 2011 — Cas­tel Regi­na Maria Bal­cik- Witho­ut Bor­ders, septembrie
 • 2011 — iulie, H. Ampho­ra, Vama Veche, personală
 • 2011 — ian.-iul., H. Pre­si­dent Mangalia
 • 2010 — 12.12- Casa Arma­tei Mangalia-Solteris
 • 2010 — 10.12-Muzeul de Arhe­o­lo­gie Callatis
 • 2010 — Clu­bul Solteris
 • 2010 — Gale­ria de Arta a H. President
 • 2010 — Sit arhe­o­lo­gic President
 • 2010 — Sit arhe­o­lo­gic Callatis
 • 2009 — 19.12- Casa de cul­tu­ra Buşteni
 • 2009 — 16–24 iunie Muze­ul de Arta  Balcic
 • 2009 — 15–25 iunie Bal­cic  Taba­ra de pic­tu­ra-expo. H Lotos
 • 2009 — 20 mai- 4 iun. Var­na Gale­ria Activ Art
 • 2009 — mar­tie-apri­lie Cen­trul Român de Afa­ceri Marea Nea­gră- Mangalia
 • 2008 — UAP Tulcea
 • 2008 — Inter­na­ţio­nal art camp Balcic
 • 2007 — AIAM Roma, Italia
 • 2007 — MCA Cannes
 • 2006 — Clu­bul Rota­ry Constanţa
 • 2006 — H.Ibis Con­stanţa- colectivă
 • 2006 — MCA Can­nes, Franţa
 • 2005 — per­so­na­lă- Clu­bul de Artă Sol­te­ris Mangalia
 • 2005 — per­so­na­lă-Muze­ul de Artă Dobrich-Bulgaria
 • 2004 — orga­ni­zea­ză o tabă­ră de cre­a­ţie româno-bulgară
 • 20 august 2004 ‑inau­gu­rea­ză Gale­ria-Ate­li­er Lui­za Cala din Saturn
 • 2004 — expo­zi­ţie Băi­le Her­cu­la­ne, Cen­trul Inter­na­ţio­nal de Artă Roma­nia Magică
 • 2004 — Fes­ti­va­lul «Tas­te of Roma­nia » Chi­ca­go SUA
 • 2004 — Cen­trul Cul­tu­ral Român Chi­ca­go-apri­lie 2003-Gale­ria Top Art-Băi­le Herculane
 • 2003 — per­so­na­lă-Clu­bul de Artă Solteris-Mangalia
 • 2003 — Cen­trul Inter­na­ţio­nal de Artă <Româ­nia Magi­că> ‑sesiu­nea Borşa, Maramureş
 • 2003 — per­so­na­lă- Sol­te­ris Mangalia
 • 2003 — Bucu­reşti-Pala­ce Floreasca
 • 2002 — World Tra­de Plaza-Bucureşti
 • 2002 — Clu­bul de Artă Sol­te­ris, Mangalia
 • 2001 — Cas­te­lul Peniscola,Valencia, Spania
 • 2001 — in situl arhe­o­lo­gic al H.President –Man­ga­lia
 • 2001 — Romex­po Bucu­reşti –Top Business
 • 2000 — la Fun­da­ţia pen­tru Tine­ret Constanţa
 • 2000 — la Cen­trul Român de Afa­ceri ‘M‑Neagră’
 • 2000 — la Clu­bul Vouli­a­gmeni , Ate­na, Grecia
 • 2000 — la Fun­da­ţia pen­tru Tine­ret Constanţa
 • 23 iulie 1999 – debut, la Cen­trul Român de Afa­ceri ’Marea Nea­gră’ din Mangalia.

GALERIE FOTO:

Luiza Cala2 KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA Luiza Cala4 Luiza Cala5 KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA Luiza Cala8 Luiza Cala9 Luiza Cala10

Luiza Cala6

Semneaza copertile a 5 cărţi și 12 casete/ CD de meditaţie.

Premii: 

 • Pre­mi­ul naţio­nal Art top, 2002
 • Pre­mi­ul naţio­nal Art top – Româ­nia Magi­că, 2004
 • Meda­lia de argint MCA, Can­nes, Azur, 2006
 • Meda­lia de aur MCA, Can­nes, Azur, 2007
 • Diplo­mă de merit AIAM, Roma, 2007.

Are lucrări în cole­cţii de stat în Spa­nia, Bul­ga­ria, Franţa şi în cole­cţii par­ti­cu­la­re în Gre­cia, SUA, Can­a­da, Chi­na, Tur­cia, Olan­da, Bul­ga­ria, Spa­nia, Franţa, Core­ea S, Italia…

Luiza Cala11 - vis de planeta Luiza Cala12-casa mea din cer

Activitate socio-culturală:

Luiza Cala - Omagiu lui Constantin Brancusi

 • este mem­bru fon­da­tor al Clu­bu­lui de Artă Solteris
 • este mem­bru fon­da­tor al Clu­bu­lui Rota­ry Man­ga­lia (Preşe­din­te 2003–2004, Asis­tent  Guver­na­tor 2010–2011)
 • este mem­bru al Fun­da­ţi­ei Cal­la­tis ’96
 • este mem­bru fon­da­tor LAMAJI-Sana
 • este mem­bru Scen­der­man, Varna.

Apa­ri­ţii media:

PRO TV, Pri­ma TV, Nept­un TV, TVR 1, LTV, Ante­na 1, B1TV, Man­ga­lia TV, Media TV, Digi 24, revis­te de cul­tu­ră impor­tan­te, zia­re naţio­na­le şi stră­i­ne, cărţi des­pre pictură.

Orga­ni­zea­ză Seri­le Cala-tie­ne la Gale­ria Lui­za Cala — Saturn.

Aici au avut loc con­cer­te, lec­turi de autor, dans, tea­tru, întâl­niri cu oameni de cul­tu­ră din ţară şi străinătate.

Galeria Luiza Cala expo fara-frontiere-nov2014Galeria Luiza Cala3 Galeria Luiza Cala4

Link-uri Luiza Cala:

IN MEMORIAM Rodica DELIMAN

Pic­tor, năs­cu­tă la Man­ga­lia, 6 apri­lie 1956…

rodicadelimaninmemoriamSpa­ţi­ul de la care plea­că Rodi­ca Deli­man este ori­zon­tul marin. Artis­ta por­neş­te de la lumi­nis­ti­ca aces­tei zone pe care o are sub reti­nă. Cred că vio­lenţa con­tras­te­lor şi a lumi­nii sunt date cu care arti­ş­tii dobro­geni, în spe­cial cei care locu­iesc la malul mării, por­nesc în aven­tu­ra lor plas­ti­că”, apre­cia cri­ti­cul de artă Doi­na Pău­lea­nu, la ver­ni­sa­jul expo­zi­ti­ei de la gale­ri­i­le de artă Pre­si­dent din Man­ga­lia, orga­ni­za­ta în iulie 2011, sub aus­pi­ci­i­le Fun­da­ţi­ei Cal­la­tis, a Rota­ry Club Man­ga­lia şi a Uniu­nii Arti­ş­ti­lor Plas­tici (UAP), în pre­zenţa unui public nume­ros for­mat din pri­e­te­ni şi colegi. Nu au lip­sit pro­fe­so­rii de la Cate­dra de Arte Plas­ti­ce şi Deco­ra­ti­ve a Facul­tă­ţii de Arte din cadrul Uni­ver­si­tă­ţii „Ovi­di­us”, unde artis­ta s‑a fami­li­a­ri­zat cu tai­ne­le profesioniştilor…

peisaj rodica deliman

Din păca­te, avea să fie „cân­te­cul său de lebă­dă”, ulti­ma expo­zi­ţie din carie­ra sa pro­fe­sio­na­lă de artist, care a ales dis­cur­sul meta­fo­ric al culo­ri­lor şi al for­me­lor pen­tru a‑şi expri­ma sen­ti­men­te­le. Îndră­gos­ti­tă de lumi­na spe­cia­lă a Dobro­gei, care a fas­ci­nat atâ­tea gene­ra­ţii de arti­şti, dar şi de ori­zon­tul marin pe care l‑a reflec­tat în lucră­ri­le sale, Rodi­ca Deli­man lasă pos­te­ri­tă­ţii pro­pria „filo­so­fie a culo­ri­lor”, care va dăi­nui pe pân­ze şi după tre­ce­rea sa nefi­inţă, în august 2011…

http://www.telegrafonline.ro/1309813200/articol/166567/rodica_deliman_sedusa_de_8222filosofia_culorilor8221.html

http://www.telegrafonline.ro/1312232400/articol/169277/rodica_deliman_prezinta_8222filosofia_culorilor8221_in_ceruri.html

https://sorinmarcelcolesniuc.wordpress.com/activitate-culturala-inedita-dedicata-zilei-de-9-mai/


ARTE PLASTICE – GRAFICĂ:

Valentin IONESCU

Gra­fi­cian, pic­tor și gra­vor, năs­cut la 16 iulie 1931, lucrea­ză pic­tu­ră, acu­a­re­lă, gra­vu­ră, desen, pic­tu­ră pe pânză.

Iulie 2007: Valen­tin Ione­scu este un alt artist care s‑a întors aca­să. Năs­cut chiar la Man­ga­lia, a reve­nit ca mem­bru al gru­pu­lui inter­na­ţio­nal de arti­şti „Ten­den­ces”, cu sedi­ul la Paris. Gra­fi­cian, acu­a­re­list, gra­vor, sem­nă­tu­ra lui Valen­tin Ione­scu poa­te fi întâl­ni­tă în expo­zi­ţii din Ger­ma­nia, Franţa, Olan­da, Aus­tra­lia, SUA.

http://m.cugetliber.ro/stiri-diverse-arti-ti-plastici-romani-de-pretutindeni-s-au-intors-acasa-dupa-un-deceniu-986


Gabriel TORA:

gabriel-balazs

Gra­fi­cian, pic­tor, can­ta­u­tor (n. real Gabriel Bala­zs), năs­cut la 5 decem­brie 1972, la Man­ga­lia. Stu­dii: Lice­ul  Agro­in­dus­tri­al  Palas – Con­stanţa, Şcoa­la Popu­la­ră de Artă — Con­stanţa, secţia Pic­tu­ră 1987, stu­dii de chi­ta­ră cla­si­că şi can­to. Pasiuni: muzi­ca, arta fotografică. 

Activitate artistică:
 • 1994 — gra­fi­că şi coper­tă la ”Jur­nal SF”,
 • 1996 — expo­zi­ţie de gra­fi­că la Iaşi, la Con­venţia naţio­na­lă de  Science-Fiction,
 • 1997 — Expo­zi­ţie de pic­tu­ră în cadrul Fun­da­ţi­ei pen­tru tine­ret Mangalia,
 • 1997 — 1998 gra­fi­cian la revis­ta “Lice­e­nii”,
 • 1998 — invi­tat în emi­siu­nea de muzi­că folk  “Vâna­re de Vânt”, cu Vale­riu Ste­ri­an şi Vic­tor Soca­ciu, TVR,
 • 1999 — par­ti­ci­pa­re la Fes­ti­va­lul  de  muzi­că folk  “OM BUN”,
 • 2003 — Expo­zi­ţie de pic­tu­ră la Gale­ri­i­le de Artă Pre­si­dent Mangalia,
 • 2000 — 2004 cari­ca­tu­rist la zia­rul “NAŢIONAL”,
 • 2000 — semi­fi­na­list în emi­siu­nea “Ploa­ia de ste­le”  TVR 1,
 • 2000 — 2006 cope­rţi şi ilus­tra­ţii la diver­se edi­turi (Teo­ra, Corint ),
 • 2009 – Expo­zi­ţie de pic­tu­ră în cadrul Gru­pu­lui Arte­lor Sol­te­ris Mangalia
 • 2010 — Expo­zi­ţie de pic­tu­ră la Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Mangalia
 • 2010 — Expo­zi­ţie colec­ti­vă la Gale­ri­i­le de Artă President.

GALERIE FOTO:

arabian equine art by gabriel toraGabriel-Tora-Arabian horsecai in valuri gabriel tora Elvis on tour moment by ToraGabriel-Tora-2 Gabriel-Tora-7 Mangalia-Gabriel-Tora-3

Lucrări în cole­cţii par­ti­cu­la­re din Româ­nia, Ger­ma­nia, Anglia, Ita­lia, Nor­ve­gia, Ame­ri­ca, Can­a­da, Bel­gia, Olan­da. Tot în 2010, par­ti­ci­pa­re la “Româ­nii au talent“, con­curs în care a cân­tat şi a dese­nat în ace­la­şi timp.

Gabriel-Tora-3 Gabriel-Tora-4 Gabriel-Tora-5 Gabriel-Tora-6 Gabriel-Tora-8 Mangalia-Gabriel-Tora-1 Mangalia-Gabriel-Tora-2

În 2011, câş­ti­gă­tor al Mare­lui Pre­miu la Fes­ti­va­lul de muzi­ca folk Mio­ve­ni, ca mem­bru al tru­pei “Liga Folk”, împre­u­nă cu Liviu Baitel.

Pe internet:

How to draw Ara­bian hor­se head- Gabriel Tora:

Cantautor:

Cu ini­ma cura­tă (Tis­z­ta szi­v­vel) Tora/Attila Joz­sef (com­po­zi­tie per­so­na­la, pe ver­su­ri­le lui Joz­sef Atti­la): https://www.youtube.com/watch?v=eZv6HUAdfdM

Gabriel Tora:

https://www.pinterest.com/gabrielbalazs20/: pain­ter, loving hor­ses and good music.

Mangalia-Gabriel-Tora-4 Mangalia-Gabriel-Tora-5 Best of 2012


ARTE PLASTICE – SCULPTURĂ:

IN MEMORIAM:

Ion PANTAZI, sculp­tor, năs­cut la 31 august 1901, în Man­ga­lia, dece­dat în 1971, la Bucu­rești. Exe­cu­tă, prin­tre mul­te alte lucrări, bus­turi și sta­tui pen­tru deco­ruri la Tea­trul Națio­nal, Tea­trul Giu­lești și Ope­ra Română.


ARTE PLASTICE – CRITICĂ DE ARTĂ:

Florica CRUCERU

Florica CRUCERUEru­dit cri­tic de artă al Con­stan­ței, năs­cu­tă la 20 octom­brie 1926, Mănăs­ti­rea, Călă­rași, sta­bi­li­tă la Man­ga­lia în 1932.

Poves­teș­te: Man­ga­lia este pen­tru mine locul pri­vi­le­gi­at al copi­lă­ri­ei și al ado­les­cen­ței mele. Eu apar­țin Man­ga­li­ei prin fap­tul că am tră­it aco­lo de la 7 ani. Tata, Radu Pos­pai, a fost secre­ta­rul Pre­tu­rii. Pe mama a chemat‑o Maria Roș­cu­leț și a făcut par­te din marea fami­lie a ora­șu­lui, cres­când chiar în casa unchiu­lui său, pri­ma­rul Roș­cu­leț. La mătușa Roș­cu­leț în casă veneau cele mai mul­te per­so­na­li­tăți: Ste­ri­a­di, lucian Gri­go­res­cu, Ghia­ță, Șira­to, Bir­lic. Veneau Agri­pi­na Macri și cu Vic­tor Efti­miu, dar stă­teau la vila Vestinian. 

Gru­pul nos­tru era con­dus de Vita­ni­dis, cu care făceam tea­tru. Prin­tre noi se afla și Ele­na Vici­că, cea care a fost apoi, timp de 30 de ani, diri­joa­rea Coru­lui de copii Radio, cu mari pre­mii, cu mari suc­ce­se în plan internațional.

Eu am învă­țat la cea mai veche școa­lă a ora­șu­lui, cea din car­ti­er. În anii ’33, era una sin­gu­ră, și pen­tru băieți și pen­tru fete. Tot ce s‑a făcut a fost ulte­ri­or aces­tei date. Lice­ul a fiin­țat ca gim­na­ziu, pes­te drum de gea­mie, în casa unu­ia din fra­ții Aldea.

Man­ga­lia – tărâm iubit, un oraș foar­te pito­resc și foar­te hazos. Via­ța era foar­te iefti­nă, cu oare­ce con­fort, case­le oame­ni­lor de con­di­ție medie erau foar­te bine îngri­ji­te, stră­lu­ceau de cură­țe­nie. Loca­li­ta­tea era mai mică decât Bal­ci­cul, mai adu­na­tă, avea un pito­resc spe­cial”. (Man­ga­lia în pagi­ni­le vre­mii – Aure­lia și Ale­xan­dru Lăpușan, edi­tu­ra Dobro­gea, 2007, pag.259).

Cer­ce­tă­tor neo­bo­sit, făcând un crez şi un stil de via­ţă din plă­ce­rea de a scrie, expert în artă româ­neas­că moder­nă, Flori­ca Cru­ce­ru a înfi­inţat şi a con­dus Muze­ul de Artă din Con­stanţa în peri­oa­da 1961–1984.

I‑a fost acordat Trofeul “Zece Oameni de Valoare pentru Constanţa” – ediţia I, la secţiunea Cultură şi Artă, în anul 2010.
ARTICOLE de presă:

Salu­tări din Man­ga­lia – Des­pre Româ­nia inter­be­li­că, cu Flori­ca CRUCERU, inter­viu For­mu­la AS, Nr. 1153, 13.02.2015 — 19.02.2015:

Flori­ca Cru­ce­ru, un neo­bo­sit cer­ce­tă­tor în slu­j­ba artei şi pos­te­ri­tă­ţii: AICI și AICI.


Tatiana ODOBESCU:

tatiana-odobescu

Cri­tic de artă, năs­cu­tă la 23 sep­tem­brie la Chi­și­nău. Se sta­bi­leș­te la Man­ga­lia în 1996. 

Din 2002 până în anul 2009, direc­tor al Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie din Mangalia. 

În pre­zent, direc­tor al Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral „Cal­la­tis”.

Des­pre Tatia­na Odo­bes­cu, doc­tor în Arte Vizu­a­le și cri­tic de artă, vă invi­tăm să citiți mai mult în arti­co­lul ante­ri­orinti­tu­lat “MANGALIA 20 – Un TOP al per­so­na­li­tă­ți­lor loca­le. Epi­so­dul 2: ARHEOLOGIE, gene­ra­ția actuală”.


În episodul viitor (5): AVIAȚIE, BIOLOGIE, CERCETĂRI MARINE, CERCETĂRI SPEOLOGICE


Sur­se documentare: 

 • Mono­gra­fia„Man­ga­lia în pagi­ni­le vre­mii”, autori Aure­lia și Ale­xan­dru Lăpușan, Edi­tu­ra Dobro­gea, 2007;
 • Site-ul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis din Mangalia,
 • Publi­ca­ții loca­le, jude­țe­ne, naționale,
 • Alte sur­se: Inter­net, rețe­le de socializare.

Montaj foto titlu: Pic­tu­ra „Man­ga­lia veche”, 1945, Lucia Deme­tri­a­de Bălă­ces­cu și Man­ga­lia, sen­sul gira­to­riu, foto­gra­fie actuală.


 MangaliaNews.ro, 03.03.2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply