Luptătorii constănţeni au dominat CN de Kung Fu Light Fighting Sanda

0
235

luptatoriikungfu

Sâm­bă­tă, în sala Com­ple­xu­lui Spor­tiv „Tomis” din stra­da Flămân­da, a avut loc Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Kung Fu, pro­ba de Light Figh­ting San­da, indi­vi­du­al. Com­pe­ti­ţia s‑a adre­sat tutu­ror cate­go­ri­i­lor de vâr­stă. Au par­ti­ci­pat 75 de spor­tivi din 11 clu­buri spor­ti­ve mem­bre ale Fede­ra­ţi­ei Româ­ne de Arte Marţi­a­le de Con­tact.

La înce­pu­tul cam­pi­o­na­tu­lui, preşe­din­te­le Comi­si­ei Anti­do­ping din cadrul Aso­ci­a­ţi­ei Româ­ne de Kung-Fu, dl. Mari­us Ior­da­che, far­ma­cist de pro­fe­sie, pre­zen­tat un mate­ri­al legat de dopaj, de efec­te­le nega­ti­ve şi de con­se­cinţe­le nefas­te ale aces­tu­ia asu­pra spor­ti­vi­lor. Din feri­ci­re, în Kung-Fu nu a fost depis­tat pozi­tiv nici un spor­tiv şi spe­răm să nu avem ast­fel de situ­a­ţii. A fost un cam­pi­o­nat cu un număr mai mic de spor­tivi par­ti­ci­panţi. Une­le clu­buri şi-au anu­lat par­ti­ci­pa­rea din lip­sa fon­du­ri­lor. Dar şi aşa au fost mul­te meciuri dis­pu­ta­te, care au stâr­nit mul­te pasiuni şi orgo­lii. Au fost spor­tivi foar­te buni, care au pier­dut prea uşor meciu­ri­le, prin des­ca­li­fi­cări din cau­za pena­li­ză­ri­lor mul­te, cu toa­te că aveau un punc­taj supe­ri­or. Din păca­te, ne-am con­frun­tat şi cu o situ­a­ţie de con­tes­ta­re a arbi­tra­ju­lui la un meci, cu toa­te că arbi­trii au acor­dat vic­to­ria în una­ni­mi­ta­te, iar într‑o ast­fel de situ­a­ţie este greu de accep­tat că un spor­tiv ar fi fost defa­vo­ri­zat sau că au fost greşeli de arbi­traj. Adu­cem mulţu­mi­ri con­du­ce­rii Dire­cţi­ei Judeţe­ne pen­tru Tine­ret şi Sport şi per­so­na­lu­lui de la sala «Tomis», care ne-au acor­dat spri­ji­nul în orga­ni­za­rea aces­tui cam­pi­o­nat” a decla­rat şef luc. dr. Flo­rin Ior­dă­noa­ia 6 Duan Kung Fu. 

Lup­tă­to­rii care au obţi­nut titlul de cam­pi­on şi vice­cam­pi­on naţio­nal vor face par­te din lotul naţio­nal lăr­git, în vede­rea par­ti­ci­pă­rii la Cam­pi­o­na­tul Euro­pean de Kung-Fu, la aceas­tă pro­bă. Judeţul nos­tru a fost repre­zen­tat de urmă­toa­re­le clu­buri: CSU Nept­un, CS Marea Nea­gră Con­stanţa, CSA Axi­o­po­lis Sport Cer­na­vo­dă, CSC Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, CSC Nico­lae Băl­ces­cu, CS Noua Gene­ra­ţie Man­ga­lia, CS Wushu-Maxx Man­ga­lia şi CS Năvo­dari. Spor­ti­vii con­stă­nţeni au cuce­rit 21 de meda­lii de aur, 18 de argint şi 20 de bronz.

Iată lis­ta câş­ti­gă­to­ri­lor:

JUNIORI 16–17 ANI, OPEN KG

1. SAVIOLI LEONARDO, C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA

2. SANDU MARIUS, C.S.A. AXIOPOLIS-SPORT CERNAVODA 

3. FRICOSU DANIEL, C.S. NAVODARI.

Con­ti­nu­a­rea, în cugetliber.ro, 24.03.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply