HERGHELIA Mangalia: Cai de rasă, la preț de mârțoagă (VIDEO)

1
1400

cai de rasă herghelia mangalia

Digi24.ro: Caii pur sân­ge arab se vând la preţuri de patru sute de ori mai mici în Româ­nia decât în alte sta­te. Un cal abia ajuns la vâr­sta matu­ri­tă­ţii cos­tă la noi în ţară în jur de 3.000 de dolari, faţă de 1.200.000, în Tur­cia, de exem­plu. Chiar dacă sunt ace­ea­şi rasă! Caii din Româ­nia nu par­ti­ci­pă însă la con­cur­suri inter­na­ţio­na­le din lip­să de fon­duri şi nu sunt recu­nos­cu­ţi la nivel mondial.

Echi­pa Digi24 Con­stan­ța a mers la Her­ghe­lia din Mangalia.

El a fost pri­mul mânz care a fost fătat din­tre ăştia de aici şi a fost mai alin­tat, aşa, cu zahăr. El a înce­put să vină pri­mul. Mai vin şi ăştia, dar mai rar”, expli­că un îngrijitor.

Doroftei are două luni şi a fost bote­zat ast­fel pen­tru că, la jumă­ta­te de oră de când s‑a năs­cut, a înce­put să loveas­că cu copi­ta din față exact ca un pugi­list, spun anga­ja­ţii her­ghe­li­ei. Este unul din cei 15 mân­ji pur sân­ge arab de la Her­ghe­lia din Man­ga­lia. Este una din­tre cele mai cău­ta­te rase de cai în spe­cial pen­tru cur­se­le de andu­ranţă. Doroftei va înce­pe antre­na­men­te­le abia după trei ani, când atin­ge vâr­sta matu­ri­tă­ţii. Abia atunci poa­te fi dre­sat și supus unor tes­te. Iar dacă nu va face față con­di­ți­i­lor rigu­roa­se va fi vân­dut la preţuri derizorii.

Preţu­ri­le încep de unde­va de la 11 — 12.000 de lei plus TVA. Caii care sunt mai în vâr­stă pot fi şi mai ieftini. Deja, cu 5–6.000 de lei se poa­te cum­pă­ra de la noi din her­ghe­lie cal pur sân­ge arab, cu acte”, spu­ne Antal Istvan, șeful Her­ghe­li­ei Man­ga­lia. „La o lici­ta­ţie unde am fost eu, s‑a vân­dut un cal, în Tur­cia, cu 1.200.000 de dolari!”, ada­u­gă el.

Şi asta pen­tru că, spun spe­cia­li­ş­tii, caii de la noi din ţară nu par­ti­ci­pă la con­cur­suri inter­na­ţio­na­le mari şi nu se pot lău­da cu pre­mii recu­nos­cu­te la nivel mondi­al, ca alte sta­te. Iar vina, cred spe­cia­li­ş­tii, este a guvernanţilor.

La Man­ga­lia, avem un mate­ri­al gene­tic extra­or­di­nar de bun, recu­nos­cut inter­na­ţio­nal, dar nea­pre­ciat. Bine­înţe­les că cei care vin să cum­pe­re de la noi pro­fi­tă că nu sun­tem foar­te bine infor­ma­ţi şi nici pro­mo­va­ţi de res­pon­sa­bi­lii din Româ­nia”, spu­ne Vic­tor Cru­ce­ru, preşe­din­te­le Fede­ra­ţi­ei Agri­cul­to­ri­lor “Fer­mi­e­rul” .

Echi­pa Digi24 a fil­mat trei din cei 16 pur sân­ge arab care au pes­te 3 ani şi vor intra la sele­cţie în toam­nă. Cei care trec tes­te­le vor mer­ge la com­pe­ti­ţii, iar cei­la­lţi vor fi scoşi la vânzare.

Vine o echi­pă de la Bucu­reşti, de la Cen­trul de Sele­cţie şi se selec­tea­ză, adi­că se dau note, tim­pii care sunt soşi…sunt mai mul­te probleme…talie, vâr­stă”, expli­că Nico­lae Iofciu, mai­s­tru dresor.

Mai mult, pe digi24.ro, 24.03.2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

 1. Roma­nia ‑TEZAURUL GENETIC CAI DE RASA
  pur san­ge­le arab –man­ga­lia cu toa­te lini­i­le sale
  cislau — pur san­ge englez
  rasa sha­gya arab — radauti cu toa­te lini­i­le sale
  lipi­tan-sam­ba­ta de jos cu cele 7 linii din 8 existente
  jega­lia-cal de sport roma­nesc REZULTAT PUR ROMANESC DINTRE O IAPA SPORT SI UN ARMASAR SHAGYA ARAB‑o sub ramu­ra a rasei arab pur sange
  hutul-luci­na, plus toa­te her­ghe­li­i­le si depo­zi­te­le de armasari
  In tara noas­tra sunt aprox 1.500 cai de rasa cu dan­ga­le-pedi­gree la stat in her­ghe­lii si depo­zi­te plus 1.500 de cai rasa de monta publi­ca si aprox 3.500 la pro­pri­e­tari par­ti­cu­lari la o popu­la­tie caba­li­na de 600.000–700.000 de cape­te ceea ce este f.putin,adica 1% pro­cen­te. Veci­nii Romaniei,vest-Ungaria si sud-Bul­ga­ria au un numar mai mare in pro­cen­te res­pec­tiv 6–7%-ungurii,4–5%-bulgarii,polonezii au pes­te 10 pro­cen­te cai de rasa
  Este bine ca se incear­ca ame­li­o­ra­rea rasei cal de sport roma­nesc cu rasa sel­le fran­ce­za ‑Quo­ol du Bois Mar­got si CICAVE DU TALUS la jegalia………
  La her­ghe­lia izvin nucle­ul rasei Noni­us tot de pro­ve­nien­ta fran­ce­za are puri­ta­tea rasei intre 80–86% ‚in schimb la maghiari puri­ta­te rasei este intre 34–40% cel mult.

Leave a Reply