Generaţia Iphone, “praf” la simularea Evaluării Naţionale!

0
190

simulareanationala

Jale mare la afla­rea rezul­ta­te­lor la simu­la­rea Eva­luă­rii Naţio­na­le. Chiar dacă mai sunt trei luni până la ade­vă­ra­te­le exa­me­ne, din cei pes­te 6.000 de elevi con­stă­nţeni de‑a VIII‑a care s‑au pre­zen­tat la simu­la­re, doar 2.876 au reu­şit să obţi­nă medii pes­te 5. Adi­că 47,87% au mai pus, ceva-ceva, mâna de car­te. 

Sta­tis­ti­ci­le ofe­ri­te vineri, 6 mar­tie, de Inspec­to­ra­tul Şco­lar Judeţean Con­stanţa au rele­vat îngri­jo­ră­ri­le pre­mer­gă­toa­re află­rii rezul­ta­te­lor, mai cu sea­mă că în urma pro­bei la Mate­ma­ti­că mulţi elevi se văi­tau de subiec­te. Aşa se face că, în timp ce la Lim­ba româ­nă s‑au obţi­nut 10 note de 10 şi aproa­pe 70% au obţi­nut note pes­te 5, la Mate­ma­ti­că doar 34,22% au luat note pes­te 5. În medi­ul rural e jale mare, doar 16% reu­şind să se „târâie” către nota 5.

Rezul­ta­te­le vor fi ana­li­za­te la nive­lul fie­că­rei uni­tă­ţi de învă­ţământ, prin dis­cu­ţii indi­vi­du­a­le cu ele­vii, dez­ba­teri la nive­lul cla­sei, şedinţe cu părinţii, pre­cum şi la nive­lul con­si­li­u­lui pro­fe­so­ral, în vede­rea adop­tă­rii unor măsuri pen­tru îmbu­nă­tă­ţi­rea per­for­manţe­lor şco­la­re.

Se va relua acea par­te din mate­rie la pre­da­re, într-un pro­gram reme­di­al care va fi întoc­mit după dis­cu­ţi­i­le avu­te de diri­gin­te, cadru didac­tic cu fami­lia. Exis­tă mij­loa­ce didac­ti­ce la nive­lul ori­că­rui cadru didac­tic ast­fel încât să poa­tă inter­ve­ni şi nota 2 obţi­nu­tă acum să devi­nă mult infe­ri­oa­ră celei din vară”, a decla­rat inspec­to­rul şco­lar gene­ral Rădu­cu Popes­cu.

Con­ti­nu­a­rea, în cugetliber.ro, 07.03.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply