A fost inaugurat noul sediu al subfilialei Mangalia a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”

0
228

adunareaasociatieinationalecultuleroilor1

     Sâm­bă­tă, 7 mar­tie 2015, înce­pând cu ora 10:30, mem­brii Sub­fi­li­a­lei Man­ga­lia a Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le Cul­tul Ero­i­lor „Regi­na Maria”, s‑au întâl­nit într-un nou sediu, ofe­rit în căl­du­roa­sa și pri­mi­toa­rea incin­tă a Cer­cu­lui Mili­tar Man­ga­lia. Ca invi­tați, din par­tea Fili­a­lei Con­stan­ța, au par­ti­ci­pat: coman­dor ® Pavel Oțe­lea și col. ® Miha­il-Gavril Andre­es­cu.

     După pre­zen­ta­rea făcu­tă, atât a invi­ta­ți­lor, cât și a mem­bri­lor Sub­fi­li­a­lei, salu­tând pri­mi­rea ulti­mi­lor patru noi mem­bri, tre­când în revis­tă acti­vi­tă­ți­le des­fă­șu­ra­te în pri­mul semes­tru, din toam­na anu­lui tre­cut și până în pre­zent, pre­șe­din­te­le Fili­a­lei Man­ga­lia, E.C. Ninu, a sub­li­ni­at buna cola­bo­ra­re cu fili­a­le­le loca­le ale unor aso­ci­a­ții ce au obiec­ti­ve iden­ti­ce, pre­cum cul­ti­va­rea res­pec­tu­lui și oma­gi­e­rea ero­i­lor nea­mu­lui: Aso­ci­a­ția Națio­na­lă a Cadre­lor Mili­ta­re în Rezer­vă și în Retra­ge­re, cea a Vete­ra­ni­lor de Răz­boi și Liga Nava­lă.

adunareaasociatieinationalecultuleroilor2

     De ase­me­nea, legă­tu­ra cu uni­tă­ți­le șco­la­re din Man­ga­lia s‑a con­cre­ti­zat prin par­ti­ci­pa­rea la acti­vi­tăți de neu­i­tat, închi­na­te unor zile mar­ca­te în calen­da­rul Aso­ci­a­ți­ei, dată fiind sem­ni­fi­ca­ția lor isto­ri­că (Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia, aflat în par­te­ne­ri­at cu Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr.3) sau depu­ne­rea unor coroa­ne de flori la monu­men­te­le din loca­li­ta­te sau din Bul­ga­ria.

     Lan­să­ri­le de car­te (una din­tre ele chiar cvin­tu­plă!), pre­cum cele din cur­tea și Sala Coloa­ne­lor a Cer­cu­lui Mili­tar („Ero­ul din fami­lia mea”) sau cea din Amfi­tea­trul Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „I. Băne­scu”, au demon­strat pre­o­cu­pa­rea comu­nă a auto­ri­lor de a nemuri eve­ni­men­te­le și jert­fa supre­mă a popo­ru­lui nos­tru, con­sem­nân­du-le, cu cât mai mul­tă res­pec­ta­re a ade­vă­ru­lui: Dumi­tru Isac („Man­ga­lia, recu­noș­tin­ță veș­ni­că arma­tei româ­ne”, „Cen­te­na­rul bise­ri­cii Sf. Ghe­or­ghe din Man­ga­lia”), pre­o­tul pro­to­ie­reu Vasi­le Cîr­lan și Ionuț Dru­che („Feres­tre în pri­d­vor. Isto­ri­cul bise­ri­cii Sf. Mare Muce­nic Ghe­or­ghe din Man­ga­lia”), coman­do­rul Nico­lae Teo­do­res­cu („Rache­tiș­tii navali”), Emil-Cor­ne­liu Ninu („Monu­men­tul Ero­i­lor Man­ga­li­eni. Ghid ini­ția­tic pen­tru recon­stru­i­rea unui vechi monu­ment isto­ric”, „Revo­lu­ție sau nu la Man­ga­lia ?”).

     Anun­ța­rea „unei reu­și­te”, cea a creă­rii unui cont al Sub­fi­li­a­lei, prin înfi­in­ța­rea ad-hoc a unei alte aso­ci­a­ții simi­la­re („Aso­ci­a­ția Cul­tul Ero­i­lor Man­ga­lia”) a fost pri­mi­tă cu bucu­rie, dată fiind difi­cul­ta­tea fina­li­ză­rii unui ase­me­nea demers.

     S‑a dis­cu­tat și agre­at ide­ea orga­ni­ză­rii celei de‑a tre­ia eta­pe a con­cur­su­lui „Ero­ul din fami­lia mea”, însă la un nivel supe­ri­or, națio­nal și chiar inter­națio­nal, fiind siguri că o par­ti­ci­pa­re bine­ve­ni­tă va fi cea a locu­i­to­ri­lor din țara veci­nă, Bul­ga­ria (Duran­ku­lac, Șabla, Bal­cic, Gene­ral Toșe­vo, Dobrici), cu care s‑au păs­trat mul­te din­tre legă­tu­ri­le vizând pro­mo­va­rea cul­tu­rii și a tra­di­ți­i­lor din aces­tă zonă.

adunareaasociatieinationalecultuleroilor4

     Pla­nul de acti­vi­tăți dez­bă­tut a per­mis nume­roa­se inter­ven­ții și pro­pu­neri inte­re­san­te, une­le venind chiar din par­tea invi­ta­ți­lor. Ast­fel, antre­na­rea și a altor aso­ci­a­ții, cum ar fi cea a Cadre­lor Mili­ta­re în Rezer­vă și Retra­ge­re din Minis­te­rul de Inter­ne, va per­mi­te o cât mai diver­si­fi­ca­tă pale­tă de acțiuni comu­ne inte­re­san­te, pe linia adu­ce­rii în lumi­nă a unor momen­te gre­le, dra­ma­ti­ce în deru­la­rea eve­ni­men­ți­a­lă isto­ri­că, așa cum au fost cazul deți­nu­ți­lor poli­tici sau cel al depor­ta­ți­lor („stră­mu­tă­rii”) din Man­ga­lia etc.

     Spre fina­lul acti­vi­tă­ții, a fost lan­sat nr. 18 al revis­tei „Arma Pon­ti­că”, sub­li­ni­in­du-se apor­tul deo­se­bit al man­ga­li­eni­lor la edi­ta­rea aces­te­ia, prin arti­co­le care de care mai inte­re­san­te.

     Cum a doua zi, pe 8 Mar­tie, urma „să se dea Ceza­ru­lui ce este al Ceza­ru­lui”, săr­bă­to­ri­te­le pre­zen­te în sală, mem­bre deo­se­bit de acti­ve ale Aso­ci­a­ți­ei, au pri­mit câte­va fire de tran­da­firi (cele­bre roze, atât de cân­ta­te în lite­ra­tu­ra per­sa­nă, de unde  au și des­cins în întrea­ga lume, dar și oma­gi­a­te de către cunos­cu­tul autor al ron­de­lu­ri­lor, poe­tul Ale­xan­dru Mace­don­ski) și bom­bo­a­ne de cio­co­la­tă, spre a le mai îndulci „cli­pa cea repe­de ce ni s‑a dat”, de care amin­tea „poe­tul nos­tru nepe­re­che”, Mihai Emi­ne­scu.

adunareaasociatieinationalecultuleroilor3

     Son­da­jul făcut de către poe­ta Emi­lia Dabu, prim-vice­pre­șe­din­te al Sub­fi­li­a­lei, în rân­dul mem­bri­lor pre­zenți, des­pre „sem­ni­fi­ca­ția Zilei de 8 Mar­tie” pen­tru fie­ca­re din­tre ei, a dez­vă­lu­it pre­țu­i­rea aces­tei fiin­țe uni­ce, fără de care, pe linia cunos­cu­tu­lui mit al andro­gi­nu­lui, băr­ba­tul însuși nu ar putea exis­ta, un dat pri­mor­di­al, un dar nespus, Alfa și Ome­ga al exis­ten­ței noas­tre.

   Ură­ri­le adre­sa­te tutu­ror feme­i­lor, doam­ne­le sufle­te­lor noas­tre, de pros­pe­ri­ta­te, mul­tă feri­ci­re și împli­ni­re a tutu­ror dorin­țe­lor, cu tra­di­țio­na­lul La Mulți Ani!, au înche­iat aceas­tă acti­vi­ta­te.

     Cu un număr res­trâns de mem­bri (pes­te 30, din­tre care foar­te dina­mici pes­te 20), Sub­fi­li­a­la Man­ga­lia a A.N.C.E. „R.M.” con­ști­en­ti­zea­ză pe deplin că valoa­rea ei stă toc­mai în valoa­rea indi­vi­du­a­lă a fie­că­ru­ia, devre­me ce o com­pun: vete­rani, cer­ce­tă­tori ști­in­ți­fici, artiști (mulți din­tre coti­zanți fiind și mem­bri ai Clu­bu­lui de Arte „Sol­te­ris”, cunos­cut în întrea­ga țară prin acti­vi­ta­tea sa), liber-pro­fe­si­o­niști, cadre didac­ti­ce, pen­sio­nari ș.a.

Mangalianews.ro, 07.03.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele