Dreptul la norma de hrană, extins pentru toţi poliţiştii locali

0
240

polițiștiilocaliToţi anga­ja­ţii poli­ți­ei loca­le care au sta­tut de func­țio­nar public sau de per­so­nal con­trac­tu­al vor bene­fi­cia de drep­tul la nor­ma de hra­nă acor­dat de auto­ri­tă­ți­le loca­le, în limi­ta buge­tu­lui, con­form unei Ordo­nan­țe de Urgen­ță apro­ba­te, ieri, de Guvern.

Ast­fel, a fost extins acest drept pen­tru încă 5.041 de sala­ri­ați din poli­ția loca­lă, per­so­nal con­trac­tu­al și func­țio­nari publici, care nu ar fi bene­fi­ci­at de nor­ma de hra­nă con­form pre­ve­de­ri­lor deja în vigoa­re. Înce­pând cu acest an, auto­ri­tă­ți­le loca­le pot acor­da, în limi­ta buge­tu­lui apro­bat, prin hotă­râre a Con­si­li­u­lui Local, nor­ma de hra­nă pen­tru poli­țiș­tii locali, drept de care nu bene­fi­cia însă între­gul per­so­nal al poli­ți­ei loca­le.

Poli­țiș­tii locali vor pri­mi nor­ma de hra­nă fie în natu­ră (prin uni­tăți pro­prii sau ser­vi­cii exter­na­li­za­te), fie în bani (o alo­ca­ție valori­că zil­ni­că), în fun­cţie de hotă­rârea Con­si­li­u­lui Local. De nor­ma de hra­nă va bene­fi­cia și per­so­na­lul înca­drat pe o peri­oa­dă deter­mi­na­tă de timp pe pos­tu­ri­le deve­ni­te tem­po­rar vacan­te. Nor­ma de hra­nă de care vor bene­fi­cia poli­țiș­tii locali va fi plăti­tă din buge­te­le loca­le. Anul tre­cut, numă­rul maxim de pos­turi pen­tru per­so­na­lul poli­ți­ei loca­le a fost de 16.509.

telegrafonline.ro, Joi, 12.03.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply