Cum va arăta podul care va lega Dobrogea de Moldova

0
408

podul-care-va-lega-dobrogea-de-moldova

Cum va arăta podul de peste Dunăre, care va lega Dobrogea de Moldova.

Minis­trul Trans­por­tu­ri­lor, Ioan Rus s‑a întâl­nit recent, la sedi­ul MT, cu repre­zen­tanți ai auto­ri­tă­ți­lor loca­le din jude­țe­le Galați și Brăi­la pen­tru a
dis­cu­ta des­pre pro­iec­te­le pri­o­ri­ta­re de infras­truc­tu­ră ruti­e­ră ce urmea­ză a fi imple­men­ta­te în cele două jude­țe.

Unul din­tre aces­te pro­iec­te este con­struc­ția podu­lui pes­te Dună­re, pro­iect inclus în Mas­ter Pla­nul Gene­ral de Trans­port. Pro­iec­tul, în valoa­re esti­ma­tă la pes­te 246 de mili­oa­ne de euro, urmea­ză să fie imple­men­tat în peri­oa­da de pro­gra­ma­re 2014–2020.

Podul pes­te Dună­re, așa cum a fost el tes­tat în mode­lul națio­nal de trans­port ce stă la baza MPGT, urmă­reș­te flui­di­za­rea flu­xu­ri­lor de tra­fic auto din zone­le Galați, Brăi­la și Tul­cea, având asi­gu­ra­te con­e­xiu­ni­le la rețe­le­le de trans­port exis­ten­te, pre­cum și la vii­to­rul drum expres, cuprins în Mas­ter Pla­nul Gene­ral de Trans­port, ce lea­gă ora­șe­le Galați și Tul­cea, de jude­țul Con­stan­ța.

Mai mult, AICI. Joi, 19.03.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply